Como se fala "botemedel" em inglês

SV

"botemedel" em inglês

SV botemedel
volume_up
{neutro}

botemedel (também: bot, kur, vulkanisering, församling)
volume_up
cure {subst.}
Dessa framsteg erbjuder ett potentiellt botemedel för hittills obotliga sjukdomar.
Such advances offer a potential cure for hitherto incurable diseases.
Det botemedel som föredraganden föreslår är felaktigt på flera punkter.
The rapporteur's proposed cure arouses disagreement on many points.
Är de bindande målen verkligen det fantastiska botemedel de alltid hyllas som här?
Are these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Jag vill avsluta med att säga att överbeskattning inte är något botemedel mot en sjuk ekonomi.
I would like to end by saying that overtaxation is not a remedy for an ailing economy.
Är den ett särskilt botemedel mot ett identifierat problem?
Is it a specific remedy to an identified problem?
Ett sådant botemedel skulle självklart endast förvärra det onda genom att överstatligheten förstärks.
Of course, this remedy would only make things worse by reinforcing the supra-national aspect.
botemedel
volume_up
healer {subst.}
Det är därför den måste användas av kommissionen och - som kommittén betonar - av medlemsstaterna och denna kammare som ett medel till förändring eller som ett botemedel.
It must be used by the Commission and, as the committee emphasises, by Member States and by this House as a charter for change, a prescription for cure.

Sinônimos (sueco) para "botemedel":

botemedel
Swedish

Exemplos de uso para "botemedel" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är emellertid ett tillstånd som förvärras utan orsak eller botemedel.
MS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
SwedishMan föreskrev homeopatiska botemedel där det uppenbarligen behövs omfattande kirurgi.
It prescribed homeopathic remedies where major surgery is obviously needed.
SwedishDe enda botemedel som föreslås är företagsstöd, som nästan aldrig skapar arbetstillfällen.
The only remedies proposed are aid funds for firms, but this aid does not, generally, create jobs.
SwedishFör det första, med vilka botemedel kan vi komma tillrätta med den aktuella krisen?
Firstly, what are the solutions to the current crisis?
SwedishTyvärr finns det inget lämpligt botemedel för sådana situationer.
Unfortunately, there is no suitable medicine for such a situation.
SwedishDen vetenskapliga forskningen om sjukdomar och botemedel är i dagsläget mycket eftersatt.
Scientific research into bee diseases and into ways of tackling them continues to be under-developed.
SwedishMan letar fortfarande efter ett botemedel mot cancer, men varje år ser vi nya framsteg.
   Mr President, cures for cancer are still being sought, but year by year we see progress.
SwedishErt botemedel mot dessa problem är alltid detsamma.
Your recipes for dealing with these problems are always the same.
SwedishEndast på det viset kan staternas villkor för erkännandet av homeopatiska botemedel elimineras.
This alone can prevent countries from exercising arbitrary power as regards the recognition of homeopathic remedies.
SwedishVilka är vi att frånta människor deras rätt till botemedel?
Who are we to deny people the right to recovery?
SwedishSamtliga som har haft det har avlägsnats, och de som har kommit till makten har utlovat enkla botemedel.
Those who have done so have all been ousted, while those who have come to power have promised easy solutions.
SwedishSanningen är det motsatta: att patentera mänskliga gener kommer att leda till problem för utarbetandet av botemedel.
The reverse is true: the patenting of human genes will create problems for the development of therapies.
SwedishKommissionen måste ha noterat vidden av de motsättningar som kom fram i fråga om vilka botemedel som skall avvärja krisen.
For its part, the Commission had to note the wide divergence of views on the remedies needed to contain the crisis.
SwedishMan har sagt patienter som lider av ärftliga sjukdomar att patentering är nödvändigt för att kunna utveckla botemedel.
Patients suffering from inherited diseases have been told that patenting is necessary for the development of therapies.
SwedishIvern att lägga fram Kyotoprotokollet och den framtida världspakten som ett botemedel är däremot en fars.
On the other hand, the determination to present the Kyoto Protocol and the forthcoming global pact as a panacea is absolute tomfoolery.
SwedishPengarna kan t.ex. komma ifrån en 1-procentig vinstskatt på läkemedelsbolagen som får betalt när de funnit botemedel.
The money may, for example, come from a 1% tax on the profits of pharmaceutical companies that has to be paid when they have found cures.
SwedishDet är en svampart som uteslutande växer i urskogen, som Dioscorides först beskrev 65 år f.Kr som ett botemedel mot lungsot.
It's a mushroom exclusive to the old-growth forest that Dioscorides first described in 65 A.D. as a treatment against consumption.
SwedishDet finns möjliga botemedel, som att sprida aktieägandet och sänka skatten för arbetstagare, och ändå nonchaleras dessa botemedel.
There are potential remedies, such as spreading share ownership and reducing taxes for workers, yet these remedies are ignored.
SwedishDen ena är ett slutförande av ratificeringen av Lissabonfördraget och den andra är nya botemedel för den ekonomiska och finansiella krisen.
One is completing the ratification of the Treaty of Lisbon, and the other is new cures for the economic and financial crisis.
SwedishDe hade sina två botemedel.