Como se fala "twór" em inglês


Você queria dizer two
PL

"twór" em inglês

PL twór
volume_up
{masculino}

twór (também: stworzenie, stwór)
volume_up
creature {subst.}
Twory te są jednymi z najbardziej nieśmiertelnych form życia na naszej planecie, gdyż spędzają większość swojego życia "w zawieszeniu".
These creatures are some of the most immortal life forms on our planet, and they tend to spend most of their time in suspended animation.
Jesteśmy jako ludzie tworami, które tworzą, i powinniśmy upewnić się, że nasze maszyny pomagają nam w tym i są budowane na nasz obraz.
We're, as human beings, the creatures that create, and we should make sure that our machines aid us in that task and are built in that same image.

Exemplos de uso para "twór" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTaka Unia to twór Orwellowski, w którym wypowiedziane słowa przyjmują odwrotne znaczenie.
This Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said.
PolishPrzy tym ten "język ciała" powinien też przekazywać coś patrzącej na ten twór osobie.
But also have the body language communicate something to the person who is looking at it.
PolishJest to twór narodów zindustrializowanych, w nie mniejszym stopniu także Unii Europejskiej.
It is a creation of the industrialised nations and not least of the European Union.
PolishW 1991 roku mogliśmy już wejść i przetestować nasz twór.
Well, in 1991 it was finally time for us to go in and try out this baby.
PolishJak będziecie przekonywać Europejczyków, że ten twór jest dobry i warto w nim partycypować?
How will you convince Europeans that this edifice is a good one and that participation in it is worthwhile?
PolishTen twór, przypominający japoński ogród, formował się przez 700 lat.
This little Japanese garden-like creation probably took 700 years to form in its complexity that we see right now.
PolishJeżeli tak się nie stanie, nasi obywatele nadal będą odbierać Europę jako twór skomplikowany i zbyt odległy.
If that does not happen, our citizens will continue to see Europe as complicated and overly remote.
PolishJednakże ewolucja Unii Europejskiej w twór stanowiący większą wersję Belgii nie leży w niczyim interesie.
Yet it is not in the interests of anyone in Europe for the European Union to evolve into a larger version of Belgium.
PolishTo cienka powłoka, twór dwuwymiarowy.
It’s a thin film, two-dimensional existence.
PolishJednak dziś zebraliśmy się wszyscy, aby zbudować nasz własny ponadnarodowy twór - i nową tożsamość, naszą Unię Europejską.
Yet today we all have come together to build our own new supranational entity - and a new identity, our European Union.
PolishPodzielam zdanie mego przedmówcy, że OLAF to twór o nieokreślonej tożsamości i że urząd ten stosuje typowe arbitralne podejście.
I agree with the previous speaker that OLAF is neither fish nor fowl and it takes a characteristically arbitrary approach.
PolishTą stronę dynamicznie tworzy cała sieć, a Google tylko nam pomaga umieścić ten twór w jednym miejscu.
This page is effectively, collectively authored by the Web, and Google is just helping us kind of to put the authorship in one kind of coherent place.
PolishPostrzegam dyrektywę jako sztuczny twór, w którym wydano identyczne przepisy dla krajów o wyjątkowo zróżnicowanych tradycjach prawnych i uwarunkowaniach środowiskowych.
I see it as an artificial exercise to seek to issue identical prescriptions to countries with extremely diverse legal traditions and environmental circumstances.
PolishMoim zdaniem problemy powstałe w toku procesu ratyfikacji sygnalizują, że Unia Europejska jest odbierana jako twór poniekąd odległy i trudny do kontrolowania.
In my opinion, the problems that have arisen during the ratification process just go to show that the European Union is felt to be something that is somewhat distant and hard to control.
PolishW związku z tym próżny staje się dylemat, czy Unia Europejska winna być oparta na porozumieniach międzyrządowych, czy też stanowić twór na kształt ponadnarodowego państwa.
This renders superfluous the fundamental dilemma of whether the European Union should be based on intergovernmental agreements or whether it should become some sort of a supranational state.