Como se fala "bakåtsträvande" em inglês

SV

"bakåtsträvande" em inglês

SV bakåtsträvande
volume_up
{adjetivo}

1. geral

bakåtsträvande (também: motsträvig, blyg, sen, generad)
En bakåtsträvande islamsk kultur hör dock inte hemma i Europa.
However, a backward Islamic culture has no place in Europe.
I många år tyngdes landet av den mest bakåtsträvande och diktatoriska formen av kommunism.
For many years, that country was weighed down by the most backward and dictatorial form of Communism.
Som föregående talare nämnde står vi inför en bakåtsträvande rörelse inom politiken på nationell nivå.
As the previous speaker mentioned, we are facing a backward movement in policies at national level.

2. "tillbaka, baklänges"

bakåtsträvande (também: reaktionär)
Det är en bakåtsträvande, reaktionär och omänsklig politik.
This is a retrograde, reactionary and inhuman policy.
Europaparlamentets förslag är ännu mer bakåtsträvande än kommissionens.
The European Parliament's proposal is heading down an ever more reactionary path than that of the Commission.
Denna utveckling är oacceptabel och visar hur bakåtsträvande, reaktionärt och antidemokratiskt EU faktiskt är.
These are unacceptable developments that show how retrograde, reactionary and anti-democratic this European Union really is.

Exemplos de uso para "bakåtsträvande" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDetta skulle ha varit en bakåtsträvande strategi för Europeiska unionen.
This would have been a regressive step for the European Union to have taken.
SwedishDe får räkna med att jag och mina kolleger kommer att fördöma deras bakåtsträvande synsätt.
They can count on me and on my colleagues to denounce their rearguard views.
SwedishAlla bakåtsträvande steg på det här området skulle innebära en återgång till barbarism.
Any retrograde steps in this area would mean a reversion to barbarism.
SwedishDet är därför jag skulle vilja att rådet hade ”åtanke, inte bakåtsträvande” som sitt motto.
That is why I would like the Council to take as its motto, ‘recollection, not reversal’.
SwedishDet skulle vara bakåtsträvande och skulle undergräva ECB-rådets kollegiala karaktär.
This would be retrogressive and would undermine the collegiate outlook of the Governing Council.
SwedishDet är kort sagt ett bakåtsträvande, illa genomtänkt förslag som vi kommer att rösta emot.
In a nutshell, it is a retrograde, ill-thought-out proposal, which we shall be voting against.
SwedishAlla dessa bakåtsträvande åtgärder är förbryllande för progressiva européer och människor över hela världen.
All these retrograde steps surprise progressive Europeans and people worldwide.
SwedishAndra i denna kammare kämpar med att trampa upp en ny och bakåtsträvande stig inom det sociala området.
But others in this House are straining to carve a new and retrograde path in the social field.
SwedishEuropaparlamentet måste agera för att upphäva några av de mer bakåtsträvande inslagen i detta direktiv.
The European Parliament must act to undo some of the more regressive elements of this Directive.
SwedishDärför är den bakåtsträvande karaktären i förslagen ännu större.
This means that the proposals are even more regressive.
SwedishDet vore helt obegripligt, oprofessionellt och bakåtsträvande om vi endast fokuserade på integrering.
It would be completely incomprehensible, unprofessional and retrogressive to focus only on mainstreaming.
SwedishPVV vill att detta bakåtsträvande bekämpas med kraft.
The PVV wants to see this backwardness combated with vigour.
SwedishDetta är en mycket bakåtsträvande åtgärd som kommer att användas som svepskäl för att återgå till extremistvåld.
This is a very retrograde step and will be used as a pretext to return to violence by extremists.
SwedishÄven här uppvisar Turkiets beteende bakåtsträvande tendenser.
Here Turkey's conduct shows a regressive trend.
SwedishSom artonåring beslöt jag och andra att befria mitt eget land från en själsdödande, maktfullkomlig och bakåtsträvande regim.
After 1945 they lost their liberties and opportunities almost as soon as they had regained them.
SwedishDet är av högsta betydelse att kraftiga insatser görs mot bakåtsträvande och våld i fråga om mänskliga rättigheter.
It is vital that resolute action be taken against retrograde moves and violations in the matter of human rights.
SwedishFörslaget är dock otillräckligt och vissa framlagda ändringsförslag är bakåtsträvande, varför vi förkastar dem.
However, it does not go far enough and some of the amendments proposed are a step backwards and we will reject them.
SwedishRädsla för islamisk terrorism och brottslighet får inte användas som missvisande ursäkt för bakåtsträvande asylpolitik.
Fear of Islamic terrorism and crime must not be used as a misguided excuse for a backwards-looking asylum policy.
SwedishMan har intagit ståndpunkter som inte bara är minimalistiska utan rentav bakåtsträvande, och som urvattnar kommissionens förslag.
It has taken positions which are not only minimalist but actually retrograde, and which weaken the Commission's proposals.
SwedishVi motsätter oss absolut den här övningen i förstörelse av offentliga tjänster, som är både bakåtsträvande och socialt orättfärdig.
We are absolutely opposed to this exercise in the destruction of public services, which is both regressive and socially unjust.