SV bevisar
volume_up
{verbo}

bevisar (também: ange, visa, ställa ut, spela)
Den bevisar att vi kan förändra vårt urval av energityper i framtiden.
It goes to show that we can make changes in our energy mix in the future.
Detta bevisar att det är möjligt med dialog, även om mycket svåra och känsliga frågor.
This will serve to show that dialogue is possible, even on very difficult and emotional issues.
Betänkandet bevisar, att mellanstatliga lösningar inte klarar problemet.
The report shows that arrangements between individual states will not solve the problem.

Sinônimos (sueco) para "bevisa":

bevisa
Swedish
bevis

Exemplos de uso para "bevisar" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDetta betänkande bevisar det ännu en gång, och jag gratulerar därför föredraganden.
This report once again proves this, and I therefore congratulate the rapporteur.
SwedishDetta bevisar därför att det förelegat normal konkurrens för delägande i CSI.
So, this proves that there has been normal competition for participation in CSI.
SwedishDen bevisar att regimen bara kommer att göra något när den känner sig hotad.
It demonstrates that the regime will only do something when it feels threatened.
SwedishDet bevisar ännu en gång att principen om att förorenaren betalar inte tillämpas.
This proves, once again, that the principle of 'polluter pays' is not being applied.
SwedishDen bevisar att rättsskipningen styrs av politiska motiv och är orättfärdig.
It proves that jurisprudence is controlled by political motives and is unjust.
SwedishResultaten från diskussionerna bevisar att den sociala dialogen kan fungera på EU-nivå.
The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.
SwedishVi bevisar att vi kan vara proaktiva, lösa problem och genomföra nya idéer.
We are proving that we can be proactive, solve problems and act on new ideas.
SwedishGenom att denna gång angripa en domare bevisar terroristerna åter detta.
By attacking a judge this time, the terrorists are demonstrating this once more.
SwedishDet här bevisar att invandring är ett mänskligt drama som skapar omänskliga situationer.
This proves that immigration is a human drama which creates inhuman situations.
SwedishAtt Simon Coveney inte vågar nämna ordet i sitt betänkande bevisar detta.
The fact that Mr Coveney does not dare mention the word in his report proves this.
SwedishDenna olyckliga händelse bevisar än en gång att miljön saknar gränser.
This unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
SwedishVad det bevisar för oss är att folk inte köper vad du gör; folk köper varför du gör det.
What it proves to us is that people don't buy what you do; people buy why you do it.
SwedishHans fall bevisar att gränsöverskridande tjänster redan fungerar utan detta direktiv.
His case proves that cross-border services are already functioning without this directive.
SwedishVilket bevisar att tobaken inte bara angriper lungorna utan även hjärnan.
Thus proving that tobacco affects not only the lungs but also the brain.
SwedishBetänkandet bevisar, att mellanstatliga lösningar inte klarar problemet.
The report shows that arrangements between individual states will not solve the problem.
SwedishDet bevisar jag med siffror och beräkningar som har hämtats från konsekvensanalyserna.
I am proving it here with figures and with calculations taken from the impact assessments.
SwedishDetta bevisar att kapitalismen inte har några svar när det verkligen gäller folkens intressen.
This proves that capitalism has no answers when it comes to the peoples' interests.
SwedishEuropeiska unionen bevisar även att den gemensamma utrikespolitiken inte är gemensam.
The European Union has also demonstrated that the common foreign policy has not been common.
SwedishDetta bevisar återigen hur betydelsefullt parlamentet är för vanliga människor.
This proves again how relevant Parliament is to ordinary people.
SwedishFör det första bevisar det att det är möjligt att reglera globaliseringen.
Firstly, it has proved that it is possible to regulate globalisation.