Como se fala "avseende" em inglês

SV

"avseende" em inglês

SV avseende
volume_up
{neutro}

avseende (também: aktning, hänsyn, uppmärksamhet, hänseende)
volume_up
regard {subst.}
I detta avseende är kommissionens förslag utmärkt.
In this regard, Commissioner Vassiliou, the Commission proposal is excellent.
I detta avseende har Leader etablerats som ett effektivt utvecklingsinitiativ.
In this regard LEADER has established itself as an effective development initiative.
I Sutherlandbetänkandet gavs det några intressanta idéer i detta avseende.
The Sutherland Report provided some interesting ideas in this regard.
avseende (também: hänseende, vördnad, aktning, hänsyn)
volume_up
respect {subst.}
Kommissionens förslag förefaller i detta avseende mindre praktiskt genomförbart.
The Commission proposal does not seem terribly practicable in this respect.
I detta avseende är konstitutionen ett viktigt steg i integrationsprocessen.
In this respect, the Constitution is a crucial step in the integration process.
Dell ' Albas betänkande innehåller oerhört användbara förslag i detta avseende.
Mr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
avseende (também: angelägenhet, hänsyn, betydelse, vikt)
Vi vill i detta avseende understryka att EU fäster stor vikt vid yttrande- och åsiktsfrihet.
In this context, we stress the importance that the EU attaches to freedom of expression and opinion.
I detta avseende måste jag betona relevansen och vikten av vissa punkter i det nuvarande förslaget.
In this respect, I must stress the relevance and importance of certain points in the current proposal.
I detta avseende är de förhandlingar som vi för just nu särskilt viktiga.
In this respect, the negotiations that are currently in progress are of particular importance.
avseende (também: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {subst.}
De kränker inte medborgarnas fri- och rättigheter i något avseende.
In no way will they violate the freedom and rights of the citizens.
Därigenom är akten redan med avseende på sin tillkomst behäftad med en tungt vägande brist.
This Act was therefore already seriously flawed by the way in which it came into being.
Inte i något avseende för att förklara regeringars ställningstaganden eller ett lands känslighet.
It can in no way be used to explain the positions of governments or the sensibilities of certain countries.
avseende (também: aktning, beaktande, hänsyn, anseende)
De borde fästa lika stort avseende vid detta.
They should demonstrate the same consideration.
Särskilda åtgärder i detta avseende måste vidtas i hela unionen med vederbörlig hänsyn till internationellt samarbete.
Specific action in this regard must be taken across the whole Union, with due consideration for international cooperation.
I detta avseende bör ett antal program för bevarande övervägas, främst de modeller som redan tillämpas i EU.
In this respect, a number of conservation programmes ought to be taken into consideration, particularly the models already applied in the EU.
avseende (também: hänvisning, referens, betyg, anspelning)
volume_up
reference {subst.}
Kan kommissionen med avseende på TSE färdplan II redovisa följande:
With reference to the TSE Roadmap II, could the Commission confirm:
Med avseende på personal begär man i betänkandet en politiskt balanserad administration.
With reference to staffing, the report calls for a politically balanced Administration.
I detta avseende välkomnar jag hänvisningen till frågan om eurovärdepapper (euroobligationer).
In this sense I applaud the reference to the issue of Eurosecurities (Eurobonds).

Sinônimos (sueco) para "avseende":

avseende

Exemplos de uso para "avseende" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe andra punkter som ni tog upp måste ses över med avseende på denna förordning.
The other issues you raised must be reviewed in the context of this regulation.
SwedishI detta avseende instämmer jag i det som föregående talare Schulz redogjort för.
To that extent, I agree with the remarks made by a previous speaker, Mr Schulz.
SwedishJag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
As for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
SwedishVi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
We want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
SwedishEn utvärdering av Europarl-TV, med avseende på dess effektivitet, välkomnas också.
The analysis of Europarl TV, to see if it is effective or not, is also welcome.
SwedishJag skulle därför vilja att vi går längre i detta avseende med 2020-strategin.
I would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
SwedishI detta avseende kan jag lova att jag och min grupp kommer att arbeta med frågan.
In that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
SwedishEn litteraturstudie avseende kemikalierisker med gummigranulat i konstgräsplaner.
A literature regarding chemical hazards with rubber granules in synthetic pitches.
SwedishStarka och oberoende konsumentorganisationer har en viktig roll i detta avseende.
Strong and independent consumer organisations have an important role in this.
SwedishJag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
I am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Swedish.– Fianna Fail och UEN-gruppen stöder i dag inte ändringsförslagen avseende
   . Fianna Fail and the UEN Group today do not support amendments regarding:-
SwedishI augusti 2008 ställde EU krav på sanktioner avseende Irans kärnvapenprogram.
In August 2008, the EU called for sanctions regarding Iran's nuclear programme.
SwedishVilka sanktioner eller andra åtgärder kan kommissionen tänka sig i detta avseende?
What sanctions or other measures is the Commission considering in this connection?
SwedishFöredragandens förslag med avseende på skatt på avfall som deponeras stöder jag.
I agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
SwedishG7-gruppen har nått stora framsteg med avseende på genomförandet av detta program.
The G7 has now made considerable progress in the implementation of this programme.
SwedishDet föredraganden sagt i sitt betänkande stämmer fullständigt i detta avseende.
What the rapporteur has said in his report is absolutely right on this issue.
SwedishBara då kan landet även i ekonomiskt avseende vara en vettig partner i längden.
Only then can it be a real partner - also in the economic field - in the long term.
SwedishKanske andra stora länder skulle klara sig bättre än Frankrike i detta avseende.
Perhaps other large countries would benefit more than France in this matter.
SwedishI detta avseende är Nabuccoprojektet ett strategiskt projekt för Europeiska unionen.
In this sense, the Nabucco project is a strategic project for the European Union.
SwedishNär det gäller klimatfrågorna välkomnar vi USA:s ökade ambitioner i detta avseende.
On the issue of the climate, we welcome the higher ambitions on the US's part.