Como se fala "zwiększać się" em inglês

PL

"zwiększać się" em inglês

Veja exemplos com "zwiększać się" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para zwiększać się em Inglês

zwiększać verbo
się pronome

Exemplos de uso para "zwiększać się" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishDawkę powinno zwiększać się tylko wtedy, jeśli dawka wcześniejsza jest dobrze tolerowana.
The dose should be increased only if the previous lower dose is well tolerated.
PolishW zależności od objawów klinicznych dawkę standardową powinno się stopniowo zwiększać.
Depending on the clinical symptoms, the standard dosage should be gradually increased.
PolishIch liczba będzie się zwiększać, a my musimy nad tym pracować w celu wprowadzenia innowacji.
The amount will increase, and we must work on this to bring about innovation.
PolishWyniki badań IPPC pokazały, że w nadchodzących latach zagrożenia będą się tylko zwiększać.
Study results from the IPCC have shown that the risks will only increase in coming years.
PolishJeżeli nie podejmie się działań, emisje będą się zwiększać, a nie zmniejszać.
Unless action is taken, emissions will increase, not fall.
PolishMówi ono, że entropia, która jest miarą nieuporządkowania systemu, będzie zawsze się zwiększać.
This says that entropy, which is a measure of the disorder of a system, will always increase.
PolishDawkę należy zwiększać ostrożnie, aby upewnić się, że pacjent stosuje najmniejszą skuteczną dawkę.
The dose should be increased carefully to ensure that you receive the lowest effective dose.
PolishEwidentnie opiera się on na koncepcji, że wydatki UE powinny się zwiększać ad infinitum.
It is clearly based on the idea that the EU's expenditure should just carry on increasing ad infinitum.
PolishWydłużenie odstępu QT może zwiększać się proporcjonalnie do wzrostu stężenia moksyfloksacyny w surowicy.
The magnitude of QT prolongation may increase with increasing concentrations of the drug.
PolishProdukt ten może powodować senność, która może zwiększać się po alkoholu lub lekach przeciwlękowych.
This product can cause sleepiness which may be increased by alcohol or anti-anxiety medicines.
PolishImmunomodulujące produkty lecznicze mogą zwiększać ryzyko rozwinięcia się złośliwego procesu nowotworowego.
Immunomodulatory medicinal products may increase the risk of malignancy.
PolishU pacjentów otrzymujących lek Remicade może zwiększać się ryzyko wystąpienia chłoniaka lub innych nowotworów.
If you take Remicade, your risk for developing lymphoma or another cancer may increase.
PolishDawkę należy zwiększać ostrożnie upewniając się, że pacjent otrzymuje lek w najmniejszej skutecznej dawce.
The dose should be increased carefully to ensure that you receive the lowest effective dose.
PolishTe dwie liczby będą się do siebie zbliżać, ale będą się raczej zwiększać, a nie obniżać do poziomu w Polsce.
These two figures will converge, but they will move up rather than down towards the level in Poland.
PolishDziałanie terapeutyczne toksyny botulinowej typu A może się zwiększać lub zmniejszać po kolejnych wstrzyknięciach.
The clinical effects of Botulinum neurotoxin type A can increase or decrease by repeated injections.
PolishMoże się zwiększać zapadalność na różne infekcje (szczególnie nieżyt nosa, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc)
Thus, the overall incidence of infections can increase (in particular of rhinitis, bronchitis and pneumonia).
PolishCzęstość występowania każdego z działań niepożądanych może się zwiększać wraz ze wzrostem stężenia minimalnego syrolimusa we krwi.
The incidence of any adverse event(s) may increase as the trough sirolimus level increases.
PolishCo więcej, kwota ta będzie się zwiększać z roku na rok, zatem skąd zdaniem przewodniczącego wezmą się te pieniądze?
Moreover, this total will increase year on year, so where does the President suppose the money will come from?
PolishPocząwszy od teraz, przez najbliższe 25 lat, liczba osób powyżej sześćdziesiątki będzie się zwiększać każdego roku o dwa miliony.
From now on, the number of those aged 60 and over will rise by two million people every year for the next 25 years.
PolishStezenia w osoczu leków, które sa substratami tego enzymu, moga zwiekszac sie podczas jednoczesnego stosowania celekoksybu.
The plasma concentrations of drugs that are substrates of this enzyme may be increased when celecoxib is used concomitantly.

Aprenda outras palavras

Polish
  • zwiększać się

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.