Como se fala "bestämt" em inglês

SV

"bestämt" em inglês

EN

SV bestämt
volume_up
{adjetivo}

bestämt (também: fastställd, fixerat)
volume_up
set {adj.} (fixed, that cannot be changed)
Just nu har kommissionen bestämt satt sig emot att godkänna detta ändringsförslag.
At this moment, the Commission has set its face against accepting this amendment.
Världssamfundet har inte bestämt en faktisk tidpunkt för diskussion om denna fråga.
The international community has not set a clear point in time at which this issue will be debated.
Jag tror att det är avgörande att inte förbli inriktade på ett enda bestämt politikområde.
I think it is essential not to stay centred on one set policy only.

Sinônimos (sueco) para "bestämt":

bestämt

Exemplos de uso para "bestämt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är många som redan har bestämt sig för att Köpenhamn kommer att bli ett fiasko.
There are many people who have already decided that Copenhagen will be a fiasco.
SwedishDärför krävs, förutom integration, ett fast och bestämt upprätthållande av lagen.
Therefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
SwedishJag protesterar å den gröna gruppens vägnar bestämt mot detta smutskastningsförsök!
On behalf of the Greens, I reject this attempt at defamation most emphatically.
SwedishUtskottet har bestämt sig för att detta är ett bra avtal - mer bra än dåligt.
The Committee has made up its mind that this is, on balance, a sound agreement.
SwedishAndra medlemsstater, som Spanien, har å andra sidan bestämt lovat att inte göra det.
Others like Spain, on the other hand, have made a firm commitment not to do so.
SwedishJag stöder bestämt Anders Wijkman.
   – Madam President, Commissioner Wallström, I strongly support Mr Wijkman.
SwedishJag avvisar ändringsförslagen 7 till 13 som bestämt förkastades av fiskeriutskottet.
Most of their content is either unnecessary or already referred to in my text.
SwedishJag stöder tamilernas sak men jag förkastar lika bestämt de tamilska tigrarnas metoder.
I support the Tamils' cause, but I reject the LTTE's methods equally decisively.
SwedishJag får vänligt men bestämt be att ni håller er till er tilldelade talartid.
I would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
SwedishFrank, har du bestämt, vilket sjukhus du vill jobba på, här i New Orleans?
Frank, have you decided which hospital you want to work at here in New Orleans?
SwedishFaktum är att det bara handlar om att tillämpa det som vi redan har bestämt.
In fact, it is only a matter of applying what we have all already decided on.
SwedishFramför allt tar vi bestämt avstånd från punkt 15 i förslaget till betänkande.
Above all, we take particular exception to point 15 in the report proposal.
SwedishVi behåller alltså en viss logik för storskaliga projekt inom ett bestämt område.
That means that a given region will have its own logic for major projects.
SwedishLikaså måste öppenheten förbättras, och närmare bestämt öppenheten för folket.
Transparency, too, must also be improved, especially transparency for the population.
SwedishDet måste vidtas åtgärder och de måste vidtas snabbt och på ett bestämt sätt.
Madam President, I gladly concur with the previous speakers, Mr Patten and Mr Corrie.
SwedishTa med vapnen dit vi bestämt och vänta på den jävla signalen den här gången!
Now take the weapons where I told you... and wait for the God damn signal this time!
SwedishNu förespråkar man tydligt ett mer bestämt agerande från statsgemenskapens sida.
There is increasingly clear support for tougher action from the international community.
SwedishDet är det budskap som vi mycket bestämt måste framföra till de georgiska myndigheterna.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
SwedishVem har bestämt att sjömil plötsligt ska bli kilometer på dessa kartor?
On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
SwedishVi uppmuntrar bestämt er beslutsamhet att spela en sådan roll.
Prime Minister, we strongly welcome your determination to play such a role.