SV återställa
volume_up
[återställde|har återställt] {verbo}

1. geral

För att återställa tillväxt och sysselsättning måste det till en politisk förändring.
In order to restore growth and employment, there needs to be a change of policy.
Hur tänker kommissionen återställa den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen?
How does the Commission intend to restore economic growth and employment?
De kommer att bidra till att återställa produktionsförmågan i de drabbade områdena.
It will help restore productive potential in the affected areas.
återställa (também: gottgöra, avhjäpa)
Det behövs mer omfattande och kraftigare ansträngningar för att återställa balansen.
More extensive and vigorous efforts are needed to redress the balance.
Det är viktigt att återställa den bristande jämvikten från förr.
It is important to redress the imbalances of the past.
Detta skulle med säkerhet återställa befolkningsbalansen.
This would certainly redress the population balance.
återställa (também: gottgöra, läka, avhjälpa, laga)
Jag anser att detta är ett exempel på var vi verkligen måste återställa arbetet.
I think that this is an example of where we really have to do the repair work.
För det första måste den återställa förbindelserna med övriga europeiska organisationer och förstärka samarbetet.
First, it must repair relations with other European organisations and reinforce cooperation.
Vi vet att det kommer att krävas stora penningsummor för att återställa dessa bolags finansiella situation.
We know that huge amounts of money will be needed to repair the financial situation of these businesses.
återställa (também: läka, laga, bota, rena)
Tänker kommissionen finansiera lämpliga återbeskogningsåtgärder, eftersom återbeskogningen inte är tillräcklig för att återställa skadorna?
Does it intend to finance appropriate reforestation, because there is too little reforestation to replace the damage?
När funktionsdelar som backspeglar och lysen ska ersättas måste de reservdelar som krävs för att återställa bilen till dess ursprungliga utseende finnas lätt tillgängliga.
When functional items such as wing mirrors and lights have to be replaced, the parts needed to restore the car to its previous condition must be readily available.
återställa (também: återlämna)
återställa (também: avhjälpa, åtgärda)
återställa (também: infatta på nytt)
Rensa webbhistoriken om du vill återställa sidan till tomma miniatyrer.
To reset the page to blank thumbnails, clear your entire browsing history.
Du kan markera och radera poster, eller återställa alla poster till standard.
You can select and delete an entry, or reset all entries to the default.
Tryck på uppdatera om du vill återställa platsen till din nuvarande plats.
Touch update, to reset your location to your current location.

2. finanças

återställa (também: netta, kvitta)

Sinônimos (sueco) para "återställa":

återställa

Exemplos de uso para "återställa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet går bara att återställa Google-konton ett litet tag efter att de tagits bort.
Google Accounts can only be recovered within a short period of time after deletion.
SwedishDet handlar inte bara om att återuppbygga och återställa telekommunikationerna.
It is not just about the rebuilding and restoration of telecommunications.
SwedishSyftet med detta stöd är att bekämpa straffriheten och återställa freden i området.
The purpose of this support is to combat impunity and to pacify the region.
SwedishHan måste återställa högsta domstolen och han måste gå mot ett fritt och rättvist val.
He must reinstate the Supreme Court and he must move towards free and fair elections.
SwedishVad tänker kommissionen göra för att återställa balansen mellan frihet och säkerhet?
How will the Commission go about redressing the imbalance between security and freedom?
SwedishFör att återställa transportkapaciteten krävs att det bakomliggande problemet blir löst.
In order for transport capacity to recover, the underlying problem has to be solved.
SwedishFörsiktighet och öppenhet är avgörande för att kunna återställa förtroendet på marknaderna.
Vigilance and transparency are key if confidence is to be restored in markets.
SwedishKontakta organisationens IT-administratör och be om hjälp med att återställa ditt lösenord.
Please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
SwedishAllt detta är nödvändigt, men det är dags att återställa balansen i arbetsprogrammet.
All this is necessary, but it is time to rebalance the work programme.
SwedishDet är en utomordentligt prioriterad åtgärd att återställa balansen i Östersjön.
Restoring the balance in the Baltic is a measure to which exceptional priority should be given.
SwedishI stället kommer tydlig och säker märkning att återställa konsumenternas förtroende för dem.
Instead, clear and safe labelling will mean a return to consumer confidence in them.
SwedishDet finns dock andra sätt att återställa ordningen i våra EU-institutioner.
There are other ways of restoring order to our European home, though.
SwedishDen italienska diplomatin har påbörjat ansträngningar för att återställa balansen.
Italian diplomacy has begun to work towards restoring the balance.
SwedishDärför bör det införas instrument som bidrar till att återställa säkerheten i Kirgizistan.
Instruments should therefore be introduced to help re-establish security in Kyrgyzstan.
SwedishKanske är det dags att fundera över en mer livskraftig strategi för att återställa förtroendet?
Perhaps it is time to think about a more viable strategy for restoring confidence?
SwedishDet gäller att återställa ordningen i finansstrukturerna och att återskapa förtroendet.
It is a matter of putting the financial structure in order again and restoring confidence.
SwedishDet är inte möjligt att återställa fred utan att hantera det förgångna och erkänna sanningen.
Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
SwedishDen första utmaningen är naturligtvis att börja skydda och återställa den biologiska mångfalden.
The first challenge, of course, is to start protecting and restoring biodiversity.
SwedishPå så vis skulle vi samtidigt kunna återställa förtroendet för processen.
In that way, faith could be restored in the process at the same time.
SwedishVi måste göra vårt yttersta för att röja undan molnen och återställa tillväxten.
We must do our utmost to clear the sky and bring back growth.