Como se fala "bostadssektorn" em inglês

SV

"bostadssektorn" em inglês

Veja exemplos com "bostadssektorn" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "bostadssektorn" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishBristen på finansiering är ett stort hinder för renovering av byggnader inom bostadssektorn och för små och medelstora företag.
The lack of funding is a major obstacle to the renovation of buildings in the residential and SME sectors.
SwedishInsatser inom bostadssektorn möjliggörs genom utveckling av stadsområden och genom renovering av befintliga bostäder.
Intervention in the housing sector is possible during urban development operations and by renovating existing houses.
SwedishDen finns representerad inom detaljhandel, produktion, tjänster, jordbruk, bostadssektorn, bankväsendet och på en mångfald andra områden.
It has interests in retail, manufacturing, services, farming, housing, banking and a wide range of other areas.
SwedishOm man tittar på bostadssektorn, utgörs det svåraste området av hyrda bostäder, snarare än den sektor med bostäder där ägarna själva bor.
If you look at the housing sector, the most difficult area is rented accommodation rather than the owner-occupied sector.
SwedishTretton företag i Irland, främst inom bostadssektorn, är för närvarande miljömärkta, men vi behöver uppmuntra ytterligare deltagande.
There are currently 13 companies in Ireland, mostly from the accommodation sector, that are Ecolabelled but we need to encourage further participation.
SwedishDenna regel medger ekonomiskt stöd från Eruf för insatser inom bostadssektorn till fördel för marginaliserade grupper i de nya medlemsstaterna.
This rule allows for financial support from the ERDF for interventions in the housing sector for the benefit of marginalised communities in the new Member States.
SwedishDet innebär att handikapp inte är något statiskt, utan något som kan minska eller kanske elimineras genom åtgärder, t.ex. inom bostadssektorn.
This means that a handicap is not a static thing but something which can be reduced and perhaps even eliminated through action within the sector of housing for example.
SwedishJag välkomnar också stödmöjligheterna när det gäller investeringar i energieffektivitet och förnybara energikällor inom bostadssektorn och sektorn för ren teknik.
I also welcome extending the opportunity of support to investments in energy efficiency and renewable energies in the housing and clean technology sectors.
SwedishStöd till insatser inom bostadssektorn i landsbygdsområden eller för att ersätta bristfälliga bostäder i städer eller på landsbygden berättigar inte till stöd från Eruf.
Support for intervention in the housing sector in rural areas or to replace mediocre housing in urban or rural areas is not eligible for ERDF support.
SwedishNär det gäller bostadssektorn är det möjligt att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på renoverings- och reparationsarbeten för ökade energibesparingar och ökad energieffektivitet.
With regard to the housing sector, it is possible to apply reduced VAT rates to renovation and repair work aimed at increased energy savings and efficiency.
Swedish(PT) Målsättningen för detta betänkande om Eruf är att utvidga stödberättigandet av insatser i bostadssektorn, till förmån för de marginaliserade befolkningsgrupperna i våra medlemsstater.
(PT) The aim of this report on the ERDF is to broaden eligibility for intervention in the housing sector in favour of the marginalised communities of our Member States.
SwedishFör det tredje, och sista, motiverar stadsförnyelsen och förflyttning av människor - vid naturkatastrofer - att man kan välja dessa åtgärder, inom Feder, och stödja investeringar inom bostadssektorn.
Thirdly and lastly, urban renewal and re-housing - in times of natural disaster - make these measures eligible under the ERDF rules for housing investment subsidies.

Aprenda outras palavras

Swedish
  • bostadssektorn

Ainda mais traduções no dicionário Português-Inglês bab.la.