PL

wymyślić {verbo}

volume_up
wymyślić (também: wymyślać, zakroić)
Więc musiałem wymyślić, jak stworzyć złudzenie, że wszystkie te panele są wygięte jak skorupa.
What I had to devise was a way of fooling the eye into believing that all these panels are curved with the shell.
W swej ambicji stania się najbardziej zrównoważoną globalną gospodarką musi ona wymyślić nową wizję energetyczną dla Europy.
In its ambition to become the most sustainable global economy it must devise a new energy vision for Europe.
Panie przewodniczący! Sowiecki komunizm był najbardziej morderczą ideologią wymyśloną przez nasz gatunek.
Mr President, Soviet Communism was the most murderous ideology devised by our species.
Ponieważ musimy wymyślić, co zrobić z tymi wszystkimi zwierzętami.
Because we have to figure out what to do with all these animals.
Na szczęście, ludzie próbują wymyślić, co z tym zrobić.
Fortunately people are trying to figure out how to fix this.
Jest wiele miejsca na pasję moralną, jak już zbierzemy fakty i możemy wymyślić najlepszą rzecz jaką możemy zrobić.
There's plenty of room for moral passion once we've got the facts and can figure out the best thing to do.
wymyślić (também: rozważyć, przemyśleć)
A więc, im bardziej radykalna innowacja, tym więcej niepewności; tym więcej prób potrzeba, aby wymyślić, po co jest dana technologia.
So the more radical the innovation, the more the uncertainty, the more you need innovation in use to work out what a technology is for.

Sinônimos (polonês) para "wymyślić":

wymyślić

Exemplos de uso para "wymyślić" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNależy więc wymyślić nowe narzędzia; w ten właśnie sposób musi pan podejść do tego mandatu.
New tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.
PolishZamiast tego pomyśleliśmy, że jest - że trzeba wymyślić coś nowego.
Instead of all of that we thought there is -- something new needs to be invented.
PolishMoje prace są bardzo osobiste i tak dziwaczne, że musiałem wymyślić do nich własne słownictwo.
My work is so personal and so strange that I have to invent my own lexicon for it.
PolishCzy możesz wysilić umysł i wymyślić jeden sposób, jak go rozwiązać?
Can you ply your mind for that one way that you can respond to the problem?
PolishTutaj też... ci ludzie z Grenady... nie wiem, jaką trzeba mieć wyobraźnię, by wymyślić coś takiego.
Once again these Grenada people, this is like way too sick for anybody's imagination.
PolishJeśli możesz to wymyślić, odkryć, to możesz to zrealizować.
If you could think it, if you could discover it, you could bring it to life.
PolishSądziłem, że mógłbym wymyślić eksperyment, który pokazałby, czy oksytocyna czyni ludzi moralnymi.
In other words, I thought I could design an experiment to see if oxytocin made people moral.
PolishCarl Segan powiedział kiedyś słynne zdanie "aby zrobić szarlotkę trzeba najpierw wymyślić wszechświat".
Carl Sagan once famously said that "in order to make an apple pie, you must first invent the universe."
PolishZobaczyłem, że trzeba coś wymyślić.
And I realized that we had to do something 'cause it wasn't working just as it was.
PolishZ pewnością można wymyślić tysiące możliwych zastosowań.
You could think of a thousand possible uses, I'm sure.
PolishNależy zatem coś wymyślić, jakąś wymianę rzeczową, coś twórczego, co będzie respektować postanowienia traktatu.
Therefore, something had to be found, an exchange in kind, something creative that respects the Treaty.
PolishTego się nie da tak po prostu wymyślić.
And they recapitulate that shape, even though that's a circle of nine and that's a circle of 36.
PolishNie mógł chyba wymyślić niczego nudniejszego.
It became computerish; we began to think computerish --
PolishMuszę wtedy wymyślić, jak najlepiej wydobyć ich charakter, istotę, i jak go nagiąć do własnej woli.
So this requires figuring out how to get the most out of something's innate properties and also how to bend it to my will.
PolishA jesli takiego nie ma, trzeba go wymyślić!
And if you can't find one you've got to make one up.
PolishJakby można coś wymyślić, nie wiedząc, jak to wykonać i na odwrót.
PolishNie mogliśmy wymyślić żadnego towaru, ale przeprowadziliśmy badania.
So we thought, "Ha ha! Really!" ~~~ And we couldn't think of anything necessarily to sell, but we did all the necessary research.
PolishMusimy wymyślić coś innego w zamian.
We're going to have to do something else instead.
Polish(Brawa) Próbowałem wymyślić odpowiedni model, aby opisać taką postać przypadkowych dobrych uczynków świrniętych nieznajomych.
(Applause) I was trying to think of the right model to describe this form of random acts of kindness by geeky strangers.
PolishIle takich decyzji jesteś w stanie wymyślić?