Como se fala "poprawa" em inglês

PL

"poprawa" em inglês

PL poprawa
volume_up
{feminino}

1. geral

poprawa (também: zmiana, poprawka, naprawa, nowelizacja)
volume_up
amendment {subst.}
Korzystając z uprawnień sprawozdawcy, przedstawiłam poprawkę, prosząc Komisję o poprawę tej sytuacji.
I have used my prerogative as a rapporteur for tabling an amendment asking the Commission to correct this situation.
Poprzemy natomiast poprawki, których celem jest zwiększenie liczby dróg przesyłu i poprawa bezpieczeństwa energetycznego Unii.
However, we will support those amendments which seek to increase the number of supply routes and improve energy safety in the Union.
Jeżeli te poprawki zostaną przyjęte, życie młodych matek i ojców w UE nie ulegnie poprawie.
If those amendments are adopted, life for new mothers and fathers in the EU will not improve.
całkowity brak owłosienia wyra na poprawa poprawa brak poprawy lub
Outcome* Clear / almost clear Marked improvement Improved No improvement / worse
Nie nastąpiła poprawa skuteczności walki z przestępczością.
There has been no improvement in the effectiveness of the fight against crime.
To ilościowe określenie zmian również dowodzi, że nastąpiła poprawa.
This quantification of changes also shows that there has been an improvement.
poprawa (também: rozwój, postęp, łańcuch, sekwencja)
Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko postępu retinopatii cukrzycowej.
Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy.
Długotrwała poprawa wyrównania glikemii zmniejsza ryzyko progresji retinopatii cukrzycowej.
Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy.
Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko progresji retinopatii cukrzycowej.
Retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy.
poprawa (também: polepszenie)
Ten akt prawny będzie bezsprzecznie służył zasadniczej poprawie opieki zdrowotnej w Europie.
This legislation will undoubtedly serve to cause a substantial betterment of health care in Europe.
Jest to kolejny krok w kierunku Europy socjalnej, w której na pierwszym miejscu stoi człowiek, jego wolność, swoboda i poprawa standardu życia.
It is another step towards a social Europe, where first place is given to people, their freedom, their liberty and the betterment of their standard of living.
Przeczytaj o funkcjach poprawy obrazu na stronie 4.
Read about image enhancements on page four
Wzrost skuteczności obejmował zanik HCV w surowicy (< 100 kopii/ ml, określone metodą PCR), poprawę w postaci zmniejszenia t
This enhancement in efficacy included loss of serum HCV (< 100 copies/ ml by PCR), improvement in hepatic inflammation, and normalisation of ALT, and was sustained when
Wzrost skuteczności obejmował zanik HCV w surowicy (< 100 kopii/ ml, określone metodą PCR), poprawę w postaci zmniejszenia Pr
This enhancement in efficacy included loss of serum HCV (< 100 copies/ ml by PCR), improvement in hepatic inflammation, and normalisation of ALT, and was sustained when
poprawa (também: wiec, rajd, zlot, masówka)
volume_up
rally {subst.}
poprawa (também: zmiana na lepsze)
volume_up
upturn {subst.}
Należy obawiać się dalszej emigracji z regionu, w którym przed kryzysem tendencja uległa nieznacznej poprawie.
Further emigration from this region, which, prior to the crisis, was experiencing a slight upturn, is to be feared.
W tych trudnych czasach musimy zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, by zapewnić przedsiębiorstwom możliwości przetrwania do czasu poprawy sytuacji, na którą mamy nadzieję.
During these difficult times, we have to do everything we possibly can to make sure that businesses survive until the hoped-for upturn.
poprawa (também: wzrost, zachęta, reklama, ostroga)
volume_up
boost {subst.}
Uważam, że to jest właśnie odpowiedni sposób poprawy efektywności energetycznej.
In my opinion, that is the way to boost energy efficiency.
Działania takie doprowadziłyby do poprawy zaufania wśród uczestników rynku i opinii publicznej.
This would boost confidence among market participants and the public.
Pakiet rozwiązań podniesie konkurencję w branży, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa dostaw.
The package of proposals will boost competition while at the same time improving security of supply.
poprawa (também: reforma)
volume_up
reform {subst.}
Nadrzędnym celem reformy powinno być zrównoważenie i poprawa konkurencyjności sektora rynku wina w Unii.
(PL) Madam President, the main aim of this reform should be to achieve sustainability and improved competitiveness for the Union's wine sector.
Oznacza to, że konieczna jest nie tylko reforma systemu sądowniczego, lecz także poprawa sytuacji mniejszości.
This means that not only are reforms to the judiciary required, but also an improvement in the situation of minorities.
Wierzymy, że w celu zapewnienia poprawy stanu praw człowieka na świecie konieczna jest dalsza reforma Rady.
We accept that further reform of the Council is required to ensure that human rights around the world are improved.

2. economia

poprawa (também: ożywienie)
volume_up
pick-up {subst.}
poprawa (também: ożywienie)
volume_up
pickup {subst.}

3. "czegoś"

poprawa (também: wzrost)
volume_up
upswing {subst.} (in sth)
Dla wszystkich krajów sprawą o ogromnym znaczeniu jest konieczność unikania polityki procyklicznej w warunkach obecnej poprawy koniunktury.
For all countries it is paramount that pro-cyclical policies be avoided in the current economic upswing.
Now we're on the upswing.

Exemplos de uso para "poprawa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPoprawa jakości powietrza pozostaje ważnym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć.
Improving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
PolishWyniki gospodarcze są dobre oraz nastąpiła poprawa w obszarze prawodawstwa.
The economic results are good, and there is success in the area of legislation.
PolishCo do polityki, to poprawa losu najbiedniejszych nie jest aż tak prosta.
With regard to policy, improving the lot of the poorest is not as straightforward.
PolishI faktycznie poprawa infrastruktury nie zawsze idzie w parze ze znaczącym rozwojem.
Indeed, improving infrastructure does not always go hand-in-hand with major development.
PolishCo więcej, tworzenie miejsc pracy idzie w parze z poprawą wydajności.
What is more, job creation has gone hand in hand with productivity improvements.
PolishPoprawa wsparcia dla ofiar przestępstw jest istotną częścią programu sztokholmskiego.
Improving support for victims of crime is an important part of the Stockholm Programme.
PolishCelem tego mandatu jest poprawa skuteczności mechanizmu oceny Schengen.
The aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
PolishW tym duchu powinniśmy kontynuować prace nad poprawą naszych wniosków.
It is in this spirit that we shall continue to work to improve our proposals.
PolishJak już mówiono przy różnych okazjach, poprawa wykształcenia to najlepsza inwestycja.
As has been said on several occasions, improvements in education are the best investment.
PolishJeśli w ciągu następnych 2- 4 tygodni nie nastąpi poprawa kliniczna, należy lek odstawić.
If there is no response within a further 2-4 weeks, then treatment should be stopped.
PolishPoprawa w zakresie praw konsumentów nie powinna jednakże ograniczać się tylko do Internetu.
However, improving consumer rights should not be restricted to the Internet.
PolishPod tym względem nastąpiła niedawno w Unii Europejskiej znaczna poprawa.
There have been significant improvements recently in the European Union in that regard.
PolishProstym sposobem na osiągnięcie tego celu jest poprawa właściwości termicznych budynków.
A simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.
PolishWażnym elementem w tym względzie jest poprawa infrastruktury energetycznej.
One important element in this is to improve the energy infrastructure.
PolishW ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła znaczna poprawa w europejskim sektorze produkcji.
Europe's manufacturing sector has improved markedly in recent months.
PolishKolejną kwestią jest poprawa jakości usług w dziedzinie wczesnego kształcenia dzieci i opieki.
The next matter is the need to improve early childhood education and care services.
PolishMinistrowie finansów potwierdzili, że poprawa jest realna, lecz krucha.
The finance ministers confirmed that the recovery is real, but fragile.
PolishNastępowała ciągła poprawa we wszystkich aspektach poszanowania praw człowieka.
There have been consistent improvements across the board with regard to respect for human rights.
PolishW badaniu III w RZS poprawa utrzymywała się do 52. tygodnia włącznie.
In RA study III, these improvements were maintained throughout 52 weeks.
PolishPoprawa komunikacji z obywatelami Europy była jednym z priorytetów Parlamentu na rok 2009.
Improving communication to European citizens was one of Parliament's priorities for 2009.