PL wzmocnienie
volume_up
{neutro}

1. geral

wzmocnienie
volume_up
reinforcement {subst.} (support)
Przewiduje on bardzo potrzebne wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego.
It gives much-needed reinforcement to the role of the European Parliament.
Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa powinno być głównym celem na 2008 r.
The reinforcement of the European Neighbourhood Policy must be a major objective for 2008.
Traktat lizboński pozwala na takie wzmocnienie.
The Lisbon Treaty allows for this reinforcement.
wzmocnienie (também: rozszerzenie, rozwinięcie)
To się nazywa wzmocnienie fenomenu.
So this is what I call amplification of the phenomenon.
volume_up
hardening {subst.}
wzmocnienie (também: konsolidacja, umocnienie, scalenie)
Wzmocnienie stosunków gospodarczych z Bałkanami Zachodnimi ma ogromne znaczenia zarówno dla UE, jaki i Bałkanów Zachodnich.
The consolidation of economic relations with the Western Balkans is of immense importance both to the EU and to the Western Balkans.
Chodzi mi na przykład o potrzebę większej konsolidacji budżetowej, wzmocnienie paktu stabilności i wzrostu oraz dokończenie tworzenia jednolitego rynku.
I refer, for example, to the need for greater budgetary consolidation, reinforcement of the Stability and Growth Pact and completion of the single market.
W odniesieniu do Ukrainy celem jest demokracja, gospodarka rynkowa, wzmocnienie ukierunkowania na Europę, podczas gdy w przypadku Białorusi celem jest demokratyzacja kraju.
With Ukraine the aim is democracy, a market economy, consolidation of the orientation towards Europe while with Belarus the aim is the democratisation of the country.

2. eletrônica

wzmocnienie
volume_up
gain {subst.}
My, szwedzcy socjaldemokraci, uważamy, że konieczne jest wzmocnienie tych komisji, które wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zostaną obciążone większą ilością pracy.
We Swedish Social Democrats believe that those committees that will gain a heavier workload with the entry into force of the Treaty of Lisbon need to be reinforced.

3. medicina

wzmocnienie

4. TI

wzmocnienie
volume_up
power-up {subst.}

Exemplos de uso para "wzmocnienie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.
This will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
PolishPodstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.
It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Polish2) Wzmocnienie międzyregionalnej współpracy turystycznej w regionach przybrzeżnych.
2) Strengthening inter-regional cooperation in tourism in the coastal regions.
PolishObejmują one w szczególności wzmocnienie statusu prawnego grup producentów.
These include, in particular, strengthening the legal position of producer groups.
PolishPrzedmiot: Wzmocnienie i finansowanie lokalnych organizacji sportowych w UE
Subject: Strengthening and funding grassroots sporting organisations in the EU
PolishInnym rozwiązaniem byłoby wzmocnienie misji wojskami irlandzkimi służącymi w Libanie.
Alternatively, Irish troops currently in the Lebanon could also join this mission.
PolishOznacza to walkę z piractwem i w związku z tym wzmocnienie operacji "Atlanta”.
This means fighting piracy and therefore strengthening Operation Atalanta.
PolishWzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa - Sytuacja w Gruzji (debata)
Strengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
PolishW ostatnich latach nastąpiło znaczne wzmocnienie pozycji Rosji w tym regionie.
Recent years have seen a significant strengthening of Russia's position in the region.
PolishWzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadograf.
Tissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadograf.
PolishWzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadovist.
Tissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadovist.
PolishOdnowiona agenda społeczna proponuje także wzmocnienie otwartej metody koordynacji.
The renewed social agenda also proposes strengthening the open method of coordination.
PolishW niektórych krajach konieczne jest wzmocnienie przedstawicielstw Komisji.
The Commission delegations in certain key countries need a stronger presence.
PolishJego sprawozdanie ma na celu zdecydowane wzmocnienie propozycji Komisji.
His report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
PolishW ślad za wzmocnieniem politycznym nie idzie odpowiednie wzmocnienie finansowe.
Political strengthening is not being followed by the appropriate financial strengthening.
PolishWyraźnie popieram takie wzmocnienie swobodnego negocjowania układów zbiorowych.
I expressly support such a strengthening of free collective bargaining.
PolishPonadto wnioskowaliśmy o wzmocnienie wspólnotowych systemów inspekcji.
In addition, we have requested that Community inspection systems be strengthened.
Polishwzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
Strengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred
PolishW naszym interesie jest także wzmocnienie relacji między Ukrainą i Rosją.
It is also in our interest that relations between Ukraine and Russia are consolidated.
PolishMusimy zwrócić więcej uwagi na wzmocnienie systemu instytucji demokratycznych.
The greatest attention must be paid to strengthening the system of democratic institutions.