PL uległy
volume_up
{adjetivo masculino}

uległy (também: usłużny, zgodny, ustępliwy)
uległy (também: posłuszny, zgodny)
uległy
volume_up
ductile {adj.} [fig.] (docile)
uległy (também: dający sobą kierować)
volume_up
malleable {adj.} [fig.]
uległy (também: łatwo ulegający wpływom)
volume_up
pliable {adj.} (too easily influenced)
uległy (também: łatwo ulegający wpływom)
volume_up
pliant {adj.} (too easily influenced)
uległy (também: pokorny)
uległy (também: plastyczny, zgodny, ustępliwy)
uległy (também: posłuszny, potulny)
volume_up
biddable {adj.} [Ing. Brit.]
uległy (também: potulny)
volume_up
tame {adj.} [Ing. Brit.]
uległy (também: posłuszny)

Exemplos de uso para "uległy" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMoja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
PolishJej naturalne piękno, drogi dojazdowe i jakość życia uległy całkowitemu zniszczeniu.
Its natural beauty, access routes and quality of life have been completely destroyed.
PolishW okresie tym konteksty konstytucyjne i społeczne uległy dramatycznej zmianie.
Meanwhile, the constitutional and social contexts have evolved radically.
PolishDlatego naturalne jest, że przez lata nasze relacje pogłębiły się i uległy poprawie.
It is therefore natural that over the years this relationship has deepened and improved.
PolishOgraniczenia swobody przemieszczania się obywateli na terytorium Kuby nie uległy zmianie.
Restrictions on citizens' freedom of movement into and within Cuba have not changed.
PolishLiczby te nie uległy zmianie od 2002 r. i zmierzają w złym kierunku.
The numbers have not moved since 2002 and are going in the wrong direction.
PolishRelacje handlowe między UE a Chinami uległy w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci przemianie.
The EU-China trade relationship has been transformed in the last two decades.
PolishWyniki te sugerują, że symptomy choroby uległy poprawie lub choroba się ustabilizowała.
These results suggest the symptoms of the disease improving or the disease becoming stable.
PolishChciałabym, żeby ramy czasowe, w jakich załatwiana jest petycja, uległy z czasem poprawie.
I want the timeframe in which complaints are dealt with to be improved as we go forward.
PolishW opinii Rady Prezesów perspektywy utrzymania stabilności cen uległy dalszej poprawie.
In the Governing Council’s assessment, the outlook for price stability has improved further.
PolishZarówno uprawa maków, jak i zdolność przetwarzania niestety uległy znacznemu wzrostowi.
Both poppy cultivation and processing capacity have, unfortunately, increased significantly.
PolishCele WPR uległy gruntownej zmianie od czasu jej powstania.
Since the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
PolishOd tego czasu nasze relacje z żywnością i miastami uległy całkowitej zmianie.
And this really is the moment when our relationship, both with food and cities, changes completely.
PolishDachy zostały zerwane, zwierzęta poginęły, a pomieszczenia gospodarcze uległy zniszczeniu.
Roofs have been ripped off, animals lost and feed stores destroyed.
PolishJest oczywiste, że EFS musi zostać dostosowany ponownie, ponieważ okoliczności uległy zmianie.
It is evident that the ESF has to adapt itself again, because circumstances have changed.
Polish. - (IT) Europejskie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa uległy zmianie.
in writing. - (IT) Europe's security needs have changed.
PolishNie ma żadnej wątpliwości, że wnioski Komisji uległy rozwodnieniu.
There is no doubt the Commission's proposals have been watered down.
PolishPrzebieg, nasilenie choroby oraz odpowiedź na leczenie nie uległy zmianie (patrz punkt 4. 4).
The course, severity, and response to treatment of infections was unaltered (see section 4.4).
PolishCo zrobić, aby sytuacja polityczna w tym kraju i podejście rządu uległy poprawie?
How can we ensure that the political situation in this country and the approach of its government improve?
PolishKompetencje Parlamentu Europejskiego uległy ostatnio rozszerzeniu.
The powers of the European Parliament have recently been increased.