Como se fala "wzbogacenie" em inglês

PL

"wzbogacenie" em inglês

PL wzbogacenie
volume_up
{neutro}

wzbogacenie (também: bogacenie się)
Inność i różnorodność języków powinna być postrzegana jako wzbogacenie i prezentowana jako pozytywne wyzwanie.
The otherness of foreign languages should be seen as enrichment and should be presented as a positive challenge.
Przekonanie, że wzbogacenie uranu w Iranie służy od 2003 r. celom cywilnym jest naiwne.
It is naïve to believe that, since 2003, uranium enrichment in Iran has been directed towards exclusively civil applications.
wzbogacenie (também: zwiększenie, wzmożenie)
volume_up
increase {subst.}

Exemplos de uso para "wzbogacenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishW tym zakresie istnieje olbrzymi potencjał pozwalający na wzbogacenie rynku pracy.
There is huge potential here for enriching the job market.
PolishWzbogacenie wyświetlanych adresów URL o linki do witryny.
People can only see the display URL in your ad and not the destination URL.
PolishWzbogacenie wyświetlanych adresów URL o linki do witryny.
You might see that the Display URL of your text ad includes a set of links that show the locations of pages on your website.
PolishTa funkcja działa odrębnie od strony iGoogle, która pozwala jeszcze bardziej dostosować stronę główną Google poprzez wzbogacenie jej o spersonalizowane gadżety.
This feature is distinct from iGoogle, which allows you to further customize your Google homepage with personalized gadgets.
PolishZasadami dla wszystkich graczy jest jak najszybsze wzbogacenie się, bez względu na środki, w tym poprzez spekulacje na temat leków i podstawowych artykułów spożywczych.
The rules for all players are to get rich as quickly as possible, irrespective of the means, including speculation on medicines or basic foodstuffs.
PolishKiedy obywatele danego kraju wykazują poszanowanie wrodzonej godności każdego człowieka, różnice te postrzega się jako wzbogacenie i ludzie są cenieni.
When the people in that country are committed to respect for the innate dignity of every human person, these differences are seen as enriching, and people are valued.
PolishPrzykładem tego może być wzbogacenie z naukowego punktu widzenia strategii morskiej Wspólnoty lub badanie związków między rybołówstwem a zmianami klimatu.
I will give you an example: to enrich, from a scientific point of view, Community maritime strategy, or to investigate the relationship between fisheries and climate change.
PolishSprzedaż diamentów z kopalni w Marange pozwoli Mugabemu na dalsze umacnianie sprawowanej przez niego okrutnej kontroli nad Zimbabwe oraz, tak naprawdę, wzbogacenie zbirów z Zanu-PF.
The sale of diamonds from the Marange mine will help Mugabe to further consolidate his tyrannical hold on Zimbabwe and, indeed, enrich his Zanu-PF thugs.