Como se fala "ten" em inglês

PL

"ten" em inglês

EN

"ten" em polonês

volume_up
ten {subst.}
PL

ten {pronome}

volume_up
ten (também: który, to, tamten, ta)
Wiedzieliśmy o prostokącie w prostokącie, wiemy wszystko na ten temat".
We knew about a rectangle within a rectangle, we know all about that."
Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.
Ugryzłem kęs i pożałowałem, że ten kawałek nie był mniejszy -- Kobe jest bardzo sycąca.
And then I took a bite, and I wished that it was tinier, because Kobe beef is so rich.
ten (também: to, ta, niniejszy)
Jeżeli chcemy prawdziwej Unii Europejskiej, musimy szanować ten rynek wewnętrzny.
If we want to have a real European Union, we have to have this internal market respected.
Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie López Garrido, dzień ten uważam za ważny.
Madam President, Commissioner, Mr López Garrido, I think this is an important day.
Miałem możliwość bezpośredniej rozmowy z panem Issaiasem na ten temat.
I called, in fact I met, Issaias and spoke to him about this issue.
ten (também: tamten, ów, tam)
volume_up
yonder {pron.} [obsol.]
ten
volume_up
the {arti.} (identifying)
Ten kraj, ten rząd, ten prezydent lekceważą prawa mężczyzn i kobiet.
This state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
Zamknięcie dwóch pochylni zniszczy ten dorobek i ten wysiłek.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Zasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".
And basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
EN

ten {substantivo}

volume_up
(IT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, ten seconds.
Proszę o dziesięć sekund.
and the ten bases, and the ten lavers on the bases;
Także dziesięć podstawków, i dziesięć wanien na podstawkach.
The astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
Każdy z astronautów trzymał dziesięć jedwabnych flag w osobistym wyposażeniu.
ten (também: decade)
(Widownia: dziesiątka karo.)
LG: Dziesiątka karo.

Sinônimos (polonês) para "ten":

ten
Polish

Sinônimos (inglês) para "ten":

ten

Exemplos de uso para "ten" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishDawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
PolishJeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
Now, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
PolishEnzym ten ułatwia kontrolę ilości glikogenu (jednego z węglowodanów) w organizmie.
This enzyme helps the body control levels of glycogen (a type of carbohydrate).
PolishWstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
I abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
PolishTen późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
This latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
PolishProblem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej.
The problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
PolishPrzyjmując ten pakiet UE wyśle pozytywny sygnał naszemu społeczeństwu wiejskiemu.
By accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
PolishFakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
It is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
PolishTo właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
This fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
PolishJednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
However, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
PolishMieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
PolishMamy nadzieję, że pakiet ten zostanie poparty przez Radę Europejską w grudniu.
We hope that this package will be endorsed by the European Council in December.
PolishNie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
PolishUkład ten będzie stanowił polityczny kamień milowy w naszych stosunkach z Serbią.
That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.
PolishJedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
This is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
PolishProblem ten ma także swój wymiar dotyczący zatrudnienia i roli kobiet w przemyśle.
One aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
PolishKraj ten odgrywa także konstruktywną rolę w utrzymywaniu stabilności w regionie.
The country also plays a constructive role in maintaining regional stability.
PolishOd ponad dziesięciu lat wzywamy ten przemysł do budowy ekologicznych samochodów.
For more than ten years, we have been calling for the industry to build clean cars.
PolishNastępnie objawy będą zwykle stopniowo zanikać (stan ten nazywa się remisją).
Your symptoms will then usually improve gradually (this is called a remission).
Polishten lek pacjentom z przerostem gruczoł krokowego, lub niedroż cią schorzeniami.
Decreased total bilirubin, increased GGT, elevated plasma prolactin levels12.