Como se fala "en fråga om" em inglês

SV

"en fråga om" em inglês

SV en fråga om
volume_up
[exemplo]

en fråga om
Det här fallet är inte en fråga om diskriminering; det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.
This case is not a matter of discrimination; it is a matter of fundamental human rights.
Det är därför inte bara en fråga om medel, utan också, och framför allt, en fråga om politisk vilja.
It is therefore not simply a matter of funds but also, and mainly, a matter of political will.
Men detta är inte bara en fråga om utvecklingsländerna och de utvecklade länderna.
But this is not just a matter of the developing and the developed world.

Traduções parecidas para en fråga om em Inglês

en substantivo
English
en artigo
English
en número
en pronome
English
fråga substantivo
fråga verbo
om conjunção
om preposição
öm adjetivo

Exemplos de uso para "en fråga om" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishDet är en fråga om grundläggande rättvisa i systemet, och detta bör rättas till.
It is a question of elementary justice in the system, and it should be corrected.
SwedishDet ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.
A question has also been raised about discussions to be held at political level.
SwedishDetta är dock en fråga om beloppen, och det finns naturligtvis problem med detta.
Now, it is a question of the amount and there are, of course, problems with this.
SwedishDet är en fråga om inflytande, men också en fråga om respekt för våra egna värden.
It is a question of influence; it is also a question of respect for our values.
SwedishDetta är inte längre bara en fråga om olika åsikter. Det är en fråga om fakta.
This is no longer just an issue of different opinions; it is an issue of facts.
SwedishSå det är inte en fråga om om, utan när oljeproduktionstoppen kommer över oss.
So, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
SwedishJag tycker det är en fråga om trovärdighet och effektivitet om missbruk bestraffas.
As I see it, punishing abuses is all about showing credibility and effectiveness.
SwedishVad oss beträffar är det inte en fråga om antingen eller, utan en fråga om både och.
As far as we are concerned, it is not a question of either/or, but of both/and.
SwedishDet är en fråga om att erkänna lokal- och ursprungsbefolkningens markrättigheter.
It is a question of recognising the land rights of local and indigenous populations.
SwedishInrättandet av en sådan mekanism är också en fråga om ansvar och solidaritet.
Creating such a mechanism is also a question of responsibility and solidarity.
SwedishJag vill ställa en fråga om triangeln EU-USA-Ryssland.
Madam President-in-Office, I would like to ask you about the EU-USA-Russia triangle.
SwedishDet är inte bara en fråga om att havet blir förorenat och att fisket skadas.
It is not only a question of the sea being polluted, causing damage to fisheries.
SwedishDet är en fråga om vad vi skall utföra och vad vi kan göra på gemenskapsnivå.
There is a question of what should we do, and what we can do, at a European level.
SwedishDet är naturligtvis återigen en fråga om de humanresurser som finns till hands.
That, of course, again raises the question of the human resources available.
SwedishNär allt kommer omkring är framsteg en fråga om etik, mina damer och herrar.
At the end of the day, ladies and gentlemen, progress is a question of ethics.
SwedishMed kemikalier är det alltid en fråga om att uppskatta hur stor risk det rör sig om.
With chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
SwedishFrämjande av demokrati i Vitryssland är en fråga om både värden och strategi.
The promotion of democracy in Belarus is a question both of values and of strategy.
SwedishMan ställde här en fråga om utsläppsminskningarnas effekter på arbetstillfällen.
The question was asked here concerning the effects of reductions in emissions on jobs.
SwedishDet är också en fråga om vad medborgarnas frihet i fråga om sjukvård innebär för oss.
It is a question of what the freedom of citizens in health care, too, means to us.