PL podniesienie
volume_up
{neutro}

podniesienie (também: wschodzenie)
volume_up
ascension {subst.}
podniesienie (também: zwiększenie, rozszerzenie, poprawa, uwydatnienie)
podniesienie (também: dźwignięcie)
volume_up
heave {subst.}

Exemplos de uso para "podniesienie" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

PolishPodniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.
The elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
PolishChciałabym podziękować panu Lewandowskiemu za podniesienie tej kwestii.
I would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
PolishStosowne byłoby podniesienie przez Prezydencję jeszcze kilku istotnych kwestii.
A few more substantial statements by the Presidency would have been apt.
PolishWybory dokonywane przez pacjentów powinny spowodować podniesienie standardów w całej UE.
This should lead to a rise in standards throughout the EU, through patient choice.
PolishPopieram podniesienie limitu średnioterminowej pomocy do 25 miliardów euro.
I support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
PolishRząd omawia obecnie podniesienie stałej stawki podatku dochodowego oraz VAT.
The government is discussing at the moment increasing the flat income tax rate and VAT.
PolishPoparłem także podniesienie wieku emerytalnego posłów do PE z 60 do 63 lat.
I also supported the raising of the retirement age for MEPs from 60 to 63.
PolishSprawozdanie pana Lehne popiera takie podejście i proponuje nawet podniesienie progów.
The Lehne report is in favour of that approach and even suggests raising the thresholds.
PolishDziękuję panu za podniesienie tej sprawy w imieniu komisji.
Thank you, Mr President, for raising this issue for the committee.
PolishZ sytuacją tą poradzić sobie można jedynie przez podniesienie cen dla konsumentów.
This can only be dealt with through rising prices to the consumer.
PolishPodniesienie progu równałoby się ze znacznym obniżeniem kwoty funduszy.
Raising this threshold would mean a substantial reduction in the funds.
PolishJestem wdzięczny panu i pani komisarz za podniesienie tematu ubóstwa.
I am grateful to both Commissioners for mentioning the issue of poverty.
PolishMusimy być konsekwentni w korzystaniu z prawa zadawania pytań przez podniesienie niebieskiej kartki.
We need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
PolishJednak są także inne sposoby pozwalające na podniesienie podatków w sektorze usług finansowych.
However, there are also other ways that taxation could be raised within financial services.
PolishTak, ale jedynie jeśli celem jest podniesienie konkurencyjności Europy.
Yes, but only if the aim is to foster Europe's competitiveness.
PolishJest to naprawdę bardzo ważne i jestem wdzięczny szanownemu posłowi za podniesienie tej kwestii.
It is very important indeed and I am grateful to the honourable Member for reinforcing that.
PolishIstnieje jednak kilka aspektów umożliwiających podniesienie jakości.
However, there are a few aspects capable of enhancing quality.
PolishPodniesienie efektywności energetycznej to jeden z podstawowych celów na rok 2020.
Energy efficiency is a central objective for 2020.
PolishKonsolidacji nie można osiągnąć jedynie poprzez podniesienie podatków.
Consolidation cannot be achieved through tax rises alone.
PolishDlatego podniesienie poziomu płatności jest absolutną koniecznością.
Therefore, raising the payment levels is an absolute must.