PL

złożyć {verbo}

volume_up
1. geral
Zużyty system transdermalny należy złożyć i wyrzucić lub zwrócić do apteki.
Fold used patches and discard or return to the pharmacy.
Wykorzystany plaster należy złożyć lepką stroną do środka.
Fold the used patch with the sticky side inwards.
W razie potrzeby należy złożyć lub uciąć produkt InductOs przed implantacją.
Fold or cut InductOs as needed prior to implantation.
To byłoby odrażające i to byłby moment, w którym złożyłbym rezygnację.
That would be appalling, and that would be the point at which I would hand in my membership.
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.
and join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
Próbowałem zabrać głos kilkanaście razy, złożyłem także wniosek, mimo to zostałem zignorowany.
I tried to speak dozens of times, and also handed in my request, but was ignored.
złożyć (também: składać, zgłosić, wnosić, wnieść)
volume_up
to lodge {v.} (make statement)
W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.
If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.
Skoro krytycy mają rację, niech złożą wniosek o wszczęcie wobec nas procedury w sprawie naruszenia zobowiązań.
If they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
to lodge a deposition
Czy możemy złożyć to wszystko razem i strzelać laserami do komarów?
So what if we could put all that together to shoot them out of the sky with lasers?
A kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
Czy jest na tyle pilna, by wreszcie złożyć podpis, opatrzyć kawałek papieru swoim podpisem?
Are they urgent enough to finally put a signature, to finally add a signature to a piece of paper?
złożyć (também: składać)
To byłoby odrażające i to byłby moment, w którym złożyłbym rezygnację.
That would be appalling, and that would be the point at which I would hand in my membership.
I złóż je sobie jedno do drugiego w jedno drewno, aby były jako jedno w ręce twojej.
and join them for thee one to another into one stick, that they may become one in thy hand.
A przyszedłszy na pagórek, wziął to z ręki ich, i złożył w niektórym domu, a męże one odprawił, i odeszli.
And when he came to the hill, he took them from their hand, and bestowed them in the house; and he let the men go, and they departed.
Moim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar.
In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.
Tamilskie Tygrysy (LTTE), które Unia Europejska umieściła na czarnej liście organizacji terrorystycznych, będą teraz z pewnością zmuszone złożyć broń i poddać się.
The LTTE, which has been blacklisted by the EU as a terrorist organisation, must now surely lay down its arms and surrender.
Po aktualizacji danych płatności, możesz złożyć nowe zamówienie.
Once you successfully update your payment information, you can place a new order.
Jeżeli ktoś z państwa chce złożyć jakieś oświadczenie, można to zrobić w formie pisemnej podczas głosowania.
If colleagues want to place something on the record, they can always do so in writing during the course of the voting procedure.
Uważam, że szereg elementów złoży nam się w rozsądną całość, jeżeli przyjmiemy właśnie taką perspektywę.
I think some of the pieces will easily fall into place when we have this perspective.
złożyć (também: składać)
volume_up
to proffer {v. tr.} [form.] (condolences)
Jako redaktor gościnny, zamierzam złożyć specjalne wydanie nt.: "Czy asteroida zabiła dinozaury?"
And I'm going to put together, as guest editor, a special issue on the question, "Did an asteroid kill the dinosaurs?"
to put together
Gdy zapytacie powiązane dane, które oni złożyli razem: mamy 32 trafienia, z których każde odpowiada białku mającemu te właściwości i możemy to wszystko przejrzeć.
You ask the linked data -- which they've now put together -- 32 hits, each of which is a protein which has those properties and you can look at.
Bułgaria i Rumunia złożyły swoje kandydatury w 1995 r. W przypadku tych dwóch krajów proces rozszerzenia trwał dłużej niż przy pozostałej dziesiątce.
Bulgaria and Romania set out as part of this group, but their entry process took longer.
Dlatego złożyłem poprawkę do rezolucji Parlamentu w tej sprawie żądając włączenia do tekstu końcowego zbioru sankcji międzynarodowych.
In this regard, I have tabled an amendment to Parliament's resolution on this matter, requesting an international set of sanctions to be included in the final text.
Z tego względu złożyliśmy komplet poprawek, które naszym zdaniem mają zasadnicze znaczenie dla gruntownej zmiany wspólnej polityki rolnej w jej obecnej postaci.
That is why we have tabled a set of draft amendments that we consider essential for a thorough overhaul of the current common agricultural policy.
złożyć (também: składać)
volume_up
to enter into {v.} (explanation, apologies)
Unia Europejska złożyła zobowiązanie wobec wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich, że przyłączą się do Unii Europejskiej.
The European Union made a commitment to all the Western Balkan countries that they would enter the European Union.
Pięć krajów nawet nie zadało sobie trudu, by złożyć sprawozdanie.
Five countries have not even bothered to submit a report.
Dziś próbowałam złożyć dwa oświadczenia pisemne, ale strona internetowa nie pozwala na to.
Today I tried to submit two written statements, and the internet site will not allow it.
Musicie złożyć papiery, choć jesteście zajęci.
You must submit papers despite being busy.
2. "na czymś"
złożyć (também: składać)

Sinônimos (polonês) para "złożyć":

złożyć

Exemplos de uso para "złożyć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishChcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.
It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.
PolishZobowiązania tego typu nie można złożyć w uzależnieniu od działań innych podmiotów.
This type of commitment cannot be made by depending on the actions of others.
PolishCzy może Pan dziś wieczorem złożyć obietnicę, że uzyskają to, o co proszą?
Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
PolishJestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
PolishW związku z tym Rada powinna, jeśli to konieczne, złożyć deklarację polityczną.
Therefore, if necessary, the Council should make a political declaration.
PolishW ramach tego kompromisu Komisja zgodziła się złożyć następujące oświadczenie:
As part of that compromise, the Commission has agreed to make the following statement:
PolishCzy mogłaby Pani złożyć nam zobowiązanie, jakie złożyła Pani w lecie przed Parlamentem?
Are you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
PolishZa pańskim pozwoleniem chciałbym złożyć następujące oświadczenie w imieniu Rady.
With your permission I would like to give the following statement on behalf of the Council.
PolishPrzybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.
I came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.
PolishMoże Pan złożyć wniosek w sprawie euroobligacji i o to pytał pan poseł Schulz.
You can come forward with a proposal on Eurobonds, and that was what Mr Schulz was asking.
PolishChciałabym złożyć formalną skargę na pani ręce, pani przewodnicząca.
This is a formal complaint which I would like to raise with you, Madam President.
PolishChciałbym jednak stwierdzić, że nie wystarczy po prostu się porozumieć i złożyć oświadczenia.
I say, however, that it is not enough simply to agree and to make declarations.
PolishPowinniśmy złożyć hołd jej i innym odważnym Tybetańczykom, żyjącym pod okupacją.
We should pay tribute to her and to the other courageous Tibetans living under the occupation.
PolishMusimy zaproponować tym ludziom rozwiązania, udzielić im wsparcia i złożyć przydatne oferty.
We must offer these people solutions, give them support and make useful proposals.
PolishChciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.
I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
PolishJak mogę złożyć do agencji rządowej skargę dotyczącą złośliwego oprogramowania?
How can I file a complaint with a government agency about malware?
PolishChciałbym złożyć Komisji dwie obietnice Parlamentu dotyczące zmian.
Mr President, let me offer the Commission two promises, for a change, from Parliament.
Polish(SK) Chciałabym złożyć oświadczenie osobiste w odpowiedzi na to, co mówiła pani poseł Morvai.
(SK) I would like to make a personal statement in response to what Mrs Morvai said.
PolishJa również chciałbym złożyć pani życzenia z okazji świąt.
Madam President, I would like to wish you Merry Christmas as well.
PolishPogląd ten poparli niektórzy posłowie, którzy w związku z tym zdecydowali się złożyć podpisy.
Some of my fellow Members here have echoed this and that is why they signed.