PL rozwijać
volume_up
[rozwijam|rozwijałbym] {verbo imperfectivo}

1. geral

I will not elaborate any further.
I won't elaborate.
Koledzy z dużych grup rozwijający myśl polityczną, którą chce słyszeć osoba przewodnicząca obradom są traktowani z wielką szczodrością.
Colleagues from big groups elaborating the political message the Chair wants to hear are treated with great generosity.
rozwijać (também: rozwinąć)
volume_up
to expand on {v.} (topic, theory, aspect)
Nie podejmują także wystarczającego wysiłku, aby rozwijać te osiągnięcia.
They also make too little effort to expand their achievements.
Należy stosować ją i rozwijać jak to tylko możliwe.
We need to expand antiretroviral treatment as much as we can.
We must expand these opportunities.
rozwijać (também: rozwinąć)
volume_up
to expand upon {v.} (topic, theory, aspect)
Zwykłą stratą czasu jest rozwijanie postulatów dotyczących dochodów własnych, a tym samym rozwijania europejskich podatków.
It is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
rozwijać (também: rozwinąć)
volume_up
to roll out {v.} (rug, string)
Kiedy redukuje swój genom, dzieli się na dwie komórki i rozwija ponownie, dlaczego nie zamieni się w oko, w wątrobę, skoro ma wszystkie niezbędne do tego geny?
When it winds up its genome, divides into two cells and unwinds again, why does it not turn into an eye, into a liver, as it has all the genes necessary to do this?
Musimy rozwijać transport kolejowy i europejską sieć kolejową.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
Musimy w szybszym tempie rozwijać odnawialne zasoby energii i oszczędzać energię.
We need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
OK, nie można rozwijać Afryki ignorując sektory nieformalny i tradycyjny.
All right, you cannot develop Africa by ignoring the informal and the traditional sectors.
volume_up
to evolve [evolved|evolved] {v. tr.} (sth from sth)
To prawda, że musimy rozwijać się w kierunku gospodarki rynkowej.
Yes, we must evolve into a market economy.
Jedynym sposobem aby otrzymać ostateczny wynik jest, obserwacja jak ten wynik się rozwija.
The only way to find its outcome is, effectively, just to watch it evolve.
Więc mała sugestia dla ludzi pracujących z sieciami: rośliny są źródłem sugestii jak rozwijać sieci.
So, a suggestion for the people working with networks: plants are able to give you good suggestions about how to evolve networks.

2. "prędkość"

Osiągając sukces, zawsze próbowałem się rozwijać i robić dobrą robotę.
Reaching success, I always tried to improve and do good work.
Z drugiej strony, co również zostało podkreślone w debacie, nie osiągnęliśmy sytuacji doskonałej czy ostatecznej i należy nadal rozwijać EURES.
On the other hand, and this was also highlighted in the debate, we have not reached any perfect or definitive situation and it is necessary to continue to develop EURES further.
Zgadzam się z jego pierwszą uwagą dotyczącą kryzysu gospodarczego i jego szczególnego wpływu na kraje rozwijające się, a także z faktem, że nie osiągamy zakładanego poziomu pomocy, tj.
I endorse his first comment about the economic crisis, its particular impact on the developing world and, indeed, the fact that we are not reaching our target of 0.7% in aid.

3. "rozprostować"

rozwijać (também: rozwinąć)
rozwijać (também: rozwinąć)
rozwijać (também: rozwinąć)
(Śmiech) KS: Niektóre z nich rozwijają się automatycznie, jak ten.
(Laughter) KS: Some of them automatically unroll like this one.

4. TI

Nie podejmują także wystarczającego wysiłku, aby rozwijać te osiągnięcia.
They also make too little effort to expand their achievements.
Należy stosować ją i rozwijać jak to tylko możliwe.
We need to expand antiretroviral treatment as much as we can.
We must expand these opportunities.

Exemplos de uso para "rozwijać" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishWażne jest, by rozwijać kształcenie zawodowe w każdym państwie członkowskim UE.
It is important that vocational education is developed in every Member State of the EU.
PolishMożemy rozwijać się pomyślnie w warunkach globalizacji, ale chcemy robić to po swojemu.
We can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
PolishTrzy razy byłem na Ukrainie, jak pan pamięta, nie chciałem tego rozwijać.
I went to Ukraine three times, as you remember, and I did not want to go into this.
PolishNowa Europa nie może rozwijać się w izolacji od jej wschodnich i południowych sąsiadów.
The new Europe cannot be seen as isolated from its neighbours to the east and south.
PolishFundusze państwowe mogą inwestować strategicznie i rozwijać się bardzo szybko .
Sovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
PolishProces ten będziemy musieli dalej rozwijać w nadchodzących miesiącach.
It is a process which will need to continue to be developed over the coming months.
PolishRynek wewnętrzny, jednolity rynek ma ogromne znaczenie i należy go dalej rozwijać.
The internal market, the single market is extremely important. It must be developed further.
PolishAutonomiczny region na północy Iraku - Kurdystan - powinien rozwijać się samodzielnie.
The autonomous region in the north of Iraq - Kurdistan - should have its own development.
PolishTo pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
PolishTo oburzające spaczenie systemu wolności, który powinniśmy rozwijać.
It is an extraordinary perversion of the system of freedom we should be encouraging.
PolishW dalszym ciągu mogą rozwijać się zakażenia lub inne choroby związane z zakażeniem wirusem HIV.
You should, therefore, remain under the care of your doctor while taking CRIXIVAN.
PolishA one zaczęły żyć własnym życiem i rozwijać się, jak ta szklanka w Walkerze.
And they started to have a life of their own and got bigger -- as the one glass at the Walker.
PolishZamiast rozwijać się, na co wszyscy mieli nadzieję w latach 60., wszystko zaczęło się pogarszać.
Instead of developing, as we'd all hoped in the '60s, things had gotten worse.
PolishNie można rozwijać europejskich zdolności, zamykając własne fabryki.
We cannot build European capabilities by shutting down our own factories.
PolishMusimy go dalej rozwijać, aby pomóc w zwiększeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
It must be developed further to help increase growth and employment.
PolishAby to osiągnąć, musimy zainicjować kampanie uświadamiające i rozwijać je.
To do that, we need to raise awareness campaigns and increase them.
PolishOdpowiadając panu Crowley, tak, musimy się rozwijać, aby uniknąć nielegalnej imigracji.
To answer you, Mr Crowley, yes we do need development in order to avoid illegal immigration.
PolishW tych obszarach mamy mocne acquis, które wciąż będziemy rozwijać.
We have a solid acquis on these issues on which we will continue to build.
PolishCieszymy się z dobrej współpracy, która teraz może się rozwijać dzięki nowemu rozporządzeniu.
We have enjoyed good cooperation which can now be developed through the new Regulation.
PolishJesli teoria nachylenia osi zostałaby obalona jej obrońcy nie mieliby gdzie się dalej rozwijać.
If the axis-tilt theory had been refuted, its defenders would have had nowhere to go.