Como se fala "W takim przypadku" em inglês

PL

"W takim przypadku" em inglês

Veja exemplos com "W takim przypadku" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para W takim przypadku em Inglês

w preposição
w pronome
English
taki adjetivo
przypadek substantivo

Exemplos de uso para "W takim przypadku" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishW takim przypadku, procedura, o której mowa w artykule III-396, zostaje zawieszona.
In that case, the procedure referred to in Article III-396 shall be suspended.
PolishW takim przypadku mogą tworzyć się kryształy moczanu wewnątrz oraz wokół stawów i nerek.
When this happens, urate crystals may form in and around the joints and kidneys.
PolishW takim przypadku musisz poprosić o usunięcie pozostałych adresów URL tego typu.
In this case you need to request removal of the other URLs in question.
PolishW takim przypadku, panie pośle Posselt, obowiązuje zasada pacta sunt servanda.
In this case, Mr Posselt, the principle of pacta sunt servanda applies.
PolishW takim przypadku zobaczysz informację, że ustawienie jest dostępne na większych ekranach.
In this case you’ll see that the setting is annotated with “on larger screens.”
PolishW takim przypadku nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu siedmiu dni.
You do not have the legal right to change your mind within seven days of your order.
PolishW takim przypadku chciałbym wiedzieć, które z państw nie będzie miało swojego komisarza.
In that case, I would like to know which country will have no commissioner.
PolishW takim przypadku zaleca się skontaktowanie ze specjalistycznym centrum leczenia hemofilii.
In such cases, it is recommended that a specialised haemophilia centre be contacted.
PolishTylko w takim przypadku można mówić o pozytywnej roli sportu w życiu młodych ludzi.
Only in these terms can we speak of the positive role of sport in the lives of young people.
PolishTylko w takim przypadku możemy mówić o możliwości zmian w podstawie prawnej Europolu.
Only then we can talk about possible changes to Europol's legal basis.
PolishW takim przypadku każdy będzie równy wobec prawa i będziemy mogli uzyskać oszczędności.
In that case, everyone will be equal before the law and we will be able to make savings.
PolishTrzeba zaznaczyć, że w takim przypadku działania niepożądane mogą być nasilone.
It should be noted that the adverse reactions may be intensified.
PolishTo ogromna strata, ponieważ w takim przypadku najlepsze rozwiązanie nie musi być odpowiednie.
This is a huge drawback because in this case what is best may not be what is right.
PolishW takim przypadku potrzebna jest nam widoczna ręka Światowej Organizacji Handlu.
In this case, we need the hands of the World Trade Organization.
PolishNiemniej jednak w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, personelem icz
However, you should contact your doctor, nurse or pharmacist if this does happen.
PolishCzy w takim przypadku irlandzcy podatnicy odzyskają całość lub chociaż część swoich pieniędzy?
In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
PolishW takim przypadku lekarz prowadzący może zmniejszyć dawkę leku, przerwać lub zmienić leczenie.
Your doctor may decide to reduce the dose, interrupt, stop or change your treatment.
PolishW takim przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.
If this happens, consult your doctor or hospital immediately.
PolishW takim przypadku może okazać się niezbędna redukcja dawek leku lub przerwanie leczenia (patrz pkt.
Dosage reduction or cessation of therapy may become necessary (see section 4.4).
PolishW takim przypadku należy postępować zgodnie z zasadami przy wykrywaniu przeciwciał.
In such instances, follow the instructions for antibody testing.
Aprenda outras palavras
Polish
  • W takim przypadku

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Inglês-Português.