RO a obliga
volume_up
{verbo}

1. geral

a obliga (também: a constrânge)
Nu vom obliga pe nimeni; doar vom informa populaţia, aşa cum se întâmplă astăzi cu frigiderele, de exemplu, prin intermediul unei etichete sau al unui autocolant.
We will not obligate anyone; we will only inform people, as we are doing today with refrigerators, for example, by means of a clear label or a sticker.
Obiectivul coeziunii teritoriale permite, sau mai exact obligă, la o dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor UE, ținându-se cont de caracteristicile specifice ale fiecăreia.
The objective of territorial cohesion allows, or rather obligates, harmonious development for all EU regions, bearing in mind the specific characteristics of each one.
a obliga (também: a jura)

2. "a sili"

Sarcina noastră este de a obliga producătorii să treacă la materiale mai puțin dăunătoare.
Our task is to compel manufacturers to move over to less harmful materials.
Acest fapt va obliga instituțiile UE să asculte cu adevărat propunerile semnatarilor.
This will compel the EU institutions actually to listen to what the signatories have to propose.
Tratatul de la Lisabona ne obligă să înţelegem mai bine provocările cu care ne confruntăm.
The Treaty of Lisbon compels us to have a better understanding of the challenges which are before us.
a obliga (também: a strânge, a supune, a osândi, a sili)
Presiunea externă ar putea obliga junta să anunţe organizarea de alegeri democratice.
External pressure might force the junta to call democratic elections.
Aceasta vor obliga pur și simplu aceste întreprinderi să se bazeze pe importurile din țările terțe?
Are they simply going to force these companies to rely on third-country imports?
Dimpotrivă, trebuie să acţionăm pentru a obliga producătorii de maşini să investească în inovaţie.
Instead, we must take direct action to force car-makers to invest in innovation.
Acest lucru ne obligă şi ne va obliga să găsim noi surse de finanţare.
This is what obliges us and will oblige us to find new sources of finance.
Propunerea noastră clarifică situaţia şi ar obliga statele membre să aplice regulile de etichetare necesare.
Our proposal clarifies the situation and would oblige Member States to apply the required labelling rules.
Are we going to oblige them to do so?
a obliga (também: a osândi, a sili, a constrânge)
În primul rând, nu consider că trimiterea în justiţie a părinţilor care îşi obligă copiii să încheie căsătorii forţate este eficientă.
Firstly, I do not believe that prosecuting parents who coerce their children into forced marriages is effective.

3. "a determina"

a obliga (também: a urzi, a săvârși, a efectua, a face)
Toate aceste lucruri ne obligă să ne schimbăm și să facem modificări.
All of these things require us to shift and make changes.
Va lua propriile sale decizii în ceea ce o priveşte; politicienii nu o vor obliga nicicum în acest sens.
It will make its own decision in this regard; it will not be forced into this by politicians.
Fragmentarea obligă hard diskul să lucreze suplimentar, încetinind computerul.
Fragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.

4. "a îndatora"

Acest lucru ne obligă şi ne va obliga să găsim noi surse de finanţare.
This is what obliges us and will oblige us to find new sources of finance.
Propunerea noastră clarifică situaţia şi ar obliga statele membre să aplice regulile de etichetare necesare.
Our proposal clarifies the situation and would oblige Member States to apply the required labelling rules.
Are we going to oblige them to do so?

Exemplos de uso para "a obliga" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

RomanianFragmentarea obligă hard diskul să lucreze suplimentar, încetinind computerul.
Fragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
RomanianConsider că evenimentele recente şi ameninţările ne obligă să înfruntăm realitatea.
I do think that recent events and threats keep forcing us to face the facts.
RomanianSituația din Myanmar ne obligă să ne îndreptăm în mod repetat atenția asupra acestei țări.
The situation in Burma forces us to turn our attention to this country repeatedly.
RomanianCircumstanţele excepţionale ne obligă la acţiuni rapide, corespunzătoare.
The exceptional circumstances require us to take fast, appropriate action.
RomanianDle Preşedinte, doamnelor şi domnilor, criza ne obligă la schimbări.
Mr President, ladies and gentlemen, the crisis is forcing us to change.
RomanianDin decembrie, Tratatul de la Lisabona obligă UE să adere la Convenţia drepturilor omului.
Since December, the Treaty of Lisbon commits the EU to join the Convention on Human Rights.
RomanianDe exemplu, îmi amintesc că în Constituţia germană există formularea "posesia obligă”.
For example, I remember in the German Constitution there is the formulation 'possession obliges'.
RomanianCriza economică mondială ne obligă se ne adaptăm din nou.
The global economic crisis means that we are being forced to adapt once again.
RomanianNoul statut ne obligă să colaborăm strâns cu Comisia Europeană.
This puts us under an obligation to work especially closely with the European Commission.
RomanianTextul obligă cu asprime populația să aplice criteriile de la Copenhaga.
It obliges them rigorously to apply the Copenhagen criteria.
RomanianAcest lucru îi obligă şi pe producătorii chinezi să efectueze o schimbare de direcţie.
This obliges Chinese manufacturers, too, to change course.
RomanianUE nu poate obliga un stat membru să facă acest lucru, dar hotărârea nu poate fi luată nici izolat.
It cannot be forced upon a Member State by the EU, but neither can it be made in isolation.
RomanianSchimbările climatice ne obligă să facem un pas înainte în ceea ce priveşte dezvoltarea şi nu un pas înapoi.
Climate change calls for us to take a step forward in development, not a step back.
RomanianTratatul de la Lisabona ne obligă să înţelegem mai bine provocările cu care ne confruntăm.
The Treaty of Lisbon compels us to have a better understanding of the challenges which are before us.
RomanianUE s-a angajat să îşi reducă şi mai mult emisiile de CO2 dacă şi alte ţări se obligă să facă la fel.
The EU proposed to further cut its CO2 emissions if other countries commit to doing the same.
RomanianAcest lucru ne obligă să vorbim cu sinceritate cetăţenilor Europei.
This obliges us to speak honestly to the people of Europe.
RomanianGlobalizarea obligă zona euro să joace un rol important în ceea ce priveşte politica financiară.
Globalisation is compelling the euro area to play an effective role with regard to financial policy.
RomanianCeea ce ne obligă să ridicăm problema modelului de dezvoltare pe care dorim să îl promovăm la nivel global.
That raises the question of the development model that we want to promote at global level.
RomanianÎn calitate de factor de decizie, acest lucru ne obligă să ne familiarizăm cu aceste aspecte.
This places us under an obligation, also as a decision maker, to familiarise ourselves with these issues.
RomanianAceasta este o criză care obligă Europa să ia măsuri determinate.
This crisis demands that Europe take decisive action.