RO a decide
volume_up
{verbo}

1. geral

a decide (também: a orândui, a hotărî, alege, a decide)
Consiliul decide, de asemenea, extinderea prerogativelor bugetare ale Parlamentului European.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
Vom decide mai târziu; nu este necesar să se decidă acest lucru acum.
We will decide later; it is not necessary to decide that now.
Comisia nu poate decide suspendarea aplicării dreptului comunitar.
The Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
Urez statelor membre din cadrul Consiliului să aibă înțelepciunea necesară pentru a decide cu privire la această chestiune.
I wish the Member States within the Council the wisdom they need to determine this matter!
Statele membre trebuie să aibă libertatea de a decide în ce măsură vor să protejeze nefumătorii.
The Member States must have the freedom to determine the extent to which they want to protect non-smokers.
Din moment ce oamenii au fost privaţi de posibilitatea de a-şi decide viitorul prin vot, mă tem că violenţa devine singura alternativă logică.
When people have taken away from them the ability to determine their own futures through the ballot box, then I am afraid that violence becomes the only logical alternative.
a decide (também: a rezolva)
În cazul în care situația nu se rezolvă, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide cu majoritate calificată reintroducerea controalelor la frontiere pe o perioadă limitată de timp.
If the situation is not resolved, the Council, at the Commission's suggestion, can decide by qualified majority to reintroduce border controls for a limited period.

2. "timpul"

De asemenea, se decide ca Javier Solana să devină Ministrul UE al afacerilor externe din momentul intrării în vigoare a Constituţiei UE.
Heads of state or government also decided that Mr Solana would be appointed as EU minister for Foreign Affairs on the day of entry into force of the Constitution.
În interesul transparenţei, candidaţii potenţiali ar trebui să ştie cine va decide cu privire la candidaturi şi la modul în care vor fi numite comisiile de selecţie.
In the interests of transparency, potential applicants should know who will decide on applications and how the selection committees will be appointed.
a decide (também: a fixa, aţinti, a hotărî, a stabili)
În acest sens, suntem recunoscători pentru poziția dlui Langen cu privire la eliminarea referințelor fixe și la posibilitatea fiecărui stat membru de a decide conform intereselor proprii.
In this respect, we are grateful for Mr Langen's position regarding removing fixed references and each Member State being able to decide according to their interests.

3. "a îndupleca"

Urez statelor membre din cadrul Consiliului să aibă înțelepciunea necesară pentru a decide cu privire la această chestiune.
I wish the Member States within the Council the wisdom they need to determine this matter!
Statele membre trebuie să aibă libertatea de a decide în ce măsură vor să protejeze nefumătorii.
The Member States must have the freedom to determine the extent to which they want to protect non-smokers.
Din moment ce oamenii au fost privaţi de posibilitatea de a-şi decide viitorul prin vot, mă tem că violenţa devine singura alternativă logică.
When people have taken away from them the ability to determine their own futures through the ballot box, then I am afraid that violence becomes the only logical alternative.
a decide (também: a urzi, a săvârși, a efectua, a face)
Aceştia ar trebui să beneficieze de libertatea de alegere şi de oportunitatea de a decide singuri.
They should have freedom of choice and the opportunity to make their own decisions.
Consiliul European de la Tampere decide crearea unui spaţiu european de libertate, securitate şi justiţie.
The Tampere European Council decides to make the EU an area of freedom, security and justice.
Dacă Comisia decide acum că nu doreşte să facă nicio modificare, voi fi obligat să obiectez.
If the Commission now decides that it does not want to make any changes, I will be forced to object.
a decide (também: a urzi, a isca, a solicita, a suscita)

4. "prețul"

a decide (também: afirma, a fixa, a stabili, a constata)
Statul membru este cel care decide în această chestiune.
It is the Member State which decides on this matter.
Precizez că fiecare stat are responsabilitatea de a decide propria politică fiscală.
I should point out that every state is responsible for deciding its own fiscal policy.
Abolirea simbolurilor, abolirea dreptului de a decide asupra vieţii aparţine fiecărui stat.
The abolition of symbols, the abolition of the right to decide on life belongs to each state.
a decide (também: a fixa, aţinti, a hotărî, a stabili)
În acest sens, suntem recunoscători pentru poziția dlui Langen cu privire la eliminarea referințelor fixe și la posibilitatea fiecărui stat membru de a decide conform intereselor proprii.
In this respect, we are grateful for Mr Langen's position regarding removing fixed references and each Member State being able to decide according to their interests.

Exemplos de uso para "a decide" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

RomanianEvident, programul şi conţinutul exact se vor decide până la următoarea Comisie.
Obviously the exact timescales and contents will be decided by the next Commission.
RomanianAdunarea parlamentară decide să îşi schimbe numele în Parlamentul European.
The Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
RomanianAcesta decide acordarea de ajutoare umanitare de urgenţă kurzilor şi celorlalţi refugiaţi.
It decides on urgent humanitarian aid to be granted to Kurdish and other refugees.
RomanianEle se vor aplica în Irlanda numai dacă guvernul irlandez va decide acest lucru.
It will only apply in Ireland if his government actually decides it.
RomanianCine decide lista ţărilor beneficiare şi pe baza căror criterii?
Who decides the list of beneficiary countries and on the basis of which criteria?
RomanianCurtea Europeană de Justiţie decide că dreptul comunitar primează în faţa legislaţiei naţionale.
The European Court of Justice holds that Community law overrules national law.
RomanianLa fiecare cinci ani, Parlamentul European decide cine va conduce o altă instituţie a UE.
Once every five years, the European Parliament decides who will head another EU institution.
RomanianComisia decide înfiinţarea unui Birou european pentru ajutor umanitar.
The Commission decides to set up a European Humanitarian Aid Office.
RomanianÎnainte de a decide dacă aveți încredere într-un editor de software, puneți-vă următoarele întrebări.
Before deciding to trust a software publisher, ask yourself the following questions.
RomanianPentru mai multe informații, consultați Cum decide Windows la ce fișiere să facă copie de rezervă?
For more information, see How does Windows choose which files to back up?
RomanianUE decide să sprijine economia irlandeză, pentru a contribui la menţinerea stabilităţii monedei euro.
The EU agrees to support the Irish economy to help safeguard the stability of the euro.
RomanianPolonia, o țară foarte europeană, este pe punctul de a decide cu privire la două centrale nucleare.
Poland, a very European country, is on the point of deciding on two nuclear power plants.
RomanianVeţi putea să vă bazaţi pe noi dacă veţi decide în sfârşit să transpuneţi aceste idei în practică.
You will be able to rely on us if you finally put this into practice.
RomanianSaarland îşi respinge, prin referendum, statutul de regiune autonomă şi decide să se unifice cu Germania.
In a referendum, Saarland rejects its autonomous statute and decides to join Germany.
RomanianUniunea Europeană decide cu privire la zone noi de interes din buget.
The European Union decides on new focal areas in its budget.
RomanianCu toate acestea, în prezent Parlamentul European este cel care decide.
However, it is now the European Parliament that decides.
RomanianDin această dezbatere încă nu am înţeles foarte clar "cine ce decide?”.
The answer to the question of 'Who decides what?' has not become clear to me in the course of the debate.
RomanianAproape că se ajunge la a decide între South Stream și Nabucco.
It is almost a case of having either South Stream or Nabucco.
RomanianAstfel, aceasta arată că, uneori, există o neconcordanţă între ceea ce se spune şi ceea ce se decide.
This shows, therefore, that there is, at times, a gap between what is said and what is decided.
RomanianPolitica comercială a UE se decide exclusiv de către instituţiile europene.
EU trade policy is made exclusively at EU level.