PL

zwracać uwagę {verbo}

volume_up
Jedno wymaga drugiego, ale musimy również zwracać uwagę na skutki i na rezultaty naszych działań.
One entails the other, but we must also pay attention to the effects and results of our actions.
Musimy zwracać uwagę na cierpienie, biedę, wykluczenie, nieuczciwość i niesprawiedliwość.
Now I will warn you that this kind of identity is a much more challenging identity than ones that don't pay attention to this.
Musimy zatem na szczeblu europejskim zwracać uwagę na możliwość narażenia kobiet i dzieci na przemoc domową.
We must therefore pay attention at the European level to the possible exposure of women and children to domestic violence.
zwracać uwagę (também: uważać)
Jedno wymaga drugiego, ale musimy również zwracać uwagę na skutki i na rezultaty naszych działań.
One entails the other, but we must also pay attention to the effects and results of our actions.
Musimy zwracać uwagę na cierpienie, biedę, wykluczenie, nieuczciwość i niesprawiedliwość.
Now I will warn you that this kind of identity is a much more challenging identity than ones that don't pay attention to this.
Musimy zatem na szczeblu europejskim zwracać uwagę na możliwość narażenia kobiet i dzieci na przemoc domową.
We must therefore pay attention at the European level to the possible exposure of women and children to domestic violence.
zwracać uwagę (também: uważać)
lekiem Stalevo należy zwracać uwagę na występowanie ewentualnych dodatkowych działań niepożądanych.
Watch out for additional effects if you take these medicines while being treated with Stalevo.
Podczas pierwszych 18 tygodni stosowania leku VIRAMUNE należy zwracać uwagę na objawy ze strony wątroby lub reakcje skórne, ponieważ mogą mieć one ciężki lub nawet zagrażający życiu przebieg.
During the first 18 weeks of treatment with VIRAMUNE you should watch out for signs of liver or skin reactions as these can become severe and even life threatening.

Traduções parecidas para zwracać uwagę em Inglês

zwracać verbo
uwaga substantivo
uwaga interjeição
English

Exemplos de uso para "zwracać uwagę" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMusimy zwracać większą uwagę na terytorialny i społeczny wymiar polityk UE.
We need to be more sensitive to the territorial and urban dimension of EU policies.
PolishDlatego chcę powiedzieć, że będziemy teraz zwracać dużą uwagę na tę kwestie.
I would therefore say to you that we are now going to pay a great deal of attention.
PolishPonadto istotne jest także, aby zwracać szczególną uwagę na środki bezpieczeństwa.
It is, however, also essential to pay close attention to safety measures.
PolishZ tego względu musimy zwracać na to uwagę, a Parlament Europejski w pełni to docenił.
We must therefore be vigilant, and the European Parliament has fully appreciated this.
PolishMusimy zwracać uwagę na to, żeby te przedsięwzięcia były wykonalne dla przemysłu.
We need to ensure that industry can actually implement these actions.
PolishJest to karygodne i na ten problem należy zwracać uwagę opinii publicznej.
This is totally reprehensible and an issue it is necessary to highlight.
PolishUwagę trzeba zwracać zwłaszcza na wnioskodawców wymagających szczególnej troski.
Particular attention must be paid to vulnerable asylum applicants.
PolishNależy zwracać szczególną uwagę na wszystkie potencjalne miejsca krwawienia (np. miejsca wkłuć).
Pay careful attention to all possible bleeding sites (e. g. injection sites).
PolishZacząłem zwracać uwagę na to jak współczucie wygląda w biznesie.
So, I started paying attention to what compassion looks like in a business setting.
PolishMusimy zwracać uwagę na wysoką wartość odżywczą, a także łatwość użycia.
We need to look at high nutritional value and also simplicity of use.
PolishNależy zwracać szczególną uwagę już na pierwszy etap edukacji, jakim jest przedszkole.
Particular attention should be paid to the first stage of education, to pre-primary education.
PolishSą takie kraje, na które zawsze trzeba zwracać szczególną uwagę, aby uniknąć problemów.
These are countries where very careful attention always has to be paid to avoid such problems.
PolishRolą Parlamentu jest zwracać uwagę na to, co nie zawsze naszym zdaniem jest najlepsze.
The role of Parliament is to draw attention to that which is not always, in our opinion, the best.
PolishDlatego też musimy zwracać na to uwagę i powinniśmy tutaj szczególnie poprawić tę sytuację.
This is why we must take notice, and why we should improve these circumstances in particular.
PolishZapewne spotkamy się ponownie, a ja jeszcze raz będę zwracać uwagę na ten problem.
I will be here next time and I will make the point again.
PolishMniej powinniśmy się martwic o politykę w przyszłości, a większą uwagę zwracać na kryteria.
We should be less concerned with politics in the future and pay more attention to the criteria.
PolishBędziemy zwracać szczególną uwagę na kwestie rozwojowe w ramach toczących się negocjacji.
We will particularly highlight development issues within the context of the ongoing negotiations.
PolishPowinniśmy, na przykład, zwracać szczególną uwagę na regiony graniczne.
For example, we should pay special attention to border regions.
PolishNa to Szwecja może zwracać uwagę i właśnie to robimy.
This is what the Swedish State can look at and that is indeed what we are doing.
PolishW naszym dialogu z Rosją powinniśmy zawsze na to zwracać uwagę.
In our dialogue with Russia, we should always draw attention to this.