Como se fala "uznawać" em inglês

PL

"uznawać" em inglês

PL

uznawać [uznaję|uznawałbym] {verbo imperfectivo}

volume_up
1. geral
Gronkowce metycylinooporne należy zawsze uznawać jako oporne na dorypenem.
Methicillin-resistant staphylococci should always be considered as resistant to doripenem.
Tego zagadnienia nie można uznawać za problem wewnętrzny na linii Polska-Białoruś.
This issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
"Uważam, że nie można uznawać ateistów ani za obywateli ani za patriotów.
"No, I don't know that atheists should be considered citizens, nor should they be considered patriots.
uznawać (também: dostrzegać, dostrzec, uznać, identyfikować)
volume_up
to recognise {v.} [Ing. Brit.]
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy uznawać inne systemy na świecie.
It is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
Słusznie oczekują zatem, że prawo będzie uznawać i egzekwować te prerogatywy.
They have a rightful expectation that the law should recognise and vindicate these rights.
Takie kraje jak Niemcy i Wielka Brytania zaczęły już to uznawać i zawiesiły przekazywanie uchodźców.
Countries like Germany and the United Kingdom have already begun to recognise this and have suspended the transfers.
uznawać (também: uznać)
Mamy obowiązek je wspierać, uznawać i udzielać im pomocy.
We have a duty to support, acknowledge and assist them.
Unia Europejska musi zawsze uznawać indywidualne osiągnięcia.
Individual performance must always be acknowledged by the EU.
Dzisiaj, dzięki szczytowi w Kopenhadze, gospodarki wschodzące uznają swoją współodpowiedzialność.
Today, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
2. "że"
Czy uznajemy dziedzictwo kulturowe Europy za ważny czynnik spajający?
Do we deem the cultural heritage of Europe important as a cohesive force?
Dlatego uznajemy, że ta rezolucja zasługuje na nasze poparcie.
We therefore deem this resolution worthy of our support.
Rozdają oni paszporty ludziom, których uznają za Rosjan.
They are distributing passports to populations that they deem to be Russian.
3. finanças
uznawać (também: uznać)
Parlament Europejski chciał również rozszerzyć zakres tego, co uznaje się za wierzytelności kredytowe, o międzybankowe wierzytelności kredytowe.
The European Parliament also wanted to extend the scope of what is accepted as collateral to interbank credit claims.
Europejski system transferu i akumulacji punktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego przyczyni się do ułatwienia transferu uznawania i akumulacji kwalifikacji.
The European system of credits for vocational education and training will facilitate the transfer, recognition and accumulation of training qualifications.
Mobilność, system uznawania ocen i inne środki ograniczą wzrost stopy bezrobocia wśród młodych ludzi, która obecnie w UE jest alarmująco wysoka i wynosi średnio 21 %.
Mobility, a system of recognising credits and other measures will limit the growth in unemployment among young people, which stands at an average of 21% in the EU today, which is an alarming figure.
4. jurídico

Sinônimos (polonês) para "uznawać":

uznawać

Exemplos de uso para "uznawać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPosłanka in 't Veld z Grupy Liberałów powiedziała, że kościoły należy uznawać za lobbystów.
Mrs in 't Veld from the Liberal Group has said that churches should be lobbyists.
PolishTego zagadnienia nie można uznawać za problem wewnętrzny na linii Polska-Białoruś.
This issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
PolishOsoby zajmujące się ich dystrybucją są groźnymi przestępcami i należy ich za takich uznawać.
The people distributing them are dangerous criminals and should be viewed as such.
PolishGronkowce metycylinooporne należy zawsze uznawać jako oporne na dorypenem.
Methicillin-resistant staphylococci should always be considered as resistant to doripenem.
PolishNie ma powodu, by uznawać je za niezdolne do działania w tej dziedzinie.
There is no reason to declare the Member States to be incapacitated in this way in this area.
PolishNależy postrzegać, odczuwać i uznawać to, że Europa jest ważna i istotna dla swoich obywateli.
Europe's importance and relevance for its citizens must be perceived, felt and recognised.
PolishIlu z was tutaj zgadza się z pierwszą racją: państwo powinno uznawać tylko tradycyjne małżeństwo?
How many here favor the first policy: the state should recognize traditional marriage only?
Polish"Uważam, że nie można uznawać ateistów ani za obywateli ani za patriotów.
"No, I don't know that atheists should be considered citizens, nor should they be considered patriots.
PolishNiczego nie wolno uznawać za pewnik, dopóki to rzeczywiście nie nastąpi.
Take nothing for granted, colleagues, until it is done.
PolishNie powinniśmy uznawać obecnego uzgodnienia za uzgodnienie trwałe.
We should not view the current arrangement as permanent one.
PolishW pakcie należy rzecz jasna również uznawać rolę Komisji.
The pact must, of course, also respect the role of the Commission.
PolishW związku z tym nie należy uznawać za bezpośredni priorytet przyjęcia środków na szczeblu Wspólnoty.
Consequently, taking measures at Community level should not be considered the immediate priority.
PolishUnia Europejska musi zawsze uznawać indywidualne osiągnięcia.
Individual performance must always be acknowledged by the EU.
PolishNie możemy jednak uznawać euro za pewnik w przyszłości.
However, we cannot necessarily take the euro for granted in future.
PolishIch prawa należy chronić i uznawać, niezależnie od treści dokumentów, które ich dotyczą, czy też istnienia tych dokumentów.
Their rights must be protected and recognised, regardless of their documentation situation.
PolishMy także musimy jeszcze raz rozpocząć tę dyskusję, ale nie wolno nam uznawać w tej Izbie energii jądrowej za tabu.
We, too, need to open up this discussion again, but we must not declare nuclear power a taboo in this House.
PolishJaka to moralna racja przemawia za tym, żeby uznawać ofiary nazizmu za ważniejsze od ofiar komunizmu?
What moral argument is there to support the contention that the victims of Nazism are more important than those of communism?
Polish"Nie będziemy uznawać deklaracji krajowych.”
We will not respect the national declarations.
PolishDlatego izolaty wirusowe wykazujące co najmniej 4 z tych specyficznych mutacji należy uznawać za oporne na atazanawir.
Therefore, viral isolates having at least 4 of these specific mutations would be considered resistant for atazanavir.
PolishOpowiadamy się za tym projektem, natomiast nie wolno uznawać go za jedyny priorytet w przypadku prac badawczo-rozwojowych.
We are in favour of this project, but it must not be the only priority when it comes to research and development.