Como se fala "uaktualnienie" em inglês

PL

"uaktualnienie" em inglês

PL uaktualnienie
volume_up
{neutro}

1. geral

uaktualnienie (também: aktualizacja)
volume_up
update {subst.}
Krótkie uaktualnienie zostanie przedłożone w ramach corocznych ocen.
A brief update will be submitted as part of the Annual Reassessments.
Przedłożono więc państwu nowe techniczne uaktualnienie.
This new technical update is therefore submitted to you.
Dzięki temu otrzymamy uaktualnienie danych pochodzących ze sprawozdania na temat rasizmu dotyczących 2007 r.
This will allow us to update the report on racism which dealt with the year 2007.

2. TI

uaktualnienie (também: nowsza wersja)
volume_up
upgrade {subst.}
Uaktualnienie konta usługi Google Checkout oznacza połączenie historii zakupów zrobionych za pomocą telefonu komórkowego z kontem użytkowanym na komputerze.
Upgrading your Google Wallet account means linking your mobile Transactions to a desktop account.

Sinônimos (polonês) para "uaktualnienie":

uaktualnienie

Exemplos de uso para "uaktualnienie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishJednym z celów UE jest uproszczenie i uaktualnienie wspólnotowego prawodawstwa.
A simple and up-to-date Community acquis is one of the EU's objectives.
PolishTa ustna poprawka ma na celu doprecyzowanie i uaktualnienie tekstu.
Mr President, this oral amendment is intended to make the text more precise and up to date.
PolishZwraca się do Komisji o uaktualnienie opinii wydanej w tej sprawie we wrześniu 1967 r.
It asks the Commission to bring up to date the opinion it rendered on the matter in September 1967.
PolishOczekujemy na uaktualnienie greckiego planu gospodarowania odpadami.
We are waiting for an updated waste management plan from Greece.
PolishRegularne uaktualnienie informacji jest, mimo wszystko, metodą, która pomaga w rozwijaniu tego obszaru.
Regular updating is after all a method which helps to develop this field.
PolishDlatego niezbędne jest uaktualnienie umowy w celu pełniejszego uwzględnienia tych nowych celów.
It therefore became imperative for us to revise the agreement in order to reflect better these new objectives.
PolishWniosek ma na celu uaktualnienie prawodawstwa UE.
The aim of the proposal is to bring Union legislation up to date.
PolishParlament przegłosował właśnie uaktualnienie i zmianę zintegrowanych wytycznych.
(SV) Mr President, Parliament has now voted in favour of updating and amending the Integrated Guidelines.
PolishJednak uaktualnienie prawa nie będzie wystarczające.
PolishUaktualnienie konta usługi Google Checkout oznacza połączenie historii zakupów zrobionych za pomocą telefonu komórkowego z kontem użytkowanym na komputerze.
Upgrading your Google Wallet account means linking your mobile Transactions to a desktop account.
PolishUaktualnienie procedury regulacyjnej w tej kwestii w taki sposób, aby uwzględniała ona Parlament Europejski, jest pozytywnym posunięciem.
Updating the regulatory procedure associated with this issue to one that involves the European Parliament more is a positive step.
PolishPonadto co najmniej co trzy miesiące Komisja sprawdza, czy wskazane jest uaktualnienie czarnej listy w celu wpisania na nią lub wypisania z niej określonych przewoźników.
Furthermore, at least once every three months, the Commission must assess whether the blacklist needs to be updated to include or exclude certain carriers.
PolishPo pierwsze zaapelowaliśmy o dostosowanie zasad zarządzania gospodarką na szczeblu UE w świetle zmian zachodzących na świecie, a także o uaktualnienie ogólnych wytycznych gospodarczych.
Firstly, we asked for economic management at EU level to be brought into line with global developments and for the broad economic guidelines to be updated.
PolishSłowenia uwypukliła dialog międzykulturowy przez uaktualnienie podstawowej idei ojców Europy w zakresie poszanowania godności człowieka w globalnym kontekście.
The emphasis which Slovenia placed on intercultural dialogue is for me the updating of the fundamental idea of Europe's fathers regarding respect of human dignity now in a global framework.
PolishUaktualnienie wymogów bezpieczeństwa jest jedyną słuszną i odpowiednią decyzją, i dlatego ja także głosowałem za tym sprawozdaniem, pomimo że powinny zostać wzmocnione także kontrole.
It is only right and proper that the safety requirements be updated, which is why I, too, voted in favour of the report, although checks should also be reinforced accordingly.