PL

spokojny {adjetivo masculino}

volume_up
spokojny (também: odprężony)
Ten umiera w doskonałej sile swojej, gdy zewsząd bezpieczny i spokojny jest;
One dieth in his full strength, Being wholly at ease and quiet:
Rise up, ye women that are at ease, [and] hear my voice; ye careless daughters, give ear unto my speech.
spokojny (também: wyciszony)
I poznasz, że jest spokojny przybytek twój, i nawiedzisz mieszkanie twoje, a nie zgrzeszysz.
And thou shalt know that thy tent is in peace; And thou shalt visit thy fold, and shalt miss nothing.
Tak więc jednym z najważniejszych czynników służących osiągnięciu szczęścia i radości jest w znacznym stopniu spokój ducha, spokojny umysł.
So one of the most important factors for happiness or joyfulness is very much to do with peace of mind, a calm mind.
Tamże zbudował Dawid ołtarz Panu, i sprawował całopalenia, i spokojne ofiary.
And David built there an altar unto Jehovah, and offered burnt-offerings and peace-offerings.
Niemniej jednak może być pan spokojny, że wszystkie poprawki dotyczące harmonogramu zostały dokładnie sprawdzone przez Prezydium.
Nonetheless, you can rest assured that all the amendments to the calendar have been carefully considered by the Presidency.
Możecie państwo być spokojni, że Unia Europejska przyjmie na siebie swoje obowiązki w tym zakresie.
Rest assured that the European Union will assume its responsibilities there.
Może być Pani spokojna, Pani Komisarz, że poprzemy wszystkie wysiłki podejmowane w tym kierunku przez Komisję.
Rest assured, Commissioner, that we shall support all such efforts on the part of the Commission.
spokojny (também: cichy, spokojna, spokojne)
Rozmowy w tej sprawie powinny być prowadzone w rozsądny i spokojny sposób, w oparciu o wyniki wiarygodnej analizy.
The dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.
Na otwartym morzu, jest i piękny, spokojny jak lustro ocean, i burze, ale głębia pozostaje taka sama, niezmienna.
Now, if you look at the high sea, there might be beautiful, calm ocean, like a mirror.
His political tone is too calm.
spokojny (também: opanowany)
volume_up
collected {adj.} (person)
spokojny (também: cichy)
volume_up
cushy {adj.} [coloq.]
Dzięki wyborowi Wiktora Janukowycza na prezydenta, Ukraina ma teraz silnego i spokojnego przywódcę, który jest otwarty zarówno na Europę, jak i na Rosję.
With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.
spokojny (também: powolny, nieśpieszny)
It is peaceful and violent.
A po sąsiedzku, spokojna Zambia: 15%. ~~~ Mamy solidne dane o uchodźcach z Konga.
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
Pamiętamy, jak spokojna Kenia w ciągu kilku dni spłynęła krwią.
Let us remember how a peaceful Kenya became drenched in blood within the space of a few days.
spokojny (também: łagodny)
spokojny (também: nieruchomy, cichy)
spokojny (também: skromny, łagodny, cichy, zaciszny)
Ten umiera w doskonałej sile swojej, gdy zewsząd bezpieczny i spokojny jest;
One dieth in his full strength, Being wholly at ease and quiet:
Szał Nathaniela przemienił się w zrozumienie, spokojną ciekawość i wdzięk.
And Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
Inne znowu to spokojne oazy wydajności, w których doskonale zorganizowani pracownicy spokojnie odbierają telefony.
Others are quiet oases of efficiency, with orderly workers dutifully taking calls.
spokojny (também: stateczny)
spokojny (também: pogodny, najjaśniejszy)
Następnie, gdy rozwiązany jest problem kontekstu, staram się stworzyć miejsce wygodne, spokojne i łagodne, co mam nadzieję widać na slajdzie po prawej stronie.
And then, once I deal with the context, I then try to make a place that's comfortable and private and fairly serene, as I hope you'll find that slide on the right.
spokojny (também: płynny, regularny, gładki)
Z pozytywnych spraw odnotowaliśmy spokojny przebieg referendum konstytucyjnego w Egipcie dwa tygodnie temu.
On the positive side, we noted the smooth conduct of the constitutional referendum in Egypt two weeks ago.
Było szybsze niż zazwyczaj - bezproblemowe, spokojne i bez żadnych wniosków o czasochłonne i irytujące sprawdzanie.
It was quicker than normal - smooth, calm and there was not a single request for the time-consuming and irritating check.
spokojny (também: nieruchomy, bezwietrzny)
XERISTAR może wywoływać uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania w miejscu.
XERISTAR may cause a sensation of restlessness or an inability to sit or stand still.
YENTREVE może wywoływać uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania w miejscu.
YENTREVE may cause a sensation of restlessness or an inability to sit or stand still.
ARICLAIM może wywoływać uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania w miejscu.
ARICLAIM may cause a sensation of restlessness or an inability to sit or stand still.
spokojny
spokojny (também: beztroski, niezmącony)
spokojny (também: przystępny, zgodny, bezkonfliktowy, układny)
volume_up
easy {adj.} (person)
W tym swoistym transie, podobnym do tego, jaki odczuwa się czytając w nowojorskim metrze, jest coś niezwykle kojącego i spokojnego.
And in the same kind of trance that you can feel sometimes in the subway in New York when you're reading, there's something really soothing and easy.
Dzięki wyborowi Wiktora Janukowycza na prezydenta, Ukraina ma teraz silnego i spokojnego przywódcę, który jest otwarty zarówno na Europę, jak i na Rosję.
With Viktor Yanukovich elected as president, Ukraine has a strong, easy-going leader who is open towards both Europe and Russia alike.
Inne znowu to spokojne oazy wydajności, w których doskonale zorganizowani pracownicy spokojnie odbierają telefony.
Others are quiet oases of efficiency, with orderly workers dutifully taking calls.
spokojny (também: niezatroskany)
spokojny (também: ułożony)

Exemplos de uso para "spokojny" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishTeraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.
I feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.
PolishAparat do inhalacji Diskus należy trzymać w pewnej odległości od ust i wykonać spokojny, głęboki wydech.
Hold the Diskus away from your mouth, breathe out as far as is comfortable.
Polish(Śmiech) Teraz jest spokojny. ~~~ O, nowe połączenie.
Oh now, missed call, a new call, new girlfriend maybe -- very exciting.
PolishNiech pan poseł Gaubert będzie spokojny: w każdym kraju emigranckim wiadomo, że Europa jest jak sito.
Let Mr Gaubert be assured: it is a well-known fact in every emigration country that Europe is like a sieve.
PolishOznacza to, że czuję się dość spokojny o dalszy przebieg debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim.
This means that I feel quite confident ahead of the continued debating of this matter in the European Parliament.
PolishZatrzymać oddech na tyle czasu, ile jest to możliwe, następnie wyjąć inhalator i wykonać spokojny wydech.
While holding their breath, patients should take the inhaler from their mouth and take their finger from the top of the inhaler.
PolishPoszanowanie Traktatu jest oczywiście ważne, i jestem spokojny, bowiem 4 lutego Rada Europejska wyraźnie to uznała.
Respect for the Treaty is, of course, very important, and I am reassured that the European Council, on 4 February, explicitly recognised that.
PolishTakby i ciebie wyrwał z miejsca ciasnego na przestronne, gdzie niemasz ucisku, a spokojny stół twój byłby pełen tłustości.
Yea, he would have allured thee out of distress Into a broad place, where there is no straitness; And that which is set on thy table would be full of fatness.
PolishSacharowa przyjazd tutaj w grudniu i odebranie tej nagrody po 20 latach oraz spokojny powrót do jej ojczyzny.
We must press for our Sakharov laureate to be allowed to travel here in December to collect her prize after a delay of 20 years and for her to be permitted to return to her homeland unmolested.