Como se fala "wzrost popytu" em inglês

PL

"wzrost popytu" em inglês

PL wzrost popytu
volume_up
{masculino}

1. economia

wzrost popytu

Traduções parecidas para wzrost popytu em Inglês

wzrost substantivo
popyt substantivo
English

Exemplos de uso para "wzrost popytu" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPierwszą z nich jest wzrost globalnego popytu, szczególnie wśród wschodzących gospodarek.
The first is the growth in global demand, especially among the main emerging economies.
PolishW każdym z krajów znajdujących się na ścieżce rozwoju obserwujemy ogromny wzrost popytu.
Each of the countries that are on the path of development have an immense growth in demand.
PolishWzrost popytu na mięso i produkty mleczne ma pośredni wpływ na ceny zbóż paszowych.
The increase in demand for meat and dairy products is having an indirect effect on prices for feed grain.
PolishPo stronie czynników zewnętrznych utrzymujący się wzrost popytu światowego sprzyja eksportowi obszaru euro.
On the external side, ongoing growth in global demand should support euro area exports.
PolishJeśli wzrost cen i zwiększenie popytu będą się długo utrzymywały, będziemy musieli wrócić do tej kwestii.
If the price rise and increase in demand persist in the long term, then we should revisit this issue.
PolishUnia Europejska liczyła na wzrost popytu światowego.
The European Union had counted on growth in world demand.
PolishProducenci nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych zauważyli wzrost popytu na ich produkty.
Producers of modern information and communication technologies have noticed an increased demand for their products.
PolishW wyniku tego w 2009 roku w Unii Europejskiej odnotowano siedmioprocentowy wzrost popytu na pojazdy hybrydowe lub elektryczne.
As a result, in the European Union in 2009, a 7% increase was seen in demand for hybrid or electric vehicles.
PolishTo oznacza 30 wzrost popytu na ropę.
PolishNajwiększym zagrożeniem, do którego nie możemy dopuścić, jest dalszy wzrost bezrobocia, spadek popytu i ograniczenia produkcji.
The greatest danger, which we must not allow, is a further rise in unemployment, a fall in demand and a scaling back of production.
PolishWzrost popytu był zauważalny w krajach Europy Wschodniej nienależących do UE, których waluty krajowe traciły na wartości w relacji do euro.
Demand grew noticeably in non-EU countries in eastern Europe, where the national currencies depreciated against the euro.
PolishCeny ropy naftowej w ostatnich miesiącach zdecydowanie zwiększyły się, a z uwagi na wzrost światowego popytu wzrosły też ceny żywności.
Oil prices have risen strongly in recent months, and food prices have increased substantially, reflecting higher global demand.
PolishW ten sposób będziemy wspierać rodzimych producentów żywności poprzez wzrost popytu.
As far as possible this should be fresh local food, and this will mean we will support home food producers by raising demand.
PolishDlatego Unia Europejska będzie musiała odpowiedzieć na rosnącą presję demograficzną, jak również wzrost popytu na rynku wewnętrznym.
Therefore, the European Union will have to respond to increased demographic pressure as well as growth in demand from the internal market.
PolishObserwujemy ostry wzrost popytu spowodowany wzrostem gospodarczymi i wzrostem liczby ludności, a także dążeniem do indywidualnej mobilności.
We have been seeing a steep rise in demand caused by economic and population growth and also by the desire for individual mobility.
PolishNiski poziom stóp procentowych napędza też ekspansję kredytową, a wzrost popytu na kredyty odnotowuje się w całym sektorze prywatnym.
Low interest rates are also fuelling credit expansion, with the strengthening of the demand for loans broadly based across the private sector.
Polish. - (DE) Główną przyczyną wzrostu cen jest wzrost popytu, szczególnie w Chinach, Indiach, a także w innych krajach.
Member of the Commission. - (DE) The main reason for the current price increases for food is rising demand, particularly in China, India and also in other states.
PolishDlatego dobrze, że rozmawiamy o tym, gdyż powód tego stanu rzeczy - wzrost popytu - nie minie, a zatem ceny także będą rosnąć.
It is therefore good that we are talking about it as the reason for that - namely increasing demand - will not be going away and so prices will also continue to rise.
PolishPo stronie czynników zewnętrznych utrzymujący się wzrost popytu na świecie oraz poprawa konkurencyjności cenowej obszaru euro powinny sprzyjać jego eksportowi.
On the external side, ongoing growth in global demand and improvements in euro area price competitiveness should support euro area exports.
PolishObecny silny wzrost globalnego popytu na produkty rolne zapewnia korzystne środowisko dla przyspieszenia deregulacji polityki rolnej.
The current strong growth in global demand for agricultural products provides a favourable environment in which to hasten the deregulation of the agricultural policy.