PL rzucać
volume_up
[rzucam|rzucałbym] {verbo imperfectivo}

1. geral

Nie widzę powodu, by rzucać szczególne podejrzenia na osoby ubiegające się o azyl z tych konkretnych powodów.
I see no reason to throw particular suspicion on people who request asylum on these specific grounds.
Rzucają asymetrycznymi strategiami bronienia dostępu i terenu.
They throw up anti-access, area-denial asymmetrical strategies.
Szefom europejskich rządów brakuje odwagi, by wreszcie przestać rzucać dobre pieniądze w miejsce złych.
The Heads of Government in Europe do not have the courage to finally stop throwing good money after bad.
rzucać (também: rzucić, wrzucić)
volume_up
to bung [bunged|bunged] {v.} [Ing. Brit.] [coloq.]
Los na łono rzucają; ale od Pana jest wszystko rozrządzenie jego.
The lot is cast into the lap; But the whole disposing thereof is of Jehovah.
Nie był on właściwością – mam tu na myśli rzucanie uroków.
It wasn't glamour as a quality -- you "cast a glamour."
to cast one’s bread upon the waters
rzucać (também: ciskać, rzucić, cisnąć, smyrgać)
rzucać (também: rzucić, rzucić się, rzucać się)
rzucać (também: rzucać się, miotać)
rzucać (também: rzucić, podrzucać, podrzucić)
volume_up
to flip over {v.} (toss)
rzucać (também: rzucić, wtrącać, wtrącić)
volume_up
to interpose [interposed|interposed] {v. tr.} (remark, observation)
rzucać
volume_up
to shed [shed|shed] {v.} (light)
Zacznijmy rzucać światło na ten fascynujący kontynent, który ma tak wiele do zaoferowania.
So let's start shedding light on this amazing eclectic continent that has so much to offer.
Dziękuję wszystkim za pogłębiony i znaczący wkład, rzucający na jasne światło na naszą debatę.
Thank you all for your deep and meaningful contributions, which have shed great light on our debate.
Rzuca to już prawdopodobnie więcej światła na temat niż cokolwiek, co mogę teraz powiedzieć.
This alone probably sheds more light on the subject than anything I can say at this juncture.
Nie godzi się rzucać błotem w osiągnięcia w zakresie cywilizacji i integracji zdobywane przez nasz kraj na przestrzeni lat.
It is undignified to sling mud at the degree of civilisation and integration that our country has achieved over the years.
volume_up
to turn in {v.} [coloq.] (give up, stop)
rzucać

2. "wysokim łukiem"

rzucać (também: rzucić)

3. "czymś, coś"

rzucać (também: rzucić, cisnąć, ciskać)
volume_up
to pitch [pitched|pitched] {v. tr.} (object)

4. "w kogoś/coś"

rzucać (também: rzucić)
volume_up
to aim [aimed|aimed] {v.} (ball at sb/sth)

5. "na ziemię"

rzucać (também: zrzucać, rzucić, zrzucić)

6. "nawyk"

rzucać (também: rzucić)
volume_up
to lay off {v.} [coloq.] (sth)

7. "narkotyki"

rzucać (também: rzucić)
volume_up
to come off {v.} (drugs)

8. esporte

rzucać
Sytuacja trochę inna, gdzie, być może, znają kogoś, kto jest wrogiem, gdzie ktoś do nich strzela, lub robi coś innego, na przykład rzuca kamieniami.
Situation's a little bit different where perhaps they know someone who's hostile, where they've got someone shooting at them or doing something else that's clearly hostile, throwing rocks, whatever.
rzucać (também: rzucić, miotać)
volume_up
to pitch [pitched|pitched] {v.int.} [Ing. Amer.] (in baseball)

Sinônimos (polonês) para "rzucać":

rzucać

Exemplos de uso para "rzucać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Polish. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.
And some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
PolishZacznijmy rzucać światło na ten fascynujący kontynent, który ma tak wiele do zaoferowania.
So let's start shedding light on this amazing eclectic continent that has so much to offer.
PolishSzefom europejskich rządów brakuje odwagi, by wreszcie przestać rzucać dobre pieniądze w miejsce złych.
The Heads of Government in Europe do not have the courage to finally stop throwing good money after bad.
PolishGdy mówimy, że uczynimy wszystko, co możliwe, aby obronić stabilność całej strefy euro, nie możemy rzucać słów na wiatr.
When we say that we will do everything possible to defend the stability of the euro area as a whole, these must not be empty words.
Polishrzucać się z motyką na słońce
Polishnie rzucać słów na wiatr
PolishJakakolwiek rezolucja Parlamentu Europejskiego musi rzucać światło na tę sytuację, a obecna rezolucja może opierać się tylko na tym.
Any resolution by the European Parliament must illuminate the current situation, and the present resolution can only be based on this.
Polishrzucać grochem o ścianę
Polishrzucać się w oczy
PolishI robiła to przez kilka dni z rzędu dopóki nie była tym tak sfrustrowana, że zaczęła rzucać je bezpośrednio na jego głowę.
And she did this over the course of a couple of days, until the point where she got so frustrated with him that she started putting them directly on top of his head.
Polishrzucać się w oczy
PolishWstrzymałam się od głosowania nad przyjęciem tego sprawozdania ponieważ, walcząc z terroryzmem nie możemy rzucać podejrzeń na wyznawców jednej religii.
I abstained in the vote on this report because, in the process of combating terrorism, I do not think we can point the finger at one particular religion.
PolishPobierz klient Origin na komputer PC, aby móc grać z dowolnego komputera, rzucać wyzwania znajomym, poznawać ciekawe nowe gry oraz kontaktować się ze społecznością graczy w Origin.
Download Origin for PC to play anywhere, challenge friends, explore exciting new games, and stay connected to the Origin community.
PolishBiorą te małe dzieci, każą im biegać po tych poligonach, aż nauczą je krzyczeć "Tak jest, sir", i tego jak rzucać granatami, jak dbać o broń i ją konserwować."
And they take these little kids and they run them through these things till they teach them how to say, "Sir, yes, sir," and things like grenade toss and weapons care and maintenance.
PolishW europejskim rozporządzeniu musimy zatem uwzględnić fakt, że ani konkurenci ani nacjonaliści nie mogą rzucać oszczerstw na cały kraj i jego produkty.
In a European regulation, we therefore have to take into consideration the fact that neither competitors nor nationalists can drag the name of an entire country and its products through the mud.