Como se fala "ta" em inglês

PL

"ta" em inglês

volume_up
ta {pron.}
EN
volume_up
ty {pron.}
EN

"TA" em polonês

volume_up
TA {subst.}
PL

ta {pronome}

volume_up
ta (também: który, to, tamten, ten)
Dlaczego musisz umyć samochód, co jest , zmysłowością, że musisz go dotknąć?
Why it means you have to wash a car, what is it, that sensuality you have to touch about it?
A ta praca koryguje stronniczość w naszej kulturze, dehumanizującą stronniczość.
And this work corrects that bias in our culture, that dehumanizing bias.
A wy: „Ale idąc dzielnicą, zauważyłem, że numery domów są pomieszane."
You say, "OK, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order."
ta (também: to, ten, niniejszy)
Ale Wilkins uważał inaczej i pokazał nam fotografię rentgenowską.
But Wilkins, you know, thought DNA was the best bet, and he showed this x-ray photograph.
I ja także czuję wirtualną jedność z nimi wszystkimi.
But, I know myself too, I feel this virtual esprit de corps, if you will, with all of them.
Jestci prawda Chrystusowa we mnie, iż ta chluba nie będzie zatłumiona we mnie w krainach Achajskich.
As the truth of Christ is in me, no man shall stop me of this glorying in the regions of Achaia.
EN

TA {substantivo}

volume_up
1. TI
The first documented thermal lens standard is TA-LENS.
Pierwsza udokumentowana norma dotycząca obiektywów termowizyjnych to TA-LENS.
Għall-President ta ' Malta
The letters "TA" stand for Thermal A, where "A" stands for the first documented standard.
Litery „TA” oznaczają „Thermal A” (termowizyjny A), natomiast litera „A” oznacza, że jest to pierwsza udokumentowana norma.

Sinônimos (polonês) para "ty":

ty

Exemplos de uso para "ta" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTa blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.
This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
PolishPoprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z decyzją.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
PolishOcena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
The analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
PolishTa decyzja opierała się na błędnych prognozach rynkowych Komisji Europejskiej.
This decision was based on the European Commission's erroneous market forecasts.
PolishW związku z tym walka ta będzie trwała każdego dnia w roku, a nie tylko 8 marca.
Therefore, the fight will continue every day of the year, not just on 8 March.
PolishNawiasem mówiąc, debata ta powinna odbywać się w Brukseli, a nie w Strasburgu.
Incidentally, we should be having this debate in Brussels and not in Strasbourg.
PolishNaszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
We think this is really very important, as has been shown by what has happened.
PolishJednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na delikatną równowagę.
The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
PolishDlatego jutro pytanie nie będzie brzmiało, czy ta dyrektywa jest idealna czy nie.
Therefore, the question tomorrow is not whether the Directive is ideal or not.
PolishLuka ta jest związana z niewypłacalnością linii lotniczych, o czym już mówiliśmy.
This gap relates to the insolvency of airlines, as has already been discussed.
PolishMoim zdaniem ta debata dotyczy trzech istotnych kwestii.
(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
PolishTa polityka ma potencjał przyciągnięcia naszych wschodnich sąsiadów bliżej do UE.
This policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
PolishRównowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
PolishMam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości.
Hopefully this technology will let us have more of these survivors in the future.
PolishInicjatywa ta koncentruje się na biednych miastach i na ich ubogich mieszkańcach.
This initiative focuses on poor towns and on the poor people who live in them.
PolishRównocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
At the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
PolishTa podgrupa jest uważana za stanowiącą podstawową populację analizy skuteczności.
This subgroup of patients is considered to constitute the core efficacy population.
PolishNastępnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.
This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
PolishTeraz ta Izba ma okazję zrobić coś, co jest słuszne, sprawiedliwe i właściwe.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
PolishCzy pani komisarz zbada sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?