Como se fala "wyrazić" em inglês

PL

"wyrazić" em inglês

PL wyrazić
volume_up
{verbo}

Parlament Europejski musi wyrazić swoje poglądy na temat tego kryzysu.
It is imperative that the European Parliament express its views on the crisis.
Chcę wyrazić solidarność z władzami francuskimi oraz z władzami Nigru.
I want to express solidarity with the French authorities and the authorities of Niger.
Chciałbym wyrazić zaniepokojenie obecną sytuacją w zakresie zatrudnienia.
I would like to express my concern at the current employment situation.
Przyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
Winston Churchill używał wyrażenia "terminologiczne niedokładności”.
Winston Churchill used the phrase 'terminological inexactitudes'.
W dokumencie możesz definiować zawarte w nim określone słowa lub wyrażenia.
You can define a particular word or phrase from within your document.
volume_up
to embody {v.} (idea, thought)
. - Muszę wyrazić zaniepokojenie dotyczące zasady związanej z samym faktem przedstawienia tego sprawozdania na posiedzeniu plenarnym.
in writing. - I have to express my disquiet about the principle embodied in the very notion of presenting this report to plenary.
wyrazić (também: wyrażać)
volume_up
to intimate {v.} (wishes, opinion)

Sinônimos (polonês) para "wyrazić":

wyrazić

Exemplos de uso para "wyrazić" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPowinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
We should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
PolishChciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
Mr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.
PolishPrzyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
PolishNależy ukazać Europie niedający się wyrazić ból i tragedie towarzyszące tym liczbom.
The immeasurable pain and tragedies behind these numbers must be revealed to Europe.
Polish(SK) Na początku chciałabym wyrazić uznanie dla pracy sprawozdawcy, pana posła Kirilova.
(SK) I would like to begin by applauding the work of the rapporteur, Mr Kirilov.
PolishChciałbym tutaj wyrazić się jasno - euroobligacje jako takie są interesującą koncepcją.
On this point let me be clear. eurobonds in themselves are an interesting idea.
PolishDoceniamy okazję by wyrazić własne zdanie, by mieć wpływ na przyszłość kraju.
We cherish the opportunity to have our say, to help decide the future of the country.
PolishMusimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
PolishDlatego pragnę wyrazić swoje uznanie dla ważnej pracy wykonanej przez sprawozdawcę.
I therefore commend the rapporteur on the very important work carried out.
PolishMoim zdaniem nie i chciałbym po prostu jasno wyrazić swoje stanowisko.
Not in my opinion, and that being so I prefer just to state my position clearly.
PolishNa zakończenie proszę pozwolić mi wyrazić wdzięczność słoweńskiej prezydencji w Radzie.
Let me conclude by expressing my thanks to the Slovenian Presidency of the Council.
PolishKrytykować jest łatwo, ale trzeba też wyrazić uznanie tam, gdzie jest ono należne.
It is easy to criticise but we have to give credit where credit is due.
PolishPan poseł miał sposobność wyrazić swoje obawy, zanim zakończyliśmy debatę.
You had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
PolishTo Parlament jest, jeśli można tak się wyrazić, psem obronnym obywateli.
It is Parliament that is the citizens' watchdog, if one can put it that way.
PolishChciałabym wyrazić coś, co jest prawdziwsze niż prawda o naszej wspólnej ludzkiej naturze.
I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.
PolishDziś chcę mówić w imieniu tych, którzy sami nie mogą wyrazić swojej opinii.
I want this afternoon to speak for those who cannot speak for themselves.
PolishPragniemy wyrazić sprzeciw, który może być jeszcze bardziej uzasadniony.
We would like to say something against it that may be even more reasonable.
PolishCzy tak trudno jest wyrazić potępienie dla aktualnych wydarzeń w Birmie?
What is so difficult about condemning what is currently happening in Burma?
PolishChciałbym wyrazić poparcie dla wypowiedzi panów Schulza i Wurtza.
(DE) Mr President, I would like to endorse what Mr Schulz and Mr Wurtz have said.
PolishŁatwej będzie mi to jednak wyrazić w moim języku ojczystym, na który teraz przejdę.
However, it would probably be easier if I change to my mother tongue, which I shall now do.