Como se fala "angrepp" em inglês

SV

"angrepp" em inglês

volume_up
angrepp {gên. com.}

SV angrepp
volume_up
{neutro}

1. geral

angrepp (também: attack, utbrott, anfall)
volume_up
attack {subst.}
De flesta av oss har insett att ett angrepp på USA är ett angrepp på oss.
Most of us have realised that an attack on the United States is an attack on ourselves.
Ett angrepp mot en parlamentsledamot var det än må vara är ett angrepp på demokratin.
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Dataregistrering av fingeravtryck är ett angrepp på den individuella friheten.
Recording people's fingerprints on computer is an attack on individual freedom.
angrepp (também: aggression, anfall, aggressivitet)
Förtrycket med sexuella angrepp som sprids genom massmedierna påverkar ...
The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Vad hände på nationell nivå inför ett sådant verkligt juridiskt angrepp?
In the face of this truly legal aggression, what has happened at national level?
Bara tillsammans kommer vi att kunna stoppa Korea från okontrollerat angrepp.
Only together will we be able to stop Korea from uncontrolled aggression.
angrepp (também: misshandel, överfall, anfall, övergrepp)
volume_up
assault {subst.}
Terrorism är ett direkt angrepp på frihet, mänskliga rättigheter och demokrati.
Terrorism is a direct assault on freedom, human rights and democracy.
De utgör ett tydligt angrepp mot stadsplaneringen och mot den ekologiska balansen.
They are clearly an assault on proper town planning and a threat to the environmental balance.
Det är också ett angrepp på enskilda medlemsstaters politik.
It is also an assault on individual Member States ' policies.
angrepp (também: attentat, försök)
volume_up
attempt {subst.}
Detta är ett uppenbart angrepp för att försvaga Amnesty International i landet.
This is clearly an attempt to cripple Amnesty International in that country.
Det var ett angrepp på rättssystemet, det var ett angrepp på demokratin och det var ett medvetet försök att underminera fredsavtalet.
It was an attack on the justice system, it was an attack on democracy and it was a deliberate attempt to undermine the Good Friday Agreement.
Därför protesterar vi också tillsammans mot de angrepp som begås i ett försök att skrämma oppositionspolitiker och fackföreningar.
This is why we are also protesting together against the attacks which are being carried out in an attempt to intimidate opposition politicians and trade unions.
angrepp (também: intrång)
angrepp (também: början, inträde, anfall)
volume_up
onset {subst.}
angrepp (também: slag, succé, stöt, strejk)
volume_up
strike {subst.}
I så fall kan det givetvis vara förnuftigt att förhindra ett sådant angrepp eller attentat.
It may, then, make sense, of course, to prevent such an attack or strike.
I Prag instämde dessutom alla - även Europeiska unionen - i principen om förebyggande angrepp.
Besides, they all, including the European Union, agreed in Prague on the preventive strike.
De som nu talar om behovet av militära angrepp är farliga krigshetsare.
Those now talking of the need for military strikes are dangerous warmongers.

2. "av skadedjur"

angrepp (também: härjning, skadegörelse)
volume_up
infestation {subst.} (of pests or parasites)
I vissa medlemsstater, inklusive Rumänien, drabbas jordbruksmarkerna ofta av angrepp och att använda bekämpningsmedel verkar vara det bästa sättet att undanröja skadedjuren på.
Some Member States, including Romania, are facing a high level of infestation affecting their agricultural land, with pesticide use seeming to be the best method for eliminating the pests.

Sinônimos (sueco) para "angrepp":

angrepp

Exemplos de uso para "angrepp" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMen han vet med all säkerhet, att vi kommer besvara med angrepp mot hans städer.
But he knows to an absolute certainty... that we will respond against his cities.
SwedishDet är kvinnor och flickor som därtill utsätts för speciella former av angrepp.
It is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
SwedishAngrepp utförs i Tsalkaregionen, vaggan för den första rent grekiska befolkningen.
Attacks have been carried out in the Tsalka region, the cradle of the Greek community.
SwedishFör offren för våldsamma angrepp spelar det ingen roll vem som gav order om våldet.
For the victims of violent assaults, it is of little concern who ordered the violence.
SwedishDet har förekommit upprepade angrepp på människor från dessa minoritetsgrupper.
There have been repeated attacks on people from these minority groups.
SwedishHan går till angrepp, gör politiska bedömanden och letar efter en syndabock.
He is making attacks, political judgments and is looking for a scapegoat.
SwedishFör det amerikanska folket är självt offer för imperialistmaktens angrepp.
The American people are themselves victims of the unleashing of the empire.
SwedishEftersom han går till angrepp mot något som jag har sagt, har jag rätt att svara.
As he is challenging something I have done, I have the right to reply.
SwedishJag motsätter mig bestämt dessa angrepp på Europaparlamentets generalsekreterare.
I resolutely reject these attacks against the Secretary General of the European Parliament.
SwedishNi kan dock vara säkra på att Tyskland i alla fall inte är utsatt för angrepp.
Rest assured, however, that in any case Germany is not being attacked.
SwedishI Italien förekommer angrepp mot pressfriheten, och detta är helt oacceptabelt.
Italy is experiencing attacks on the freedom of the press and this is totally unacceptable.
SwedishDessa angrepp kan förvärras när monsunen kommer, precis som yrkesfiskarna säger.
These attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
SwedishDe fick inte majoritet i budgetkontrollutskottet och gick till angrepp mot oss.
They had not secured a majority in the Committee on Budgetary Control and were attacking us.
SwedishRamos uppmärksammade en del angrepp som förekommit mot den spanska regeringen.
Mrs Ramos was concerned by certain attacks on the Spanish Government.
SwedishDe som nu talar om behovet av militära angrepp är farliga krigshetsare.
Those now talking of the need for military strikes are dangerous warmongers.
SwedishDetta fall belyser den tilltagande oron över angrepp på de mänskliga rättigheterna i Nigeria.
This case highlights the increasing anxiety about human rights abuses in Nigeria.
SwedishJag kommer inte att svara på de angrepp som just har gjorts.
Mr President, I will not respond to the attacks that were just made.
SwedishMen det rapporteras fortfarande om angrepp på journalister och aktivister.
However, attacks on journalists and activists are still being reported.
SwedishEtt symptom på dessa angrepp mot våra grunder är punkt 15 i resolutionsförslaget.
Paragraph 15 of the motion for a resolution is a symptom of this aggressiveness towards Europe.
SwedishAntikommunismen har alltid åtföljts av de mest hårda och brutala angrepp mot folket.
Anticommunism has always accompanied the harshest and most savage attacks against the people.