Como se fala "sistem" em inglês

RO

"sistem" em inglês

RO sistem
volume_up
{neutro}

Faceți clic pe fila Sistem, apoi, sub Informații sistem, verificați numărul versiunii.
Click the System tab, and then, under System Information, check the version number.
Restaurare sistem afectează fișiere sistem Windows, programe și setări pentru registry.
System Restore affects Windows system files, programs, and registry settings.
Restaurare sistem afectează fișierele de sistem Windows, programele și setările de registry.
System Restore affects Windows system files, programs, and registry settings.
sistem (também: socoteală, schemă, combinaţie, proiect)
volume_up
scheme {subst.}
Acest sistem facultativ este coordonat de Fundaţia pentru educaţie ecologică.
This voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Realist, excluderea de la un sistem salarial existent este probabil inevitabil.
Realistically, exclusion from an existing salary scheme is probably inevitable.
Întreprinderile din Flandra solicită un astfel de sistem de multă vreme.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
sistem (também: mod, fel, formă (fel), stil)
volume_up
manner {subst.}
Adoptarea unui cadru european sănătos este o condiție sine qua non dacă Uniunea dorește să introducă un sistem european comun de azil într-un mod adecvat și eficient.
The adoption of a sound European legal framework is a sine qua non if the Union wishes to introduce a common European asylum system in an adequate and effective manner.
Crearea sa este absolut justificată și vrem ca viitorul sistem de sprijin regional să abordeze regiunile cu același nivel de dezvoltare în mod echitabil, simplificat și transparent.
Its creation is absolutely justified and we want the future regional support system to address regions at the same development level in a fair, simplified and transparent manner.
Pentru ca acest sistem global de navigație să fie implementat corespunzător și uniform în toate statelor membre UE, este nevoie de alocarea unor fonduri anuale mai mari decât cele curente.
A larger amount of annual funding than is allocated at the moment needs to be provided so that this global navigation system is implemented in a suitable, uniform manner in all EU Member States.
sistem (também: mijloc, fason (mod), metodă, metodică)
volume_up
method {subst.}
Dacă Restaurare sistem nu rezolvă problema, se poate încerca o metodă de recuperare complexă.
If System Restore doesn't fix the problem, you can also try an advanced recovery method.
De asemenea, nu aveți posibilitatea să anulați Restaurare Sistem când utilizați această metodă.
Also, you can't undo System Restore when using this method.
Prima metodă utilizează un tip de copie de rezervă denumită imagine de sistem, care trebuie să fi fost creată anterior.
The first method uses a type of backup called a system image, which you need to have created earlier.
sistem (também: model, machetă, pildă, original)
volume_up
model {subst.}
Acesta nu este un eşec al modelelor de afaceri: este un eşec al întregului sistem economic.
This is not a failure of business models: it is a failure of the whole economic system.
Practicile din domeniul audiovizualului din Europa au generat un model pluralist de mijloace de informare în masă construit în jurul unui sistem dual.
European audiovisual practices have resulted in a pluralist media model built around a dual system.
Avem nevoie de un model nou, de o mai mare sinergie şi de o cooperare mai eficientă, poate chiar de un sistem pentru auditarea auditorilor.
We need a new model, greater synergy and more efficient cooperation, perhaps even a system for auditing the auditors.
sistem (também: emblemă, gen, tip, figură (tip))
volume_up
type {subst.}
Faceți clic pe Adăugare, tastați Sistem în caseta care apare, apoi faceți clic pe Verificare nume.
Click Add, type System in the box that appears, and then click Check Names.
În caseta Căutare, tastați Restaurare sistem, apoi, în lista de rezultate, faceți clic pe Restaurare sistem.‌
In the search box, type System Restore, and then, in the list of results, click System Restore.‌
În caseta Căutare, tastați Restaurare sistem, apoi, în lista de rezultate, faceți clic pe Restaurare sistem.‍
In the search box, type System Restore, and then, in the list of results, click System Restore.‍

Exemplos de uso para "sistem" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

RomanianDe când sunt disponibile specificațiile privind un astfel de sistem național?
Since when have the specifications for such national systems been available?
RomanianFaceţi acest sistem mai drept, mai transparent sau asiguraţi resurse proprii pentru UE.
Make it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.
RomanianDe aceea nu există un sistem european de recunoaştere automată a certificatelor şcolare.
This is why there is no automatic EU-wide recognition of school certificates.
RomanianPutem vedea astăzi extremele la care lipsa unui sistem fiscal eficient poate duce.
We are seeing today the extremes to which the lack of an effective fiscal apparatus leads.
RomanianAvem nevoie de o iniţiativă comunitară pentru ca întregul sistem să funcţioneze.
We need a community initiative here, so the whole thing can work.
RomanianNu există un sistem european de recunoaştere automată a diplomelor universitare.
There is no automatic EU-wide recognition of academic diplomas.
RomanianAceste două cuvinte - sistem juridic - ar trebui puse probabil între ghilimele.
Those last two words should probably be put in inverted commas.
RomanianÎn viitor, acest sistem va oferi aceleaşi avantaje şi în cazul tranzacţiilor cu titluri de valoare.
In future it will also offer the same advantages for transactions in securities.
RomanianResursele de sistem disponibile pe computerul Windows Media Center.
Whether or not your computer is running the Windows Media Center TV Pack.
RomanianDeci vă mulţumesc tuturor pentru contribuţia adusă la complicatul sistem de descărcare de gestiune.
So thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
RomanianSub Sistem și securitate, faceți clic pe Verificare probleme de performanță.
Under Systems and Security, click Check for performance issues.
RomanianEa are o importanţă strategică pentru întregul sistem industrial al Europei.
It is strategic for the whole of Europe's industrial fabric.
RomanianÎn prezent, UE extinde beneficiile acestui sistem la plăţile efectuate prin debitare directă.
The EU is currently extending the benefits to direct debit payments.
RomanianAcest lucru poate fi util atunci când computerul face parte dintr-un sistem audio-video.
This can be useful if your computer is part of a home theater.
RomanianAm văzut cum unele state membre, precum Grecia, nu au reuşit să participe la acest sistem.
We had seen Member States such as Greece failing to take part.
RomanianCu toţii ne dorim să avem un sistem clar de indicare a ţării de origine.
We would all like to see clear country-of-origin marking.
RomanianAveți posibilitatea să activați protecția de sistem pentru alte unități urmând pașii de mai jos.
You can turn it on for other drives by following the steps below.
RomanianAcest sistem este menit a fi folosit pentru a echilibra consecințele unei dezvoltări economice inegale.
It is intended to be used to balance out the consequences of uneven economic development.
RomanianÎntreprinderile mici şi mijlocii ale Europei ar putea să fie, de asemenea, avantajate prin acest sistem.
It could also favour the small and medium-sized industries of Europe.
RomanianAfganistanul nu poate evolua fără un sistem administrativ de încredere.
Afghanistan cannot do without reliable administration.