Como se fala "boende" em inglês

SV

"boende" em inglês

SV boende
volume_up
{plural}

boende (também: invånare, bosättare)

Exemplos de uso para "boende" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe boende i Ashraflägret är skyddade personer i enlighet med Genèvekonventionen.
The residents of Camp Ashraf are protected persons under the Geneva Convention.
SwedishDet råder enighet tvärs igenom de fyra kategorierna av boende i flyktinglägren.
There is agreement on the four categories of people living in the refugee camps.
SwedishDäremot skyddade parlamentet inte de boende på det sätt som miljöutskottet ville.
However, Parliament did not protect residents as the Environment Committee wanted.
SwedishVi måste främja utvecklingen av tidsdelat boende och långsiktiga semesterprodukter.
We need to encourage the development of timeshare and long-term holiday products.
SwedishDetta kan innebära en del resor och boende på annan ort under vfu-perioderna.
This may involve some travel and accommodation elsewhere during vfu periods.
SwedishI hjärtat av detta program finns funktionshindrades rätt till eget boende.
At the heart of this program is the right of disabled people to independent living.
Swedish(CS) Jag välkomnar översynen av det femton år gamla direktivet om tidsdelat boende.
(CS) I welcome the revision of the fifteen year old timeshares directive.
SwedishJag föreslår särskilda målsättningar i fråga om livsmedel, boende och transportsektorn.
I propose specific targets regarding food, housing and the transport sector.
SwedishDetta direktiv om tidsdelat boende och medlemskort och reseklubbar är utmärkt.
This directive on timeshares and holiday cards and clubs is excellent.
SwedishAllra största uppmärksamhet kommer också att ägnas åt självständigt boende i kommunerna.
Priority attention will also be paid to independent living in the community.
SwedishHittills har de boende inte fått något skydd som specifik exponeringsgrupp.
Until now there has not been any protection for residents as a specific exposure group.
SwedishDetta omfattar utbildning, sysselsättning, hälsa, boende och infrastruktur.
This includes education, employment, health, housing and infrastructure.
SwedishDen tredje är en fråga om inkomstgränser för att erhålla subventionerat boende.
The third: a question of income limits for access to social housing.
SwedishMen det område som jag skulle vilja koncentrera mig på just nu är de boende i närområdet.
But the one area that I want to focus on just now is the area of residents.
SwedishSom jag redan har sagt är boende i allmänhet inte detsamma som subventionerade bostäder.
However, as I have already said, housing in general is not the same as social housing.
SwedishSektorerna sjukhus och subventionerat boende kommer också att undantas från förhandsanmälan.
The hospital and social housing sectors will also be exempt from notification.
SwedishTidsdelat boende innebär en äganderätt, medan reseklubbar enbart är ett tjänsteavtal.
Timeshares involve a property right, whereas holiday clubs are simply a services contract.
SwedishMånga hemlösa människor har erbjudits tillfälligt boende i husvagnar.
Many homeless people have access to temporary accommodation in mobile homes.
SwedishVi har fler ägare av tidsdelat boende i Storbritannien än i något annat europeiskt land.
We have more timeshare owners in the UK than any other European country.
SwedishBetänkandet stärker också kommissionens förslag om sjukhus och subventionerat boende.
The report also strengthens the Commission proposal as regards hospitals and social housing.