Como se fala "ubiegać się" em inglês

PL

"ubiegać się" em inglês

EN

PL ubiegać się
volume_up
{verbo reflexivo}

ubiegać się (também: nastawać, prosić, badać, starać się)
Zgodnie z prawem UE, możesz ubiegać się o leczenie w innym kraju UE, jeśli:
Under EU law, you can seek medical treatment in another EU country if:
Innymi słowy, przestępca, który popełni wykroczenie w państwie członkowskim może ubiegać się o azyl w Rosji.
In other words, a criminal who commits an offence in a Member State can seek asylum in Russia.
Osoby obawiające się prześladowań mają prawo przekroczyć granicę i ubiegać się o schronienie oraz ochronę.
When people are in fear of persecution, they are entitled to cross a border and seek refuge and protection.

Sinônimos (polonês) para "ubiegać się":

ubiegać się

Traduções parecidas para ubiegać się em Inglês

ubiegać verbo
się pronome

Exemplos de uso para "ubiegać się" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishO mikrokredyt mogą ubiegać sie firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników.
A micro-credit can be accessed by companies with fewer than 10 employees.
Polishzachęcanie do podwyższania wieku, w którym można ubiegać się o emeryturę.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
PolishO stypendia z programu Erasmus Mundus mogą ubiegać się studenci z Europy i reszty świata.
Scholarships for Erasmus Mundus are available for students from Europe and all over the world.
PolishO wydanie nowego prawa jazdy musisz się ubiegać w kraju, w którym masz miejsce zamieszkania.
You'll have to get a new licence from the authorities in the country where you are resident.
PolishWiększość rolników w UE może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, które są dodatkiem do ich dochodów.
Most farmers in the EU are eligible to receive direct payments to support their income.
PolishJestem zobowiązani ubiegać się o zakaz upubliczniania seksistowskich obrazów, które obrażają godność kobiety.
We are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
PolishTo tylko pierwszy krok - powinniśmy nadal ubiegać się o więcej.
This is just the first step: we should continue to press for more.
PolishO odszkodowanie możesz ubiegać się albo na miejscu w Słowenii, albo poczekać z tym do powrotu do Austrii.
You can either claim on the spot in Slovenia, or wait until you get back home in Austria.
PolishJeśli pracowałeś jako pracownik transgraniczny, powinieneś ubiegać się o zasiłek w kraju zamieszkania.
If you worked as a cross-border worker, you shall claim benefits in your country of residence.
PolishO zasiłek na dzieci powinieneś ubiegać się w swoim kraju pochodzenia.
You should claim child benefits in your home country.
PolishInnymi słowy, jeśli chcę ubiegać się o pakiet patentów w tych krajach, muszę zlecić ich tłumaczenie.
In other words, if I wish to pursue a package of patents in these countries, then I must have these translated.
PolishGdzie, jeśli zajdzie taka potrzeba, mają ubiegać się o azyl?
Where, if need be, could they ask for asylum?
PolishNależy podkreślić, że Rumunia ma prawo ubiegać się o znaczne środki zarówno teraz, jak i w okresie po 2013 roku.
It should be pointed out that Romania may be eligible for substantial funds both now and in the period after 2013.
PolishDlatego chcielibyśmy ubiegać się o to, aby Komisja podjęła działania w kierunku promowania tego rozwiązania alternatywnego.
Therefore, we would like to work towards the Commission taking steps towards promoting this alternative.
PolishChciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
PolishMogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli prowadzą działalność w obszarze objętym zakresem kompetencji UE i jest to działalność niezarobkowa.
May be eligible for funding, provided they are active in EU policy areas on a non profit basis.
PolishJeśli stracisz pracę, z reguły powinieneś ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym ostatnio byłeś zatrudniony.
If you lose your job, in general you should claim unemployment benefits in the country where you last worked.
PolishPowinniśmy zwrócić się do naszego zacnego partnera, aby w przyszłości, kiedy będziemy ubiegać się o kolejne podpisy, był poważniejszy.
In striving for new signatures, we should ask our honourable partner to be more serious in the future.
PolishNa przykład w Maroku zdobyli trzecie miejsce w politycznym wyścigu, ale pozwolono im ubiegać się tylko o połowę miejsc.
So in Morocco, for example, they finished third in the political race but they were only allowed to contest half the seats.
PolishJest nim udostępnienie konsumentom narzędzi, dzięki którym będą oni mogli ubiegać się o odszkodowanie w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak.
It is about the possibility of consumers having the tools to pursue compensation if something goes wrong.