PL wnieść
volume_up
{verbo}

1. geral

Rada uznała za celowe wniesienie dwóch nowych poprawek.
The Council deemed it necessary to introduce two further amendments.
W świetle pozyskanych ostatnio informacji trzeba wnieść nowy wymiar do debaty o europejskim bezpieczeństwie.
In the light of information that has recently been received, a new dimension needs to be introduced into the debate on European security.
Nasza służba prawna potwierdziła, że jest to niedozwolone, ale socjaliści nalegają na jego wniesienie.
Our Legal Service has stated that this is not permitted, but the socialists insisted on introducing it.
wnieść (também: składać, złożyć, zgłosić, wnosić)
volume_up
to lodge {v.} (make statement)
Od wyroku zaocznego można wnieść sprzeciw w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o nim.
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
Pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
A defendant can lodge a statement of opposition within two weeks from the date the order of the court that issued the payment order is served.
Dlaczego nikt nie dostrzega, że mamy pomoc prawną, że ugrupowania pozarządowe mają dostęp, że istnieje prawo wniesienia sprzeciwu?
Why does nobody see that we have legal aid, that the NGOs have access, that there is the right to lodge an objection?

2. "opłatę/składkę"

wnieść (também: wnosić)
volume_up
to pay {v.} (a fee/one’s contribution)
Rybacy muszą także wnieść opłaty za zezwolenia, a w niektórych przypadkach także za kwoty połowowe.
They also need to pay for licences and, in certain cases, may do so for quota too.
Ostatnio amerykanie zwrócili się do nas z prośbą o wniesienie wkładu.
We are now being kindly invited by the Americans to pay a share.
Nasi obywatele słusznie uważają, że nadszedł czas, by sektor usług finansowych wniósł sprawiedliwy wkład.
Our citizens rightly believe it is time for the financial services sector to pay a fair contribution.

3. "o coś"

wnieść (também: wnosić)
volume_up
to petition {v.} (for sth)
to petition for divorce
Petycje często wymagają mediacji poza sądami, a nie prostego rozwiązania, które polega na wniesieniu sprawy do sądów europejskich.
Petitions often require mediation outside the courts, not a solution which simply consists in bringing the matter before the European courts.
wnieść (também: wnosić)

4. "petycję, podanie"

Postępowanie w sprawie wniesionej do Trybunału składa się z dwóch etapów: procedury pisemnej i procedury ustnej.
Cases submitted to the court are processed in two stages: a written stage and an oral stage.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie o zaniechanie działania wniesionej przez Parlament Europejski przeciwko Radzie Europejskiej w sprawie wspólnej polityki transportowej.
The European Court of Justice rules on the action for failure to act submitted by the European Parliament against the European Council on the common transport policy.

Sinônimos (polonês) para "wnieść":

wnieść

Exemplos de uso para "wnieść" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishW niektórych obszarach działalności również UE może wnieść istotny wkład.
In some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
PolishMusi ona wnieść pozytywny wkład w rozwiązanie konfliktu, w miarę swoich możliwości.
It must make a positive contribution to resolving the conflict, insofar as it is able.
PolishSektory energochłonne muszą również wnieść swój wkład w zmniejszenie emisji CO2.
The energy-intensive sectors must make their contribution to cutting CO2 emissions as well.
PolishUważam, że możemy wnieść ten wkład na kilku frontach na szczeblu UE.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
PolishCzy zamierzają państwo wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
Do you intend to take the matter to the European Court of Justice?
PolishW ten sposób mogą one wnieść znaczny wkład w lepsze stanowienie prawa.
In this way, they can make a considerable contribution to better law making.
PolishJak TIK mogą wnieść tak ogromny wkład w przekształcenie naszej gospodarki?
How can ICTs make this major contribution to transforming our economy?
PolishKomisja Europejska i Rada muszą w tym wypadku wnieść znaczący wkład.
The European Commission and the Council must make a major contribution here.
PolishZgodnie z tym, co powiedział tu dziś pan Reinfeldt, UE obiecała wnieść poważny wkład.
Just as Mr Reinfeldt said here today, the EU has promised to make a reasonable contribution.
PolishChciałbym wnieść ustną poprawkę do mojej poprawki pisemnej.
rapporteur. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.
PolishDebata to doskonała okazja, aby wnieść swój wkład w kształtowanie przyszłości Europy!
Take this opportunity to play your part in defining the road ahead.
PolishProszę zrozumieć, że lewica po prostu szukała tematów, aby wnieść sprzeciw.
You see, what the left were trying to do was to look for topics to raise objections about - why?
PolishOd wyroku zaocznego można wnieść sprzeciw w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o nim.
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
PolishWcześniej wyrażano pewien sceptycyzm, jeśli chodzi o wartość dodaną, jaką może wnieść EIT.
Before there was some scepticism as to the added value EIT could offer.
PolishUE może wnieść ogromny wkład w pokój i dobrobyt naszej planety.
The EU can make a powerful contribution to the peace and prosperity of our planet.
PolishWniosku o rewizję nie można wnieść po upływie dziesięciu lat od wydania wyroku.
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
PolishJeśli skarżący nie zgadza się z opinią Inspektora, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
If you disagree with his decision, you may take the matter to the Court of Justice.
PolishOceny te mogą wnieść istotny wkład w proces lepszego stanowienia prawa.
IAs can thus make a significant contribution to better law making.
PolishNależy wnieść opłatę za raport z projektu i otrzyma pan wszystkie szczegóły" - i dali mi je.
This is the fee for the project report, and we will give you all the details," and they gave.
PolishW tym kontekście globalnego partnerstwa gospodarki wschodzące powinny również wnieść swój wkład.
In this context of global partnership, the emerging economies should also do their share.