Como se fala "botten" em inglês

SV

"botten" em inglês

volume_up
botten {gên. com.}
EN

SV botten
volume_up
{gênero comum}

1. geral

botten (também: anledning, område, grund, skäl)
volume_up
ground {subst.}
I botten på all denna upphetsning tror jag det ligger en omfattande enighet, som vi kan bygga på med sikte på framtiden.
Within the furnace of that heat, I think there has been a lot of common ground on which we can all build with a view to the future.
Vi satte en mask på det, tittade på det djupt nere i marken, betraktade det från alla sidor, väster, norr, söder, öster, toppen och botten.
We put a mask on it, looked at it deep down in the ground, checked it out from all sides, west, north, south, east, top and bottom.
I vissa frågor kommer vi att tvingas börja om från noll för att övertyga muslimerna om att de kristna i grund och botten inte har något emot dem.
Where some things are concerned, we will have to begin again from the ground up in order to convince Muslims that Christians do not actually have anything against them.
botten (também: grund, sockel, mål, mållinje)
volume_up
base {subst.}
Vi ville se om den vanligaste fisken i havsdjupen vid botten av näringskedjan satte i sig de här gifttabletterna.
We wanted to see if the most common fish in the deep ocean, at the base of the food chain, was ingesting these poison pills.
Jag har i grund och botten grundat min resolution på frågan om nationella förklaringar.
I have essentially based my resolution on the issue of national declarations.
Jag föredrar själv ett pensionssystem som har en grundtrygghet i botten, som man sedan bygger på med en inkomsttrygghet.
I personally prefer a pension system with founded on a basic element which can then be built on with an income-based element.
botten (também: djup, skrov, fot, sänka)
volume_up
bottom {subst.}
I den absoluta botten ligger EU-kommissionen och Europaparlamentet.
At the very bottom are the European Commission and the European Parliament.
När du är på botten av vågen, så slår du i botten.
When you are at the bottom of the wave, you hit the bottom.
Och när botten ramlar ur en ekonomi kan det få enorma följa-John-effekter.
And when the bottom falls out of an economy there can be enormous knock-on effects.
botten (também: våning, golv, havsbotten, våningsplan)
volume_up
floor {subst.}
1979 hade jag möjlighet att lämna mina fotspår på oceanens botten när jag manövrerade runt i den här lilla undervattensfarkosten som hette Jim.
In 1979 I had a chance to put my footprints on the ocean floor while using this personal submersible called Jim.
Och jag var nere på botten och jag var slagen och jag var arg.
And I was floored, and I was broken, and I was angry.
Jag är verkligen rädd för att vi till slut kommer att få ett kapitalstarkare banksystem, samtidigt som den verkliga ekonomin körs i botten.
My real fear is that we are going to end up with a highly capitalised banking system, while the real economy is on floor.
botten (também: bas, grund, fond, stomme)
botten (também: underlag, sula, undersida, fotsula)
volume_up
sole {subst.} (completely dominant)

2. "heraldiskt"

botten
volume_up
field {subst.} (heraldic)
Bioetanol kommer från en jordbruksgröda och är i grund och botten en jordbruksråvara.
Bioethanol comes from a field crop and is essentially an agricultural raw material.
Detta innebär i grund och botten att gemenskapens regelverk på området för barnskydd har införts i Rumänien och Bulgarien.
As to the more precise legal aspects, it should furthermore be noted that there is currently no Community legislation in the field of international adoption.

Sinônimos (sueco) para "botten":

botten
Swedish

Exemplos de uso para "botten" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishBergsjordbruket är i grund och botten mångfunktionalitet men utan stora volymer.
Basically, hill and mountain farming is multi-functionalism without the quantities.
SwedishSom jag angav tidigare är detta i grund och botten en sak mellan två medlemsstater.
As I indicated earlier, this is essentially a matter between two Member States.
SwedishOm vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.
If we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
SwedishUnionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.
The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
SwedishI grund och botten vill vi alla stödja ett slut på det politiska våldet i Spanien.
Fundamentally, we all want to support an end to political violence in Spain.
SwedishI grund och botten är det en stor framgång för dem som genomför studierna.
Basically, the exercise is very successful for those who carry out the studies.
SwedishDetta töcken förhindrar oss att gå till botten med analysen av den här frågan.
This confusion will prevent us from getting down to a thorough analysis of the issue.
SwedishI grund och botten är jag för mindre byråkrati och administrativ förenkling.
My nature is to be in favour of less red tape and of administrative simplification.
SwedishI grund och botten gäller betänkandet en fråga där kommissionen är sorgligt bristfällig.
At heart this report concerns an issue on which the Commission is sadly lacking.
SwedishUttalandena och dessa meddelanden är i grund och botten inte något steg framåt.
None of these speeches and statements actually represent a step forwards.
SwedishDet är i grund och botten så som jag skulle vilja beskriva kommissionens uttalanden.
Essentially, that is how I would describe the latest Commission statements.
SwedishDen handlar i grund och botten om det som tidigare beskrivits som våra gemensamma värden.
It goes to the heart of what used to be described as the common values we share.
SwedishVi måste därför begränsa problemet om vi inte kan gå till botten med det.
It would, of course, be better if this meeting were held in Brussels at long last.
SwedishDet finns en verkligt mänsklig rädsla i botten av många av de här bortföranden av barn.
There is a genuine human fear at the heart of many of these abductions of a child.
SwedishJag har i grund och botten grundat min resolution på frågan om nationella förklaringar.
I have essentially based my resolution on the issue of national declarations.
SwedishRådets strategiska metod för att komma ur krisen har i grund och botten fyra aspekter.
The Council's strategic approach to exiting the crisis essentially has four aspects.
SwedishI vår grupp anser vi i grund och botten att kommissionen är inkonsekvent.
We in my group essentially believe that the Commission is being inconsistent.
SwedishVi kommer också att rösta mot de texter vars ståndpunkter vi i grund och botten förkastar.
We shall also vote against those texts whose viewpoints we fundamentally reject.
SwedishVi är även överens om att dessa förbindelser i grund och botten är annorlunda.
However, we also agree that these relations are fundamentally different.
SwedishOmstruktureringsfonden och omstruktureringsstödet innebär i grund och botten nedläggning.
The restructuring fund and restructuring aid are essentially discontinuations.