Como se fala "zadanie" em inglês


Você queria dizer żądanie
PL

"zadanie" em inglês

PL zadanie
volume_up
{neutro}

1. geral

zadanie (também: praca)
volume_up
task {subst.}
To zadanie przypuszczalnie przypadnie Parlamentowi Europejskiemu i jego posłom.
Presumably, that will be the task of the European Parliament and its Members.
Mieli do wykonania trudne zadanie, bardzo trudne zadanie.
They have had a difficult task, a very difficult task.
Główne zadanie polega na zastosowaniu w nowej strategii podejścia projektowego.
A key task is to incorporate a project approach into the new strategy.
zadanie (também: posada, praca, zawód, profesja)
volume_up
job {subst.}
Jeżeli trzeba je ulepszyć, to zadanie Komisji. To zadanie też polskiego rządu.
If these need improvement, that is the Commission's job, as well as the Polish Government's.
Nasze zadanie jako parlamentarzystów polega na utrwalaniu demokracji.
Our job as parliamentarians is to ensure that democracy can survive.
To zadanie dla wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej.
This is a job for the High Representative of the European Union.
zadanie (também: przydział)
Dostałam zadanie w więzieniu, które było pełne kryminalistów.
Here I got a prison assignment. ~~~ This was a prison assignment which was one big den of criminals.
Jako policjantka miałam zadanie w więzieniu.
I now went to a prison assignment as a police officer.
(Śmiech) Tak więc postawione przede mną zadanie może być przeszkodą nie do przejścia, ale dołożę starań.
(Laughter) So, the assignment I've been given ~~~ may be an insuperable obstacle for me, but I'm certainly going to try.
zadanie
volume_up
chore {subst.}
zadanie (também: ćwiczenie, sprawowanie)
volume_up
exercise {subst.}
(FR) "być proaktywnym w polityce, to najtrudniejsze zadanie
(FR) 'being proactive in politics, that is the most difficult exercise'.
To istotne zadanie, które musimy ponawiać w przyszłym roku.
That is an important exercise, which we must repeat in the coming year.
Pan poseł Fava wyraźnie pokazał, jak trudne jest nasze zadanie.
Mr Fava clearly showed what a difficult exercise this is.
zadanie (também: nawyk, zwyczaj, rutyna, praktyka)
volume_up
practice {subst.}
Jak pokazuje praktyka, wdrażanie europejskich dyrektyw dotyczących dyskryminacji nie jest łatwym zadaniem.
As practice has shown, implementing the European directives on discrimination is no easy task.
Naszym zadaniem jest odrobienie tych lekcji i ich przełożenie na praktykę, byśmy znów mogli stanąć na nogi.
It is our task to learn from these lessons and put them in practice in order to get going again.
Dlatego naszym zadaniem jest wdrożenie takiego systemu w praktyce.
That is why it is our task to put that into practice.
zadanie (também: powinność, obowiązek, służba, działka)
volume_up
duty {subst.}
Do zadań służb celnych należy również walka z oszustwami, przede wszystkim takimi, jak:
Another major duty of customs in the EU is to tackle fraud, in particular 3 types:
Życzę mu sukcesów w tym ważnym zadaniu i sprostania temu wyzwaniu.
We wish him every success with this important duty and with the challenge ahead of him.
To bardzo trudne zadanie, robimy to na żaglowcu, częściowo, aby zachęcić młodych ludzi by zainteresowali się nauką.
It's very tough duty; we're doing this on a sailing vessel, in part to help excite young people about going into science.
zadanie (também: funkcja)
volume_up
function {subst.}
Moim zdaniem to zadanie związane z monitorowaniem wykonaliśmy pomyślnie.
I am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.
Takie jest główne zadanie inkubatora.
That is the primary function of an incubator.
Po kilku miesiącach ustąpił, wypełniwszy swoje zadanie polegające na ośmieszaniu Parlamentu Europejskiego.
Within months he had stood down, having performed his function of bringing ridicule upon the European Parliament.
zadanie
volume_up
brief {subst.} [Ing. Brit.]
Został pan wybrany premierem z zadaniem wspierania Wielkiej Brytanii.
I mean, you're elected as Prime Minister with a brief to bat for Britain.
Zadaniem projektu „How do you live“ było rozwianie granic pomiędzy architekturą a językiem.
Brief description: The project "How do you live?" was intended to break down the boundaries between the medium of architecture and that of language.

2. matemática

zadanie
volume_up
problem {subst.}
Trzeba postawić to pytanie, zmieniające je z problemu świata w zadanie matematyczne.
So the next thing is take that problem and turn it from a real world problem into a math problem.
Bezrobocie jest obecnie prawdziwym problemem społecznym; to właśnie stojące dziś przed nami zadanie.
Unemployment is today's real social problem; this is our task today.
I wiecie co - oni rozwiązali to zadanie.
And guess what -- they solved the problem.

Exemplos de uso para "zadanie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTakie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.
That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
PolishNasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.
What we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
PolishByło to trudne zadanie, ale pan poseł był zawsze przygotowany do współpracy.
It was a very difficult piece of work, but you were always prepared to cooperate.
PolishMy, szwedzcy socjaldemokraci, popieramy żądanie uznania przez Turcję ludobójstwa.
We Swedish Social Democrats support the demand for Turkey to recognise the genocide.
PolishJest to również ważne zadanie dla całej Unii Europejskiej, dla nas wszystkich.
This is also an important objective for the entire European Union and for all of us.
PolishTo odrębne zagadnienie, wymagające dalszych analiz, i jest to zadanie długoterminowe.
It is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
PolishŻądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.
This authorization will automatically expire from your statement in a few days.
PolishŻeby spełnić swoje zadanie, statystyki muszą być neutralnym narzędziem, niczym więcej.
To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.
PolishTo nie jest żądanie socjalistów ani grupy PPE, lecz nasze wspólne życzenie.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
PolishJest to żądanie wszystkich partii, które adresujemy dzisiejszego popołudnia do Rady.
This is an all-party request that we are making to the Council this evening.
PolishInaczej mówiąc, stawiając takie żądanie jesteśmy wierni postanowieniom traktatu.
In other words, we are being faithful to the Treaty when we demand this.
PolishMusimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Polish. - (SL) Dziękuję za zadanie pytań uzupełniających.
President-in-Office. - (SL) Thank you for these supplementary questions.
PolishI kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
And when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
PolishZgadzam się, że UE posiada możliwość do tego, aby podjąć bardzo pozytywne zadanie.
I agree that there is potential for the EU to take a very positive role.
PolishJest to całkowity nonsens, a etykieta ma za zadanie oszukać konsumenta.
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
PolishTo jest właśnie zadanie, które Unia Europejska, ponaglona kryzysem, zaczyna realizować.
This is what the European Union, hastened by the crisis, is beginning to do.
PolishNa żądanie ich przywiódł przepiórki, a chlebem niebieskim nasycił ich.
They asked, and he brought quails, And satisfied them with the bread of heaven.
PolishJeszcze bardziej niedopuszczalne jest żądanie wpisania na tę listę Kosowa!
And it is more unacceptable still to demand that Kosovo be included in it!
PolishNowa dyrektywa ma za zadanie skonsolidować, przeredagować i połączyć obecne dyrektywy.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.