Como se fala "zazwyczaj" em inglês

PL

"zazwyczaj" em inglês

PL zazwyczaj
volume_up
{advérbio}

zazwyczaj (também: na co dzień, zwykle, normalnie)
Enzym zazwyczaj przekształca glikogen (węglowodan) w cukier.
This enzyme normally converts glycogen (a carbohydrate) into glucose.
Zazwyczaj uruchomienie funduszu zajmuje średnio około 18 miesięcy.
Normally, it takes an average of around 18 months to mobilise this fund.
Podawanie leku w ten sposób powtarzane jest zazwyczaj co trzy tygodnie.
This pattern of treatment will normally be repeated every three weeks.
Zazwyczaj jest stosowana przez dużych reklamodawców i większe firmy.
Typically, this payment setting is used by large advertisers and businesses.
Większość przypadków krwawienia związanych było zazwyczaj z ciężką małopłytkowością.
Most bleeding related events were typically associated with severe thrombocytopenia.
Tak zazwyczaj można samogłowy zaobserwować, i stąd bierze się ich angielska nazwa.
Now this is typically how you see sunfish, this is where they get their common name.
zazwyczaj (também: na co dzień, zwykle)
Większość działań niepożądanych zazwyczaj nie wymagała przerwania leczenia.
The majority of adverse reactions have not usually required cessation of therapy.
Duża liczba odwiedzin bezpośrednich oznacza zazwyczaj nieśledzone strony docelowe.
A large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Są to zazwyczaj łagodne lub średnio nasilone zaburzenia żołądkowo- jelitowe.
These reactions are usually mild to moderate gastrointestinal events.
zazwyczaj
Reakcja państw członkowskich, tak jak to zazwyczaj bywa, była natychmiastowa i wielkoduszna.
As a general rule the response by Member States was generous and immediate.
Zazwyczaj kraj, w którym ostatnio pracowałeś, odpowiada za Twój zasiłek dla bezrobotnych.
As a general rule, the country where you last worked is responsible for your unemployment benefits.
Artykuł 159 regulaminu stanowi, że "Głosowanie w Parlamencie odbywa się zazwyczaj przez podniesienie ręki”.
Rule 159 of the Rules of Procedure states that 'Normally Parliament shall vote by a show of hands'.
zazwyczaj (também: zwykle)
volume_up
as often as not {adv.} [coloq.]
Działania te są zwykle łagodne lub umiarkowane i zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach.
These effects are normally mild to moderate and often disappear after a few weeks.
zazwyczaj prekursorem dla większych rzeczy.
They are often the precursor to bigger things.
Zazwyczaj z tego rodzaju praktykami mają do czynienia pracownicy niższego szczebla przedsiębiorstwa.
As such, these are often dealt with by junior members of staff.
zazwyczaj (também: najczęściej, zwykle)
volume_up
more often than not {adv.} [coloq.]

Sinônimos (polonês) para "zazwyczaj":

zazwyczaj

Exemplos de uso para "zazwyczaj" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZazwyczaj wystarcza jedna fiolka, lecz w razie potrzeby można użyć kolejnej fiolki.
Generally, one vial is sufficient, but a further vial can be used if necessary.
PolishNie jest to zatem kwestia fałszowania tzw. wyborów w większym stopniu niż zazwyczaj.
The issue, therefore, is not about rigging so-called elections more than usual.
PolishTak się akurat składa, że Szekspir był tu na dobrym tropie; jak zazwyczaj zresztą.
And as it happens, Shakespeare was onto something here, as he generally was.
PolishKwasica mleczanowa występowała zazwyczaj po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.
Lactic acidosis generally occurred after a few or several months of treatment.
PolishBlokując receptory, z którymi zazwyczaj wiąże się angiotensyna, irbesartan hamuje
Hydrochlorothiazide is a diuretic, which is another type of treatment for hypertension.
PolishZazwyczaj stosowaną dawką jest 150 mg jeden raz na dobę (dwie tabletki na dobę).
Patients with high blood pressure The usual dose is 150 mg once a day (two tablets a day).
PolishDla dzieci i młodzieży:Zazwyczaj stosuje się: - pacjenci w wieku od 1 roku do 6 lat:
from 6 to 16 years if bodyweight under 57 kg:hard capsule of Wilzin 25 mg
PolishZazwyczaj myślą sobie oni: “Dlaczego miałoby nas obchodzić, co dzieje się z policją?
They generally seem to think, "Well, why would we care what's happened with the police?
PolishOkres leczenia wynosi zazwyczaj 7 dni, lecz czasem wydłuża się do 14 dni.
The treatment duration is most commonly 7 days but sometimes up to 14 days.
PolishZazwyczaj u dorosłych podaje się 200 do 400 mg cyprofloksacyny dwa razy na dobę.
The usual dose in adults is 200-400 mg of ciprofloxacin twice daily.
PolishZazwyczaj zaczyna się od jakiś trzech osób, które próbują stworzyć jakiś produkt.
So it'd be like three people, or something like that, and they would try to make a product.
PolishNiestety, zarówno unijne, jak i krajowe programy finansowania zazwyczaj są skomplikowane.
Unfortunately, both the EU and national financing schemes tend to be complex.
PolishJeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
If you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
PolishJeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka
If you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is
PolishZazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami „ pierwszego rzutu ”.
In general inhaled corticosteroids remain the first line treatment for most patients.
PolishZazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Starlix to 60 mg przed trzema głównymi posiłkami.
The usual dose of Starlix to start with is 60 mg before the three main meals.
PolishZazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Trazec to 60 mg przed trzema głównymi posiłkami.
The usual dose of Trazec to start with is 60 mg before the three main meals.
PolishReakcje miejscowe zazwyczaj zanikają w 4 godziny po podaniu preparatu.
The local reactions generally disappear within 4 hours after administration.
Polish" Takie badania są zazwyczaj publikowane przez naukowców, i są świetne.
And so these kinds of studies are routinely published by scientists and they're great.
PolishNapisał tam, że kultury zazwyczaj wahają się między dwoma wizjami.
And in there he said that cultures tend to swing between one of two perspectives.