Como se fala "ulepszać" em inglês

PL

"ulepszać" em inglês

PL ulepszać
volume_up
[ulepszam|ulepszałbym] {verbo imperfectivo}

Czy jest możliwe na tym świecie, by wszyscy zaczęli pracować razem i go ulepszać?
Is it possible for anybody in this world to work together to make it better?
Oni zawsze próbowali ulepszać swoje rzeczy.
They were always trying to make thing better and better.
Oczywiste jest, że nie powinniśmy wprowadzać nowych - a przynajmniej zupełnie nowych - instrumentów, lecz ulepszać istniejące.
What is clear is that there should be no new - or at least completely new - instruments, but rather better ones.

Exemplos de uso para "ulepszać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishKomisja także zgadza się, że należy nadal ulepszać identyfikowalność produktów.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
PolishW rzeczywistości, muszą one być w stanie promować i ulepszać wszystkie istniejące prawa.
In fact, they must be capable of promoting and improving all existing rights.
PolishPowinniśmy po prostu ją ulepszać i korzystać z niej, kiedy nie ma innej możliwości.
We simply have to improve it and use it when there is no other choice.
PolishZachodzi pytanie, w jaki sposób należy zorganizować i ulepszać ochronę konsumentów?
The question is how should consumer protection and the improvement of the same be organised?
PolishJeśli za tydzień wychodzi 10 wersja nie ma sensu, by ulepszać 9-tą.
If version 10 is coming out next week, there's no point in adding more functionality into version nine.
PolishZebrałem tam 32 dzieci i zacząłem ulepszać metodę.
In Gateshead, I took 32 children and I started to fine-tune the method.
PolishStaramy się przez cały czas ulepszać portal Europa.
We are constantly looking at ways of improving the europa.eu
PolishChcąc zapewnić, by taka była ich rola, musimy w dalszym ciągu zdecydowanie ulepszać funkcjonowanie systemów finansowych.
To ensure such a role, we still need to improve the functioning of financial systems considerably further.
PolishZawsze jesteśmy gotowi ulepszać te prace i uważamy, że wymiarem społecznym należy się w ramach naszej pracy odpowiednio zająć.
We are always ready to improve that work and we believe the social dimension should be properly addressed in our work.
PolishI wtedy weźcie ten materiał i wyobraźcie sobie, że wszystko otwieracie, by ludzie mogli go modyfikować, bawić się z nim, ulepszać.
And then take that material and imagine making it all open, so that people can modify it, play with it, improve it.
PolishEuropa powinna promować swój model społeczny i ulepszać a nie ograniczać standardy społeczne, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.
Europe should promote its social model and improve, rather than reduce, social standards both internally and externally.
PolishNarzędzia można oczywiście ulepszać, jednak część z nich jest już dostępna dla państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE.
No doubt the tools can be improved, but some of them are already available to the Member States under Directive 2004/38/EC.
PolishTak więc wiele z tego, co widzimy w "meszu" i wiele z tego, co dają nam platformy, pozwala definiować, ulepszać i zwiększać.
So a lot of what we see in the mesh, and a lot of what we have in the platform that we built allows us to define, refine and scale.
PolishIlu jeszcze Ramanujan'ów żyje w Indiach... ...uprawiając pola, ledwo będących w stanie się wyżywić... ...kiedy mogliby ulepszać świat?
How many Ramanujans are there in India today toiling in the fields, barely able to feed themselves, when they could be feeding the world?
PolishKwestie te są na tyle newralgiczne, że nie możemy i nie powinniśmy ich unikać, ale musimy stale ulepszać standardy bezpieczeństwa jądrowego.
These issues are so sensitive that we cannot, and should not, sidestep them, but we do need constantly to improve nuclear safety standards.
PolishGleba żyje, pochłania CO2, jest źródłem biomasy: należy ją chronić i ulepszać, ponieważ gleba europejska jest szczególnie zanieczyszczona.
The soil is living, it absorbs CO2, it produces biomass: it must be safeguarded, it must even be improved, because European soil is particularly polluted.
PolishOdnotowujemy inne przedsięwzięcia, które mogą ulepszać pracę Parlamentu, mianowicie w bibliotece Parlamentu, w tzw. knowledge management system.
We have noted other initiatives that can improve the functioning of Parliament, namely in the Parliamentary library, particularly the Knowledge Management System.
PolishJestem zatem przekonany, że Rada będzie brać pod uwagę stanowisko Parlamentu ilekroć będzie ulepszać cele dyrektywy i nadawać im bardziej czytelny kształt.
I am, therefore, confident that the Council will take into consideration Parliament's position whenever it contributes to improving and clarifying the objectives of the directive.
PolishDlatego chcemy reformować i ulepszać prawa konsumentów, aby byli dobrze poinformowani i potrafili wykorzystać dostępne oferty, i zachęcać do innowacji.
That is why we want to reform and improve consumers' rights, so that they are well informed and able to take advantage of the offers that are available and able to encourage innovation.
PolishJedno z pytań, które zadaliśmy, jest następujące: Co robi Komisja, aby dalej ulepszać szczególnie udane instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw?
One of the questions we are asking is: What is the Commission doing to further strengthen the particularly successful financial instruments in future for small and medium-sized companies?