Como se fala "udoskonalić" em inglês

PL

"udoskonalić" em inglês

PL

udoskonalić {verbo}

volume_up
Parlament Europejski pomógł w kilku miejscach udoskonalić przedmiotową dyrektywę.
There are several examples of the European Parliament helping to improve the directive.
W 2009 r. europejscy prawodawcy postanowili udoskonalić system poprzez:
In 2009, the European legislators decided to improve the system by:
Europejski sektor bankowy powinien udoskonalić i uprościć procedury zamykania kont.
The European banking industry should improve and simplify its account closing procedures.
Gdy powoływaliśmy strategię lizbońską w 2005 roku, staraliśmy się udoskonalić ją na wiele różnych sposobów.
When we relaunched the Lisbon Strategy in 2005, we sought to refine it in a number of different ways.
Komisja wywiera w tym sektorze nacisk, mający na celu udoskonalenie powyższych informacji, by z punktu widzenia organów nadzoru zwiększyła się przejrzystość.
The Commission is pressing industry to refine this information so that transparency for regulators is improved.
Abyśmy mogli zaradzić obecnym i przyszłym problemom, konieczne jest opracowanie nowych wskaźników, które uzupełnią i udoskonalą PKB.
To enable us to cope with current and future problems, new indicators need to be devised which will complement and further refine GDP.

Sinônimos (polonês) para "udoskonalić":

udoskonalić

Exemplos de uso para "udoskonalić" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishDlatego też słusznie staramy się udoskonalić kontrole i proces ścigania przestępstw.
Therefore, it is good that we are improving the controls and the prosecution process.
PolishSiódmy program ramowy był skuteczny, ale można jeszcze go udoskonalić.
The Seventh Framework Programme has been successful, but there is room for improvement.
PolishKażdy z nich można by jednak niewątpliwie udoskonalić, stąd moja krótka uwaga.
Yet there is room for improvement in all of them, of course, which is the reason for my brief remark.
PolishZ niego wyciągnęłam drugi wniosek, że powinniśmy udoskonalić europejski ład gospodarczy.
From this I draw the second lesson, which is that we should strengthen European economic governance.
PolishIstniejące przepisy należy udoskonalić, a ich praktyczne stosowanie musi być propagowane i monitorowane.
Existing legislation needs to be perfected, and its practical application promoted and monitored.
PolishInstrument ten można jednak udoskonalić poprzez poparcie poprawek zgłoszonych przeze mnie i grupę GUE/NGL.
However, it can be improved by supporting the amendments tabled by myself and the GUE/NGL Group.
PolishOczywiście, pewne elementy można by jeszcze bardziej udoskonalić.
Of course certain things could have been even better.
PolishNależałoby również uaktualnić i udoskonalić traktat genewski.
The Geneva Treaty should also be updated and improved.
PolishIch wartościowe sugestie pozwoliły udoskonalić to sprawozdanie.
Their valuable suggestions have enhanced the report.
PolishZ drugiej strony zdecydowanie uważam, że musimy jeszcze udoskonalić nasz zbiór przepisów w kilku miejscach.
On the other hand, I will say quite clearly that we still have to adapt the rulebook in a few places.
PolishNależy udoskonalić także zasady stosowania tachografów.
The rules on tachographs also need to be improved.
PolishEFG to instytucja powołana przez ludzi, którą zawsze można udoskonalić, bazując na doświadczeniu i wspólnych rozmowach.
It is a human institution, which can always be made better on the basis of experience and debate.
PolishDlatego sądzę, że należy udoskonalić konkretne strategie Komisji Europejskiej, środki i plany działania.
This is why I think that the European Commission's specific strategies, measures and action plans need to be improved.
PolishSą jednak obszary, które należy udoskonalić.
There is, nevertheless, room for improvement.
PolishDlatego nadszedł już najwyższy czas, aby udoskonalić procedury oceny oraz zmierzyć się z obawami związanymi ze strefą Schengen.
It is, therefore, high time that we improved the evaluation procedures and responded to concerns about the Schengen area.
PolishSystem można jednak udoskonalić.
PolishDlatego powinniśmy udoskonalić te plany działania i zapewnić Komisji możliwość aktywnego wykorzystywania tych planów działania jako instrumentów.
We therefore need to streamline them and give the Commission the opportunity to use them actively as a tool.
PolishWzajemna zgodność jest ponadto doskonałym kryterium zapobiegania marnotrawstwu, przy czym należy udoskonalić jego stosowanie w praktyce.
Cross-compliance, moreover, is an excellent criterion for preventing waste, but its use needs to be improved in practice.
PolishMusimy wzmocnić strategię przeciwdziałania migracji, zoptymalizować środki finansowe i udoskonalić istniejące struktury instytucjonalne.
We need to bolster the policy of prevention, optimising financial resources and improving existing institutional structures.
PolishPrzegląd rozporządzenia pozwolił nam udoskonalić tekst, umożliwiając właściwą i skuteczną reakcję na potrzeby danego sektora.
The review has allowed us to make improvements to the text, enabling us to respond appropriately and effectively to the needs of the sector.