Como se fala "avgående" em inglês

SV

"avgående" em inglês

SV avgående
volume_up
{adjetivo}

avgående (também: utgående)
Den avgående kommissionen gratulerar alltså det tyska ordförandeskapet.
The outgoing Commission therefore congratulates the German Presidency.
Därför skär vi inte heller alla ledamöter i den avgående kommissionen över en kam.
To this end, we do not tar all the outgoing Commission with the same brush.
Det avgående italienska ordförandeskapet har lagt fram ett antal förslag.
The outgoing Italian Presidency presented a number of proposals.
avgående (também: dyster, nedåt, borta, nere)
volume_up
down {adj.}
Den kritik som riktats mot den avgående ordföranden är felaktig på en avgörande punkt.
The criticisms directed at the outgoing President are mistaken about an essential fact, namely that the Commission is able to make proposals and that it is the Member States that lay them down.

Exemplos de uso para "avgående" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishJag minns dem som krävde ett omedelbart utbyte av den avgående kommissionen.
I remember those people who asked for the immediate replacement of the Commission that had resigned.
SwedishKommissionen är avgående och vi har gjort en politisk bedömning om denna fråga, på alla nivåer.
The Commission has resigned and we have given a political judgement on the issue, at all levels.
SwedishDet är otänkbart att denna avgående kommission får sitta kvar på sin post i ytterligare nio månader.
We cannot have this Commission which has resigned remaining in office for a further nine months.
SwedishDen avgående kommissionen skall stanna kvar fram åtminstone till slutet av september eller början av oktober.
The resigning Commission will remain in office until at least the end of September or the start of October.
SwedishDet var vad denna avgående kommission var, vilket vi sorgligt nog fick bevittna.
We had the misfortune to experience such a Commission and it is precisely what we do not want to see repeated.
SwedishDet här kommer vi dock att diskutera i morgon i närvaro av vårt nästa ordförandeskap, som kommer att vara klart annorlunda än det avgående.
Mr Schulz appears to be responding positively to this idea, but in a very institutional context.
SwedishExpertkommittén hänvisar också till den handbok som den avgående Santer-kommissionen utarbetat om kontoren för tekniskt bistånd.
The Committee of Wise Men also refers to the handbook that Santer's dismissed Commission compiled on Technical Assistance Offices.
SwedishExpertkommittén hänvisar också till den handbok som den avgående Santer-kommissionen utarbetat om kontoren för tekniskt bistånd.
The Committee of Wise Men also refers to the handbook that Santer' s dismissed Commission compiled on Technical Assistance Offices.
SwedishKommissionen har fått sitt förhandlingsmandat från rådet, på förslag från den avgående kommissionen - i praktiken Leon Brittan.
The Commission has obtained from the Council the mandate for negotiations proposed by the last Commission - in fact by Mr Leon Brittan.
SwedishVi önskar honom lycka till, och vi uttrycker också vår tacksamhet för det hårda arbete som har utförts av Mike Moore, den avgående generaldirektören.
We wish him well and also acknowledge with thanks the hard work done by Mr Mike Moore, the departing Director-General.
SwedishGenom Nicefördraget införs beslut med kvalificerad majoritet i fråga om ersättning av en avgående eller avliden kommissionsledamot.
The Nice Treaty introduces qualified majority voting for the replacement of a Commission Member in the event of his or her resignation or death.
SwedishJag tackar därför revisionsrätten, revisionsrättens avgående ledamöter, revisionsrättens kvarstående ledamöter och alldeles särskilt ordföranden.
So I thank the Court, those of its members who are leaving, those who are continuing to be members of it, and most especially its President.
SwedishJag vill på era vägnar framföra mitt uppriktiga tack till dessa fyra och till alla andra avgående kolleger för deras mycket stora engagemang.
I should like to extend my sincere thanks on behalf of you all to these four and to all other departing fellow Members for their huge commitment.
SwedishJag tror med andra ord att vi måste reformera postgången, jag vet inte om det gäller den avgående eller den ankommande.
I therefore feel we need to reform the postal services, although whether those responsible for collecting the mail or those responsible for delivering it, I am not sure.
SwedishDenna gång har vi inte endast Agenda 2000, utan vi måste också ta följderna av en avgående kommissionen och en ny ordförande i Europeiska kommissionen.
On this occasion not only do we have Agenda 2000 but also we have to face the consequences of a resigned Commission and a new President of the European Commission.
SwedishUSA, som var så framträdande i Hokkaido, har nu - tack vare den avgående president Bush - avsatt 18 miljoner dollar för att främja två eller tre reaktorprojekt.
The US, which was so conspicuous in Hokkaido, has now - thanks to departing President Bush - pledged USD 18 million to promote two or three reactor projects.
SwedishVi kommer dock heller inte att leverera röster till en övernationell, antidemokratisk organisation som en avgående kommissionär mycket träffande beskrev som ett monster.
Nor, however, will we deliver votes to a supranational, anti-democratic organisation which one departing Commissioner described very precisely as a ‘monster’.
SwedishDet verkar troligt att en sådan kod snart blir verklighet, eftersom Europeiska kommissionen har antagit förslaget under första behandlingen med de avgående kommissionärerna.
It appears likely that such a code will soon become a reality, as the European Commission has adopted the draft in its first reading before the Commissioners resigned.
SwedishSålunda har man kunnat se Bonino, avgående ledamot av kommissionen, bege sig till den internationella organisationen Nato: s högkvarter och möta generalsekreteraren för första gången.
Thus, Mrs Bonino, a resigning Commissioner, visited the headquarters of NATO, an international organisation, to meet its Secretary-General for the first time.
SwedishEftersom han är här skulle jag önska att han uttalade sig, trots att han är avgående, för det är kommissionens ansvar att förbereda det preliminära budgetförslaget, vilken kommission det än är.
As he is here I hope that he will speak, even though he has resigned, because the Commission is still responsible for preparing the preliminary draft budget.