Como se fala "zintensyfikowanie" em inglês


Resultado das buscas por "zintensyfikować". "zintensyfikowanie" não está atualmente em nosso dicionário.
PL

"zintensyfikowanie" em inglês

PL zintensyfikować
volume_up
{verbo perfectivo}

Ten nowy scenariusz każe nam zintensyfikować i zdywersyfikować nasze relacje.
This new scenario leads us to intensify and diversify our relations.
Musimy zintensyfikować i uczynić efektywniejszą pomoc dla Afryki.
We must intensify our aid for Africa, and make it more effective.
Tym bardziej musimy zintensyfikować negocjacje z Turcją.
We must intensify negotiations with Turkey all the more.
zintensyfikować (também: wzmóc, wchodzić, zwiększać, nasilić)
Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.
Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.
Próbujemy zintensyfikować nasz polityczny dialog z rządem w Chartumie.
We are trying to step up our political dialogue with the government in Khartoum.
Państwa członkowskie powinny zintensyfikować kampanie informacyjne promujące aktywny styl życia.
The Member States need to step up their information campaigns regarding an active lifestyle.

Sinônimos (polonês) para "zintensyfikować":

zintensyfikować

Exemplos de uso para "zintensyfikowanie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishKonieczne jest zintensyfikowanie działalności w obszarze projektów badawczych i rozwojowych.
A great deal more intensity is required in the expansion of research and development projects.
PolishMam tu na myśli przede wszystkim zacieśnienie integracji gospodarczej i zintensyfikowanie wolnego handlu z naszymi partnerami.
I am thinking mainly of closer economic integration and of more intensive free trade with our partners.
PolishZintensyfikowanie zbiórki tych odpadów i ich właściwe przetwarzanie zgodnie z dyrektywą stanowi więc poważne wyzwanie i konieczność.
Stepping up the collection and proper treatment of this waste in accordance with the directive thus constitutes a major challenge and necessity.
PolishUważam, że sposobem na ich rozwiązanie jest zintensyfikowanie dialogu i zacieśnienie przyjaźni oraz wsparcie tych państw w ich dalszych wysiłkach.
I believe that the way to solve these problems is to strengthen dialogue and friendship and to help these countries to achieve more.
PolishObowiązkiem ASEAN, ONZ i UE jest zintensyfikowanie działań w tej kwestii oraz zareagowanie zanim sytuacja ulegnie pogorszeniu.
ASEAN, the United Nations and the EU have a duty to work more intensively on this now, and not to wait until the situation escalates again before reacting.
PolishZwiększeniu liczby wniosków o dofinansowanie towarzyszyło zintensyfikowanie mechanizmów kontrolnych, które miały zapewnić właściwe wykorzystanie środków UE.
The rise in the number of applications for funding has been met with the increase in control mechanisms, in an attempt to ensure that EU funds are used properly.