Como se fala "ważny krok" em inglês

PL

"ważny krok" em inglês

PL ważny krok
volume_up
{masculino}

ważny krok (também: duża zmiana)
Dzisiejsza ratyfikacja traktatu lizbońskiego w czeskim parlamencie stanowi ważny krok z punktu widzenia europejskiej obrony i bezpieczeństwa.
Today's ratification of the Lisbon Treaty in the Czech Parliament marks a step change for European defence and security.

Traduções parecidas para ważny krok em Inglês

ważny adjetivo
krok substantivo

Exemplos de uso para "ważny krok" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishZ tego powodu powtórzę raz jeszcze, że jest to ważny i decydujący krok naprzód.
For this reason I would reiterate that this is an important and decisive step forward.
PolishPodejmując dziś decyzję, czynimy ważny krok naprzód. To nie ulega kwestii.
With today's decision, we are taking a major step forward; that is beyond question.
PolishJest to niemniej ważny krok w kierunku lepszej ochrony konsumentów i handlu.
Nevertheless, this is an important step towards better consumer protection and trade.
PolishRozporządzenie dotyczące agencji ratingowych stanowi w tym względzie ważny krok naprzód.
The rating agencies regulation represents an important step forward in this sense.
Polishna piśmie - Unia Europejska uczyniła ważny krok, podejmując tę polityczną decyzję.
in writing. - The EU took an important step with its political decision.
PolishPoza wszystkim jest to ważny krok w naszych pracach dotyczących zmian klimatu.
Among other things, this is a crucial step in the development of our climate change work.
PolishRobimy ważny krok naprzód w interesie pacjentów.
(ET) Mr President, we are taking an important step forward in the interest of patients.
PolishTakże raport posła Saryusz-Wolskiego stanowi ważny krok w tej sprawie.
The report from Mr Saryusz-Wolski is also an important step in this direction.
PolishUważam, że będzie to bardzo ważny krok, pozwalający na dalszy postęp całego przedsięwzięcia.
I believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
PolishOdzwierciedla ona ważny krok w kierunku ich pełnego udziału w Schengen.
It will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
PolishJeśli przyjmiecie ten kompromis, zrobicie ważny krok dla Unii Europejskiej.
If you approve this compromise, you will be taking an important step for European Union.
PolishDzisiejsze głosowanie to ważny krok naprzód, który dobrze rokuje na przyszłość.
Today's vote is a key step forward which bodes well for the future.
PolishZobowiązania przyjęte na szczycie G-20 stanowiły ważny krok we właściwym kierunku.
The G20 commitments were an important step in the right direction.
PolishPrzedmiotowy tekst stanowi ważny krok naprzód w zakresie regulacji finansowej.
This text represents a major step forward in financial regulation.
PolishOstatnio, ważny krok stanowi przyjęcie celów planowania przestrzennego.
The recent adoption of land-use planning objectives is an important step.
PolishTo bardzo ważny krok i jestem dumny, że nasza Izba wysłała taki przekaz w świat.
This is a most important move and I am pleased that we in this House have sent out such a signal.
PolishZatem to nie koniec, lecz początek, ważny nowy krok w debacie klimatycznej.
This is not an end, therefore, but a beginning, an important new step in the climate debate.
PolishTo był ważny krok naprzód, a obecnie należy jeszcze pilniej wdrożyć go w praktyce.
That was an important step forward and it now needs to be put into practice even more urgently.
PolishTen rodzaj operacji to ważny krok naprzód, ważny krok we właściwym kierunku.
It is quite a step forward, quite a step in the right direction to have this type of operation.
PolishStworzenia takiego programu stanowi ważny krok w tym kierunku.
The creation of this programme constitutes an important step in that direction.