Como se fala "udoskonalenie" em inglês

PL

"udoskonalenie" em inglês

PL udoskonalenie
volume_up
{neutro}

udoskonalenie (também: poprawa, ulepszenie, polepszenie, usprawnienie)
Trzeba było włożyć sporo pracy w udoskonalenie wniosku Komisji.
The Commission's proposal left quite a lot of room for improvement.
Rozporządzenie to - jak wskazuje jego tytuł - stanowi udoskonalenie istniejącej dyrektywy.
This regulation - as its title suggests - represents an improvement on the existing directive.
Pragnę podziękować szanownym posłom za udoskonalenie mojego sprawozdania.
I would like to thank my fellow Members for the improvements they have made to the report.
udoskonalenie (também: ulepszenie)
udoskonalenie (também: wzrost, postęp, zysk, korzyść)
volume_up
gain {subst.}
udoskonalenie (também: doskonałość, perfekcja, perfekcyjność)

Exemplos de uso para "udoskonalenie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishNaszym celem jest zastąpienie, ograniczenie i udoskonalenie badań na zwierzętach.
Our objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
PolishRównocześnie przewidziano udoskonalenie istniejącej procedury "przestrzegaj lub wyjaśnij”.
At the same time, the already existing comply-or-explain procedure would be enhanced.
PolishPragnę podziękować szanownym posłom za udoskonalenie mojego sprawozdania.
I would like to thank my fellow Members for the improvements they have made to the report.
PolishTo udoskonalenie urządzenia protetycznego, używanego w leczeniu ślepoty.
It's the development of a prosthetic device for treating blindness.
PolishCo więcej, mamy na celu udoskonalenie dotychczasowych zasad ochrony inwestorów.
Furthermore, we aim to introduce targeted improvements to the existing rules regarding investor protection.
PolishDlatego przyłączam się do apeli o ich uproszczenie, a w każdym razie udoskonalenie.
Therefore, I wish to add my voice to all the calls for these to be simplified, and, at all events, improved.
Polishudoskonalenie naszej wiedzy na temat katastrof i ich konsekwencji;
improving our knowledge of disasters and their impact;
PolishJednym ze sposobów naszej reakcji na tę smutną sytuację jest udoskonalenie procedur adopcji międzynarodowej.
One of the responses that we can bring to this sad situation is to facilitate international adoption procedures.
PolishUdoskonalenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w zakresie procedur rozszerzania strefy Euro (głosowanie)
Improving the method for consulting Parliament in procedures relating to enlargement of the euro zone (vote)
Polishudoskonalenie sposobów wykorzystania zasobów Wspólnoty.
PolishW sprawozdaniu przedstawiono szereg propozycji mających na celu udoskonalenie systemu z zachowaniem jego obecnych granic.
The report presents a number of proposals with a view to improving the system within its current boundaries.
PolishUważam, że udoskonalenie dyrektywy 92/85 stanowi rozwiązanie prawdziwego, poważnego problemu, przed jakim stoi Europa.
I believe that improving Directive 92/85 provides a solution to a genuine, serious problem which Europe is facing.
PolishNiezbędne jest udoskonalenie infrastruktury, transfer wysokich technologii oraz ułatwianie przenoszenia takich technologii pomiędzy przedsiębiorstwami.
We must enhance facilities, transfer high technologies and facilitate their transposition among companies.
PolishMam nadzieję, że jutro poprą państwo przyjęcie zarówno tych, jak i innych poprawek, których celem jest udoskonalenie wytycznych, o których tutaj mowa.
I hope tomorrow, colleagues will support these and other amendments which are aimed at improving the guidelines.
Polishudoskonalenie stopnia zależności związanych ze sobą strategii, np. zależności pomiędzy planami użytkowania terenu i zapobieganiem katastrofom;
improving the interconnection of related policies, e.g. the interconnection between land-use planning and disaster prevention;
PolishKontynuowane muszą być również reformy systemu sądownictwa, głównie poprzez dalsze ściganie sprawców zbrodni wojennych i poprzez udoskonalenie programów ochrony świadków.
Judicial system reforms must also continue, notably by continuing the prosecution of war crimes and improving witness protection programmes.
PolishProponuje się jednak znaczne udoskonalenie tej działalności, ponieważ przez Chorwację cały czas przebiega jeden z głównych szlaków przemytu narkotyków do UE.
It is suggested, however, that these efforts should be significantly improved, given that Croatia continues to be one of the main routes for drug trafficking into the EU.
PolishA to oznacza, że musimy zadbać o zwiększenie liczby połączeń transgranicznych i udoskonalenie sieci, która powiąże ze sobą państwa członkowskie i wzmocni tymi więzami sam rynek.
This means that we need to do more about cross-border connections and have a better grid, binding Member States together and thereby binding the market together.
PolishMa więc miejsce, w moim przekonaniu, racjonalne rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz udoskonalenie wielu procedur zarządzających i finansujących.
In my view, we are dealing with a sensible expansion of the competences of the European Aviation Safety Agency (EASA) and improving many financial and management procedures.
PolishW naszym interesie leży propagowanie takich zasad, jak samoregulacja, przejrzystość i stabilność, i jesteśmy w stanie wnieść istotny wkład w udoskonalenie systemu licencjonowania.
It is in our interest to promote principles such as self-regulation, transparency and sustainability, and we can make several other important contributions to improvements in licensing.