Como se fala "övergående" em inglês

SV

"övergående" em inglês

SV övergående
volume_up
{adjetivo}

övergående (também: kortvarig, flyktig, tillfällig, förbipasserande)
Den aktuella ekonomiska och finansiella krisen är strukturell, inte ett övergående fenomenen.
The current economic and financial crisis is structural and not a passing phenomenon.
Realiteten är inte blott och bart en liten övergående detalj.
Reality is no mere passing detail.
Hållbar utveckling är inte ett omodernt begrepp, en övergående fluga bland politiker och miljövänner.
Ladies and gentlemen, sustainable development is not an outdated concept, a passing fad of politicians and environmentalists.
övergående (também: kortvarig, flyktig, förgänglig, obestående)
Men historiska ögonblick är övergående - de varar inte för alltid.
But historic moments are transient - they do not last forever.
En lindrigare, övergående form av syrebrist i hjärnan kallas TIA (transitorisk ischemisk attack).
A softer, transient form of oxygen deprivation in the brain is called TIA (transient ischaemic attack).
Den ekonomiska kris som vi upplever är inte övergående utan strukturell och hänger samman med förändringar på marknaderna som en ytterligare följd av globaliseringen.
The economic crisis we are experiencing is not transient but structural, and connected to changes in the markets as another consequence of globalisation.
övergående
Vi lägger ned alldeles för mycket tid på att fundera på övergående frågor som rör " roaming ".
We are spending far too much time here thinking about transitory issues of roaming.
Vi lägger ned alldeles för mycket tid på att fundera på övergående frågor som rör " roaming" .
We are spending far too much time here thinking about transitory issues of roaming.
Politiskt sett har dessa undantag alltid betraktats som övergående och varit tänkta att avlägsnas vid en given tidpunkt.
Politically speaking, they have always been considered transitory and due to disappear at a certain moment.

Sinônimos (sueco) para "övergående":

övergående

Exemplos de uso para "övergående" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDess varaktighet är kort just för att det är avsett att vara ett övergående program.
It is of short duration precisely because it is envisaged as being a transitional programme.
SwedishDet förklarar varför det finns skillnader, men de är förmodligen övergående skillnader.
This explains why there are differences; but they are, I believe, transitional differences.
SwedishI den delen är den förhoppningsvis ett problem som kommer att vara övergående.
In that respect, it is hopefully a problem that will pass.
SwedishJag är övertygad om att det handlar om en övergående situation som kommer att förbättras under året.
I am convinced that this is a transitional situation which will improve during this year.
SwedishLikt en hastigt övergående succé skulle den förstöra sin egen grundval.
It would be a flash in the pan, destined to burn itself out.
SwedishDenna åtgärd är ingenting annat än en övergående krisåtgärd, som bara skall pågå maximalt till årets slut.
This measure is no more than a provisional emergency measure and should not last beyond the end of this year.
SwedishBristen på kanaler kommer ändå att vara övergående, och en ökad specialisering ser vi som alltmer möjlig.
More channel space will become available over time, and greater specialisation will increasingly be an option.
SwedishVi vet inte om detta är en övergående reaktion eller något mer djuprotat, men det bekymrar kommissionen djupt.
We do not know whether this is a temporary reflex or something more deep-seated, but it is of grave concern to the Commission.
SwedishEn sådan möjlighet låter oss ana att våra aktuella funderingar kanske bara är förbundna med ett övergående stadium inom forskningen.
Looking ahead, that suggests that perhaps our current questions concern only a transitional stage in the research.
SwedishVi anser att denna inställning rättfärdigar behovet av en övergående anpassningsperiod, såsom den som Grekland har eftersträvat.
We consider that these positions justify the need for transitional periods of adaptation, such as those requested by Greece.
Swedishreferensvärdet endast undantagsvis och övergående överskrids och procenttalet fortfarande ligger nära referensvärdet.
alternatively, the excess over the reference value is only exceptional and temporary and the ratio remains close to the reference value;
SwedishJust därför är det än mindre begripligt att fisket skall uteslutas, efter en period av övergående undantag, som nu har nått sitt slut.
And that makes it all the more puzzling that fisheries are to be excluded, now that the period of temporary exemptions has come to an end.
SwedishVi bör inte glömma att kampen mot terroristfanatikerna inte bara är en snabbt övergående fas, utan något som kommer att pågå i årtionden.
We should not forget that the fight against terrorist fanatics is not merely a brief episode, but something that will continue for decades.
SwedishDessa samtal har nu lett till att man infört mer riktade hälsoskyddsåtgärder och att de övergående importförbuden för en mängd produkter har upphävts.
These talks have led, in the meantime, to specific health protection measures being implemented and the lifting of temporary import barriers for a range of products.
SwedishVi har nått en situation av övergående natur – och jag vill betona övergående – och jag vill därför hänvisa till den tidsfristklausul som Alexander Radwan nämnde.
We have reached a transitional situation — and I would stress transitional — and I would therefore call for the sunset clause that Mr Radwan has mentioned.
SwedishVi måste arbeta för att förbättra situationen, men vi får inte blanda ihop en övergående kris – de demokratiska systemens växande problem – med en specifik kris som rör våra institutioner.
In this sense it is clear that we have overstated, and still overstate, the Eurosceptic aspect and people ’ s positions on Europe.
SwedishMin egen tolkning består i att bekräfta att det framför allt handlar om en valfeber - jag hoppas att den är övergående -, snarare än en fullständigt ändrad inriktning.
I personally feel that the measures were primarily taken as a result of election fever - which I hope will pass - rather than a complete change of direction.
SwedishFör kommissionen kan visserligen bemästra följderna av en övergående produktionsökning, men den kan inte skydda sektorn mot prissänkningar som uppstår på grund av strukturell överproduktion.
The Commission may be able to moderate and cushion the effects of a temporary rise in production, but it cannot protect the sector from price falls caused by structural overproduction.