Como se fala "direkt" em inglês

SV

"direkt" em inglês

EN

SV direkt
volume_up
{adjetivo}

direkt (também: tydlig, uppriktig, klar, rak)
volume_up
direct {adj.}
Emellertid har kommissionen ingen direkt behörighet att genomdriva dessa normer.
However, the Commission has no direct competence to enforce those norms.
I direktivet förbjuds dessutom direkt påtryckning på barn att handla.
Furthermore, the directive bans direct pressure on children to purchase.
Tabubeläggning och bagatellisering leder direkt till katastrof.
Trivialising AIDS and making it taboo are a direct route to catastrophe.
Det betyder att ett direkt externt anbudsförfarande inte vore stadgeenligt.
This means that immediate external advertising would not be compatible with the Statute.
Detta skulle ha en direkt och försvagande effekt på sysselsättningen inom sjöfarten.
This would have an immediate and deteriorating effect on maritime employment.
Allt detta visar hur klimatförändringarna direkt påverkar hälsan.
All this demonstrates how climate change has an immediate effect on health.
direkt (também: aktuell, levande, glödande, oanvänd)
volume_up
live {adj.}
Jag tror att våra förehavanden här i kammaren i dag sänds direkt.
I believe that our proceedings in this Chamber today are being broadcast live.
Debatter kan följas direkt inte bara i TV utan också via Internet.
Debates can be followed live not only on TV, but via the Internet too.
Han har fört det brittiska folket bakom ljuset, och de kan följa det direkt på sina TV-skärmar.
He has misled the British people and they see it live on their television screens.
direkt
volume_up
through {adj.} (allowing continuous journey)
Kanske jag skulle kunna ställa en direkt fråga till kommissionsledamoten.
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Påverkar vi Kina bäst genom uppriktig, modig och direkt dialog, eller genom förödmjukelser?
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Den påverkar handeln direkt genom att begränsa tillgången.
It directly influences trade through supply, which it restricts.

Sinônimos (sueco) para "direkt":

direkt

Exemplos de uso para "direkt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue...
SwedishJag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan ...
I will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
SwedishDet är därför nästan möjligt att direkt se återförenandet av Europa längs Donau.
It is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
SwedishI och med detta visar han inte direkt någon vidare respekt för sitt nya ämbete.
In this, he does not exactly show a great deal of respect for his new office.
SwedishAv dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.
Of these, some 12% were checked, partly on the spot and partly by satellite.
SwedishDet står faktiskt i direkt motsats till en del av det som antyddes av Querbes.
That really is contrary to the implication of some of the things said by Mr Querbes.
SwedishNär det gäller den första frågan har framstegen inte direkt varit spektakulära.
As far as the first question is concerned, progress has not been exactly spectacular.
SwedishJag kan bekräfta att det militära våldet inte kunde lösa problemen direkt på platsen.
I can confirm that the military power could not resolve the problems on the spot.
Swedish

JA   - det kan du, men du måste kanske betala hela kostnaden direkt.

YES - You can. You might have to pay the full amount up front.

SwedishÄven på direkt förfrågan hos större europeiska företag erhölls inga reaktioner.
Furthermore, specific enquiries made to large European companies elicited no reaction.
SwedishDessa åtgärder berör direkt 10 000 romer, men även egypter och ashkalier.
These measures particularly affect 10 000 Roma, but also Egyptians and Ashkali.
SwedishAtt skattesubventionera en dylik arbetsmarknad är enligt vår mening direkt stötande.
To tax-subsidise such a labour market is in our opinion downright offensive.
SwedishDe val som genomförts i Kenya förlöpte inte direkt perfekt.
Mr President, the elections which took place in Kenya were hardly faultless.
SwedishMen jag anser inte att detta verktyg nödvändigtvis kommer att åstadkomma detta direkt.
But I do not think this instrument is necessarily going to achieve that overnight.
SwedishVi har ställt krav, och Hamas har tillbakavisat dem, men har vi talat direkt med Hamas?
We have made demands, and Hamas has rejected them; but have we spoken to Hamas?
SwedishSäkerhetsstyrkorna måste ingripa direkt för att stoppa våldsupptrappningen.
The security forces have to intervene right away to stop an escalation of violence.
SwedishEftersom jag bara har en minuts talartid skall jag gå direkt på sak.
Mr President, since I only have one minute in which to speak, I shall be very forthright.
SwedishDetta är att beklaga, för det innehåller egentligen inte heller något direkt felaktigt.
That is regrettable. But nothing in the report is absolutely mistaken either.
SwedishVi måste sluta agera åklagare eftersom vi inte direkt är kvalificerade för detta.
We must stop acting as prosecutors, since we are not really qualified to sit in judgment.
SwedishDe anteckningar som alltid visas kan Du klicka på och redigera direkt.
Notes that are permanently displayed can be edited by just clicking the note box.