Como se fala "przerwanie" em inglês

PL

"przerwanie" em inglês

PL przerwanie
volume_up
{neutro}

1. geral

przerwanie (também: zamęt, zakłócenie)
Przerwanie lub przedwczesne zakończenie leczenia produktem INCRELEX może zmniejszyć skuteczność terapii wzrastania.
A disruption or early ending of treatment with INCRELEX may impair the success of the growth therapy.
Przerwanie lub przedwczesne zakończenie leczenia somatropiną może zaburzyć leczenie hormonem wzrostu.
A disruption or early ending of the treatment with somatropin may impair the success of the growth hormone therapy.
Przerwanie lub wczesne zakończenie leczenia somatropiną może wpłynąć ujemnie na powodzenie terapii hormonem wzrostu.
A disruption or early ending of treatment with somatropin may impair the success of growth hormone therapy.
przerwanie (também: zawieszenie, zakłócenie)
Zaleca się przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania preparatu.
Interruption of breast-feeding during the treatment period is recommended.
Zaleca się przerwanie inhalacji, monitorowanie pacjenta i leczenie objawowe.
Interruption of the inhalation session, monitoring and symptomatic measures are recommended.
ciśnienia krwi konieczne może być okresowe przerwanie leczenia produktem Dynepo. zw
If blood pressure values remain high, a transient interruption of Dynepo therapy may be

2. "czegoś"

przerwanie (também: wyłączenie, odcięcie, zaprzestanie)
volume_up
cut-off {subst.} (of sth)
przerwanie (também: wyłączenie, odcięcie, zaprzestanie)
volume_up
cutoff {subst.} (of sth)

3. TI

przerwanie
volume_up
break {subst.}
Lek wbudowuje się w łańcuch DNA - genetyczny materiał komórek - co powoduje przerwanie nici DNA.
Bleomycin inserts itself within the strands of DNA, the genetic material of cells, making the strands break.
To jest jedyny sposób na przerwanie spirali przemocy.
That is the only way to break the spiral of violence.
Jeśli wystąpi przerwanie ciągłości skóry, któremu może towarzyszyć obrzęk i wyciek płynu z miejsca wstrzyknięcia, należy:
If you experience any break in the skin, which may be associated with swelling or fluid leaking out from the injection site:
przerwanie
volume_up
interrupt {subst.}
Może być konieczne przerwanie leczenia betainą.
Your treatment with betaine may need to be interrupted.
W zależności od wyników tego badania może być konieczne przerwanie leczenia lekiem Omnitrope.
Depending on the results of this test, treatment with Omnitrope may have to be interrupted.
Zalecane postępowanie Przerwanie leczenia lenalidomidem Wznowienie leczenia lenalidomidem w dawce początkowej raz na dobę
Recommended Course Interrupt lenalidomide treatment Resume lenalidomide at Starting Dose once daily Resume lenalidomide at Dose Level 1 once daily

Sinônimos (polonês) para "przerwanie":

przerwanie

Exemplos de uso para "przerwanie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishLekarz może zalecić przerwanie leczenia na co najmniej 3 tygodnie wcześniej.
Your doctor may recommend that you stop treatment at least 3 weeks prior to this time.
PolishW przypadku zaburzenia czynności nerek należy rozważyć przerwanie stosowania Ig iv.
In case of renal impairment, IVIg discontinuation should be considered.
PolishNależy również rozważyć przerwanie leczenia produktem Rebif (patrz punkt 4. 3 i punkt 4. 8).
Cessation of therapy with Rebif should be considered (see sections 4.3 and 4.8).
PolishNależy rozważyć przerwanie leczenia produktem AVONEX (patrz także punkty 4. 3 i 4. 8).
Cessation of therapy with AVONEX should be considered (see also sections 4.3 and 4.8).
PolishMediacja ta tak więc umożliwiła skuteczne przerwanie ognia, z kilkoma smutnymi wyjątkami.
This mediation therefore allowed an effective ceasefire, with a few sad exceptions.
PolishPrzerwanie stosowania leku MIRCERA Leczenie lekiem MIRCERA jest na ogół długotrwałe.
If you stop using MIRCERA Treatment with MIRCERA is normally long-term.
PolishJesteśmy zaniepokojeni zapowiedzią PKK, że chce zakończyć przerwanie ognia.
We are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Polishjeżeli pacjent uzna, że powinien zaprzestać stosowania leku Stalevo, patrz punkt „ Przerwanie
feel the need to stop using Stalevo, see section 'If you stop taking Stalevo '.
PolishPrzerwanie stosowania leku Telzir Należy przyjmować lek Telzir tak długo jak zaleci lekarz.
Don't stop Telzir without advice Take Telzir for as long as your doctor recommends.
PolishNależy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.
Possible dose adjustments or temporarily stopping treatment can be considered if needed.
PolishPrzerwanie podawania leku Avastin może spowodować zatrzymanie wpływu na wzrost nowotworu.
Stopping your treatment with Avastin may stop the effect on tumour growth.
PolishPrzerwanie stosowania leku Telzir Należy przyjmować lek Telzir tak długo, jak zalecił lekarz.
Don't stop Telzir without advice Take Telzir for as long as your doctor recommends.
PolishZaleca się przerwanie karmienia w okresie leczenia produktem Xeloda.
Breast-feeding should be discontinued while receiving treatment with Xeloda.
Polishbezwzględnie wskazane, konieczne jest przerwanie karmienia piersią. zn
When Nespo therapy is absolutely indicated women must stop breast-feeding.
Polishbezwzględnie wskazane, konieczne jest przerwanie karmienia piersią. od
When Nespo therapy is absolutely indicated women must stop breast-feeding.
PolishPrzerwanie stosowania leku BYETTA może spowodować zmianę poziomu cukru we krwi.
If you stop using BYETTA this can affect your blood sugar levels.
PolishPrzerwanie stosowania Mycamine Nie są znane objawy spowodowane przerwaniem stosowania leku.
Effects when treatment with Mycamine is stopped There are no known withdrawal symptoms.
PolishPowoduje to przerwanie cyklu życiowego pcheł i chroni zwierzęta przez infestacją.
This breaks the flea life cycle and prevents flea infestations.
PolishKonieczne jest przerwanie karmienia piersią w trakcie leczenia preparatem Pradaxa.
Lactation should be discontinued during treatment with Pradaxa.
PolishW takich przypadkach zaleca się przerwanie leczenia produktem Raptiva.
In such cases, it is recommended to discontinue treatment with Raptiva.