Como se fala "przyrost" em inglês

PL

"przyrost" em inglês

PL przyrost
volume_up
{masculino}

1. geral

przyrost (também: kwota)
volume_up
accrual {subst.}
przyrost (também: wzrost, postęp, zysk, korzyść)
volume_up
gain {subst.}
hipercholesterolemia, przyrost masy ciała, hiperglikemia, uczucie głodu
hypercholesterolemia, weight gain, hyperglycemia, hunger
Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała
Underactive thyroid gland which can cause tiredness or weight gain
Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą
Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with
przyrost (também: wzrost, odrost, narośl)
volume_up
growth {subst.}
A więc zakładamy 16-krotny przyrost przyrost dochodów bez przyrostu emisji związków węgla.
So we're saying: income growing at 16 times and no growth in carbon.
Obecnie Rumunia ma ujemny przyrost naturalny przy śmiertelności 12%.
At present, Romania has negative natural growth, with a mortality rate of 12%.
Zliczanie ptaków pokazuje prawie wykładniczy przyrost ich liczby.
So bird counts are indicating that we might be seeing up to exponential growth in their numbers.

2. TI

przyrost (também: inkrement, inkrementacja)
volume_up
increment {subst.}

3. biologia

przyrost
volume_up
accretion {subst.}

Sinônimos (polonês) para "przyrost":

przyrost

Exemplos de uso para "przyrost" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPrzyrost naturalny w Unii Europejskiej wynosi obecnie 1,5 dziecka na kobietę.
Thus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.
PolishBadania dodatkowe: podwyższony poziom enzymów wątrobowych, przyrost masy ciała.
Investigations: elevated liver enzymes, weight increased
PolishIch liczba rośnie szybciej niż następuje przyrost ludności na świecie.
The number of people suffering from hunger is growing at a faster rate than the world's population.
PolishPodczas leczenia sitagliptyną nie miał miejsca przyrost masy ciała w porównaniu z poziomem wyjściowym.
Body weight did not increase from baseline with sitagliptin therapy.
PolishPrzyrost masy ciała, nasilony apetyt Niezbyt często Nadciśnienie tętnicze, zaczerwienienie, uderzenia gorąca
Uncommon Weight increase, increased appetite Uncommon Hypertension, flushing, hot flush,
PolishPrzyrost naturalny w państwach Unii Europejskiej utrzymuje się na niskim poziomie.
The birth rate in EU countries remains low.
PolishJednocześnie przyrost naturalny może stać się ujemny.
Alongside this trend, the organic increase in the number of inhabitants may become negative.
PolishCzemu nie martwimy się bardziej o przyrost narodowego szczęścia?"
Why don't we care more about gross national happiness?"
PolishAle przy rozwoju gospodarczym o ok. 8%, przyrost dochodu rocznego na osobę będzie 16-krotny do 2050.
But if India grows at something like eight percent, income per year per person will go to 16 times by 2050.
PolishOdbije się to, podobnie jak rosnący przyrost ludności, przede wszystkim na najbiedniejszych i najsłabszych.
It will disproportionately harm the poorest and the most vulnerable, as will the increasing rise of population.
PolishNiezbyt częste: złe samopoczucie, przyrost masy ciała.
PolishU pacjentów leczonych sitagliptyn stwierdzono umiarkowany przyrost masy ciała w porównaniu z pacjentami przyjmuj cymi placebo.
Patients treated with sitagliptin had a modest increase in body weight compared to those given placebo.
PolishŹle się dzieje, iż mamy taką sytuację, i w związku z tym trzeba wspomagać przyrost, także przyrost naturalny.
It is not good for us to be in such a situation and we must therefore support an increase, including a natural increase.
PolishU pacjentów leczonych sitagliptyną stwierdzono umiarkowany przyrost masy ciała w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo.
Patients treated with sitagliptin had a modest increase in body weight compared to those given placebo.
PolishSkala logarytmiczna ukrywa rzeczywistą skalę przyrostu, bo tu jest przedstawiony bilion-krotny przyrost od roku 1890.
The logarithmic scale hides the scale of the increase, because this represents trillions-fold increase since the 1890 census.
PolishOsteoporoza występuje w przypadku, kiedy przyrost nowych kości jest niewystarczający do zastąpienia kości, która rozpada się w sposób naturalny.
In Paget's disease the bone breaks down more quickly, and when it grows back, it is weaker than normal.
PolishU pacjentów leczonych sitagliptyną stwierdzono umiarkowany przyrost masy ciała (+1, 1 kg) w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo.
Patients treated with sitagliptin had a modest increase in body weight (+1.1 kg) compared to those given placebo.
PolishJeśli mamy zrealizować w UE nasz cel, którym jest zapewnienie dobrobytu naszych obywateli, musimy również zwiększyć przyrost naturalny.
If we in the EU are to achieve our goal of ensuring the welfare of our citizens we also need to increase the birth rate.
PolishJednocześnie, podstawową kwestią pozostającą do rozwiązania jest malejący przyrost naturalny - proces, który trwa od kilku dziesięcioleci.
At the same time, the fundamental issue to address is the declining birth rate - the process that has continued for several decades.
PolishKról prosił, by rozważyć alternatywną definicję sukcesu, która stała się znana jak PNS albo przyrost narodowego szczęścia.
Now, in essence, the king was asking us to consider an alternative definition of success, what has come to be known as GNH, or gross national happiness.