PL wzmocnić
volume_up
{verbo}

wzmocnić (também: umocnić, zwiększyć)
Musimy zapewnić uczciwą konkurencję oraz wzmocnić identyfikowalność na etapie sprzedaży.
We must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.
To pomoże wzmocnić formalne zasady prawodawstwa europejskiego.
This will enable us to reinforce the gravitas of European legislation.
Zamierzamy wzmocnić aspekt prewencyjny i naprawczy paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
wzmocnić koordynację i nadzór ich dyscypliny budżetowej,
to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
Głosuję za przedmiotowym sprawozdaniem, aby poprzeć i wzmocnić omawiane środki.
To support and strengthen these measures, I am voting for this report.
Komisja musi pozostać czujna i wzmocnić nadzór rynkowy nad importem.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
wzmocnić (também: wzmacniać)
volume_up
to needle {v. tr.} [Ing. Amer.] [coloq.] (drink)
wzmocnić (também: wzmacniać)
volume_up
to prop up {v.} (currency)
wzmocnić (também: ożywić, pokrzepić)
Musimy przestrzegać naszych własnych zasad, jeśli chcemy wyjść z kryzysu jako nienaruszona, niezniszczona i wzmocniona Unia.
If we want to come through this crisis with a Union that is intact, undamaged and reinvigorated then we must respect our own rules.
Parlament i Rada, jak Państwu wiadomo, muszą ocenić je w drugim czytaniu, ale Komisja Europejska zamierza wykorzystać tę inicjatywę polityczną i wzmocnić ją.
As you well know, Parliament and the Council have to assess it at second reading, but the European Commission intends to seize back the policy initiative and reinvigorate it.
Z tych powodów, a przede wszystkim z powodu wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego i ożywienia UE głosowałem za przedmiotowym projektem rezolucji.
For these reasons, and above all because it reinforces the role of the European Parliament and reinvigorates the European Union, I voted in favour of the motion.
wzmocnić (também: wzmacniać, dodać sił, dodawać sił)
volume_up
to sustain {v.} (provide strength)
Nie jest to luksus, ale konieczność utrzymania i wzmocnienia atrakcyjności Europy w globalnie powiązanym i konkurencyjnym otoczeniu.
It is not a luxury but a necessity to sustain and foster Europe's attractiveness in a globally connected and competitive environment.
Dlatego Unia musi nadal prowadzić aktywną politykę w celu zachowania i wzmocnienia przemysłu europejskiego jako siły napędowej wzrostu gospodarczego.
The Union must therefore maintain a proactive policy in order to sustain and strengthen European industry as the driving force of economic growth.
My, jako wspólnota międzynarodowa, musimy wzmocnić naszą determinację przeciwko tyranicznemu reżimowi Mugabe.
We in the international community must toughen our resolve against this tyrannical Mugabe regime.
wzmocnić (também: podłożyć, podwiązać)

Sinônimos (polonês) para "wzmocnić":

wzmocnić

Exemplos de uso para "wzmocnić" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNależy wzmocnić instytucje celem uniknięcia chaosu oraz zapewnienia stabilnego rozwoju.
Institutions must be strengthened to avoid chaos and ensure stable development.
PolishNależy koniecznie wzmocnić publiczny system emerytalny kosztem systemu prywatnego.
The public pension system must be strengthened to the detriment of the private system.
PolishZ kolei rozwój gospodarczy ma wzmocnić stabilność polityczną całego regionu.
In turn, economic development is to foster political stability in the entire region.
PolishOchrona praw konsumenta jest często niewystarczająca, dlatego powinniśmy ją wzmocnić.
Support for consumers' rights is often weak and so needs to be strengthened.
PolishTo właśnie gospodarka w ujęciu ogólnym czerpie korzyści i ją trzeba wzmocnić.
It is this economy at large which benefits and which has to be reinforced.
PolishPodzielam pogląd pani poseł, że należy wzmocnić rolę komitetu doradczego.
I share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
PolishUważamy jednak, że pewne aspekty można i powinno się objaśnić i wzmocnić.
We consider that some aspects could and should be clarified and reinforced, however.
PolishKoniecznie należy wzmocnić Frontex i koniecznie trzeba zapewnić niezbędne do tego środki.
FRONTEX has to be strengthened, and the means necessary for this must be provided.
PolishPrezydencja słoweńska uczyni co w jej mocy, aby jak najbardziej wzmocnić tę synergię.
The Slovenian Presidency will do its utmost to make that synergy as strong as possible.
PolishUważam, że można by je dodatkowo wzmocnić przez wprowadzenie kilku poprawek.
I think the report could be strengthened through a couple of amendments.
PolishOperacja ta oczywiście nie spełnia wszystkich wymogów i należy ją wzmocnić.
That operation is clearly inadequate, however, and must be strengthened.
PolishMusimy również wzmocnić program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).
We also need to enhance the Competition and Innovation Programme (CIP).
PolishJednocześnie należy wzmocnić sieci ekspertów i profesjonalną współpracę.
At the same time, experts' networks and professional cooperation should be strengthened.
PolishMusimy wzmocnić rezolucje oraz funkcjonujące już programy pomocowe.
We must intensify the resolutions and the aid programmes that are already in place.
PolishMusimy wzmocnić i wspierać dalsze działania mające na celu uporanie się ze zmianami klimatu.
We have to enhance and promote further activities aimed at climate change treatment.
PolishSprawozdanie to pomaga wzmocnić konkurencyjność przemysłu samochodowego.
This report can help to enhance the competitiveness of the car industry.
PolishBy zapobiegać przyszłym kryzysom żywnościowym, należy wzmocnić wsparcie dla krajów zagrożonych.
Support for at-risk countries should be reinforced to prevent future food crises.
PolishWysiłki te mogą znacznie wzmocnić przemysł motoryzacyjny w przyszłości.
Efforts to achieve that can make the motor industry considerably stronger in the future.
PolishW następstwie tego kryzysu należy wzmocnić rolę Unii Europejskiej.
The role of the European Union must be strengthened in the aftermath of this crisis.
PolishMożna jednak jeszcze wzmocnić rolę Europejskiego Funduszu Społecznego.
The European Social Fund's role could, however, be strengthened further.