PL rozwinąć
volume_up
{verbo perfectivo}

1. geral

Dodatkowo może rozwinąć się hipokaliemia w następstwie biegunki.
In addition, hypokalaemia may develop as a consequence of diarrhoea.
To jedyny sposób, aby rozwinąć w Europie nasz model społecznej gospodarki rynkowej.
This is the only way we can develop our social market economy in Europe.
Choroba ta może się rozwinąć u niektórych pacjentów przyjmujących kilka leków przeciwretrowirusowych.
Some patients taking a number of antiretroviral medicines may develop this disease.
rozwinąć (também: rozwijać)
volume_up
to expand on {v.} (topic, theory, aspect)
Aby rozwinąć miniaturkę, kliknij lupę w prawym dolnym rogu.
To expand a thumbnail, click the magnifying glass in the bottom right.
Powinniśmy zatem niezwłocznie podjąć działania by utrzymać i rozwinąć ich struktury pomocowe.
We therefore urgently need to take action to maintain and expand these aid structures.
Aby zobaczyć wszystkie wiadomości składające się na wątek, po prostu kliknij przycisk „Rozwiń wszystkie”.
To see all the messages in a conversation, just click the "Expand all" button.
rozwinąć (também: rozwijać)
volume_up
to expand upon {v.} (topic, theory, aspect)
rozwinąć (também: rozwijać)
volume_up
to roll out {v.} (rug, string)
Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.
We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
rozwinąć (também: wzmocnić, rozszerzyć)
Pozostawię go jednak moim koleżankom i kolegom, którzy być może go rozwiną.
However, I will leave it to my colleagues here perhaps to amplify on this.
Chciałbym rozwinąć to stwierdzenie.
And that's something which I'd like to elaborate on.
Czy jednak można prosić o rozwinięcie kwestii progu w wysokości 100 000 EUR?
But could you elaborate more on the EUR 100 000 threshold?
Chciałbym prosić pana o rozwinięcie tego tematu.
I would like you perhaps to elaborate more on that.
rozwinąć (também: roztoczyć)
Jak ta wspaniała historia się rozwinęła, tworzenie Nano?
How did this great story unfold, the making of Nano?
Gdybyśmy wzięli kod z jednej komórki i rozwinęli go, miałby metr długości i dwa nanometry grubości.
And if we just take one cell's worth of this code and unwind it, it's a meter long, two nanometers thick.
Jest to prawdopodobnie wynik wstawienia antracykliny między sąsiednie pary zasad w podwójnej helisie DNA, co uniemożliwia jej rozwinięcie konieczne do replikacji.
This is probably the result of intercalation of the anthracycline between adjacent base pairs of the DNA double helix thus preventing their unwinding for replication.
rozwinąć (também: rozwijać, opracować, opracowywać, wypracować)
volume_up
to evolve {v. tr.} (sth from sth)
Spowodowano ewolucję bakterii ku łagodności, i uniknięto rozwinięcia się odporności antybiotykowej.
They got the organism to evolve to mildness, and they got no development of antibiotic resistance.
Jak do diabła zrobić telefon w trzy tygodnie, jeśli te rzeczy potrzebowały setek milionów lat aby się rozwinąć?
How the hell do I do a telephone in three weeks, when you get these things that take hundreds of million years to evolve?
Szansa, jaka otrzymała Irlandia, aby się rozwinąć się, musi być zapewniona także krajom, które ostatnio przystąpiły do UE, takich jak Rumunia.
The chance that Ireland had to evolve has to be provided to the countries that have recently joined the EU as well, such as Romania.

2. "prędkość"

rozwinąć (também: zdobyć, uzyskać, osiągać, sięgać)
Rozwinęły się, wzbogaciły, spotężniały, po czym, w kilka dekad po osiągnięciu szczytu, nagle upadły.
One interesting common thread has to do with, in many cases, the rapidity of collapse after a society reaches its peak.
U jednej na dziesięć kobiet w UE rozwinie się rak piersi zanim osiągnie ona wiek 80 lat. Ponadto co dwie i pół minuty stwierdza się nowe zachorowanie na raka piersi.
However, 1 in 10 women in the EU will develop breast cancer before she reaches 80 years of age; in addition, every two and a half minutes another woman is diagnosed with breast cancer.

3. "rozprostować"

rozwinąć (também: rozwijać)
rozwinąć (também: rozwijać)
rozwinąć (também: rozwijać)
Jeślibyśmy je rozwinęli wyprostowali wszystkie fałdy i tak dalej miałyby 400 metrów kwadratowych powierzchni.
If we could unroll it, get out all the folds and so on, it would have 400 sq.
To rodzaj papirusu, który pozwolę sobie przed państwem rozwinąć.
It is a kind of papyrus that I am unrolling in front of you.

Sinônimos (polonês) para "rozwinąć":

rozwinąć

Exemplos de uso para "rozwinąć" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishMyślę, że również w tej kwestii możemy rozwinąć temat po zakończeniu obecnej debaty.
I think that, on this point too, we could take matters further after the debate.
PolishW pojedynczych przypadkach reakcje te mogą rozwinąć się do poważnej anafilaksji.
In isolated cases, these reactions have progressed to severe anaphylaxis.
PolishRzadko depresja lub psychoza mogą rozwinąć się w zachowania autoagresywne.
In rare cases, depression or psychosis can progress to self- endangering behaviour.
PolishWreszcie mamy jeden dokument określający cele, które można jeszcze bardziej rozwinąć.
At last there is a single document with targets which can hopefully only be developed.
PolishPozwól nam rozwinąć potencjał Twojej firmy –  sprawdź pełną ofertę naszych usług .
Let us boost your business and explore the full range of our services.
PolishNastępnie pojawia się pytanie nie o rozwój czy brak rozwoju, ale tego, co chce się rozwinąć.
Then, the question becomes not growth or no growth, but what do you want to grow?
PolishOstatni mówca, pan poseł Rack, powiedział, że należy rozwinąć nową kulturę.
The last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
PolishMógłbym ograniczyć się do tych dwóch prostych odpowiedzi, ale chciałbym rozwinąć temat.
I could limit myself to these two simple answers, but I wish to explain a little further.
PolishW pozostałej części mojego wystąpienia chciałbym rozwinąć te zagadnienia.
to do with my remaining time is basically flesh out a couple of these.
PolishDzięki temu cała południowa Hiszpania mogła rozwinąć gospodarkę usługową.
It is on the back of this that the whole of southern Spain has developed into a services economy.
PolishTym niemniej Europa musi także rozwinąć swoją infrastrukturę drogową.
Nevertheless, Europe must improve its road infrastructure as well.
PolishW ramach tego obszaru można by rozwinąć działalność dotyczącą wspierania osób cierpiących na demencje.
Action to support people suffering from dementia could be developed in this context.
PolishMoże się ona jedynie rozwinąć z pragnień ludzi, a właśnie tego unika ta Unia.
It can work only if it grows out of the wishes of the people, and this is not what this Union is doing.
PolishSetki milionów dolarów wydano aby rozwinąć produkcję szczepionek.
Hundreds of millions of dollars were spent and flowed to accelerating vaccine manufacturing.
PolishMyślami wybiegał daleko w przyszłość – do kwestii w jaki sposób to by mogło się rozwinąć w nową formę życia.
He was thinking far ahead, to how this would really grow into a new kind of life.
PolishU niektórych osób może rozwinąć się zakażenie w obrębie leczonego obszaru.
Some people may get an infection in the treated area.
PolishJednak teraz należy ją rozwinąć i w tym kontekście nie uwzględniono wszystkich aspektów.
Now, however, it has to be fleshed out, and in that respect you have not let the whole cat out of the bag.
PolishTo rodzaj papirusu, który pozwolę sobie przed państwem rozwinąć.
It is a kind of papyrus that I am unrolling in front of you.
PolishPo pierwsze, musimy rozwinąć wysoce elastyczną, ale spójną i wyczerpującą politykę dotyczącą europejskiej gleby.
Firstly, a highly flexible, but consistent and comprehensive European soil policy must be developed.
PolishW rzadkich przypadkach może rozwinąć się ciężka postać zespołu hiperstymulacji jajników, będąca stanem zagrożenia życia.
In rare cases severe ovarian hyperstimulation syndrome occurs, which may be life-threatening.